Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Radpol przeprowadził testy na utratę wartości majątku spółki, jak również wartości firmy powstałej w wyniku połączenia w 2014 roku spółki z Wirbet. Przeprowadzone wyceny wskazują utratę wartości majątku jednostki generującej środki pieniężne, jaką stanowi zakład w Ostrowie Wielkopolskim, do którego przypisana została wartość firmy w kwocie 12,04 mln zł. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że cała wartość firmy powinna zostać pokryta odpisem aktualizującym, podał Radpol.

"Przeprowadzone testy uzasadniają ujęcie odpisu aktualizującego wartość firmy jako korektę bilansu otwarcia w całej wartości (tj. 12 044 tys. złotych). Wpływ niniejszej korekty na sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku jest następujący:

1. korekta wartości kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2016 roku (pozycja zyski zatrzymane), oraz

2. korekta pozycji wartość firmy" - czytamy w komunikacie.

Łączny wpływ na zmniejszenie sumy bilansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 12 044 tys. zł, podano także.

"Wycena, będąca podstawą do dokonania omawianego odpisu aktualizującego, została przeprowadzona metodą przychodową (DCF), w oparciu o prognozę zarządu spółki, na dwie daty bilansowe 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2016 roku. Prognoza ta jest zgodna z możliwościami produkcyjnymi zakładu w Ostrowie Wielkopolskim, jak również uwzględnia obecną sytuację na rynku żerdzi wirowanych oraz sytuację rynkową, jaka miała miejsce w ubiegłym roku. Prognoza została sporządzona na okres 5 lat przy założeniu poprawy marży na sprzedaży generowanej przez zakład w Ostrowie Wielkopolskim, rozumiany jako niezależna jednostka generująca przepływy finansowe oraz w oparciu o założenie, że spółka nie przekracza maksymalnych mocy produkcyjnych, na jakie pozwala wyposażenie zakładu w Ostrowie Wielkopolski na koniec roku 2015 oraz 2016" - czytamy dalej.

Prognoza aktualna i realna na rok 2015 zakłada w szczególności:

(i) nieznaczny (ok. 3% rocznie) wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży wyrobów zakładu;

(ii) nieznaczną poprawę marży handlowej, uzyskaną dzięki zwiększeniu wykorzystania mocy produkcyjnych - poziom marży na EBITDA rośnie z poziomu 7,5% (realizacja w roku 2015) do poziomu 11,8% w ostatnim okresie projekcji.

Po okresie szczegółowej prognozy przyjęto dla okresu rezydualnego wartości wolnych przepływów pieniężnych (free cash flow), bazując na danych z ostatniego okresu prognozy ze stopą wzrostu w wysokości 0% rocznie, a także założono, że wysokość nakładów inwestycyjnych będzie zbliżona do wartości amortyzacji. Zarówno w okresie szczegółowej prognozy, jak i w okresie rezydualnym przyjęto stopę dyskontową na poziomie 9,6% (dla roku 2016 odpowiednio 9,2%). Stopa ta uwzględnia m.in. ryzyko branży, stopę wolną od ryzyka i koszt długu w spółce, podano również.

Zarząd poinformował jednocześnie, że sprawozdanie finansowe za rok 2016 jest obecnie badane przez niezależnego biegłego rewidenta i wskazane w niniejszym raporcie kwoty mogą ulec zmianie, natomiast szczegóły związane z prezentacją odpisu w księgach zostaną opisane w notach objaśniających do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 21 marca 2017 roku.

Dokonany odpis pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową spółki, podsumowano.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.