Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Gobarto rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku za 2016 r. na kapitał zapasowy i na pokrycie straty z lat ubiegłych, podała spółka.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i UniCredit podpisały aneks upraszczający strukturę transakcji nabycia Banku Pekao, w wyniku czego PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje banku, podał PZU.

Gobarto odnotowało 24,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 15,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomed-Lublin zawarł umowę objęcia akcji ze spółką Hurtap z siedzibą w Łęczycy. Umowa przewiduje objęcie 2 495 400 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję Biomed w zamian za wkład pieniężny równy cenie emisyjnej - tj. za kwotę 2 570 262 zł, podała spółka.

Dom Development zawarł z Unibepem dwie umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych, odpowiednio przy ul. Cybernetyki w Warszawie za 120,73 mln zł netto oraz przy ul. Jana Pohoskiego w Warszawie za 45,52 mln zł netto, podała spółka.

Rada dyrektorów Asbis Enterprises Plc podjęła decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z wyniku za 2016 rok w kwocie 0,03 USA na akcję, podała spółka.

Selena FM zawarła z czteroma osobami fizycznymi umowę, na podstawie której nabyła 64% akcji w kapitale zakładowym spółki Uniflex S.p.A. z siedzibą w Mezzocorona we Włoszech za około 7 mln zł, podała spółka.

Asbis prognozuje, że odnotuje 5-6 mln USD zysku netto po opodatkowaniu i 1,2-1,3 mld USD przychodów ze sprzedaży w 2017 r., podała spółka.

Grupa Murapol dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii Z o łącznej wartości nominalnej blisko 13,2 mln zł, podała spółka. Obligacje te zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynek Catalyst.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła umowę sprzedaży 100% akcji Exatela na rzecz Skarbu Państwa za cenę 368,5 mln zł, podała spółka.

Amica spodziewa się, że przychody uzyskiwane dzięki przeprowadzonym akwizycjom osiągną 20-procentowy udział w ogóle sprzedaży grupy już w 2018 r. wobec wcześniej zakładanego w strategii 2023 r., poinformował wiceprezes Piotr Skubel.

Energa zdecydowała o dokapitalizowaniu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) kwotą 100 mln zł, podała spółka.

Prime Minerals podpisał umowę nabycia 51% udziałów w International Prime Metals Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, podała spółka.

Amica planuje zwiększenie nakładów inwestycyjnych do ok. 100 mln zł w 2017 r. wobec poziomu ok. 70 mln zł z lat 2015 i 2016, poinformował wiceprezes ds. strategii Piotr Skubel. Na wzrost składają się głównie wydatki na nowoczesny magazyn we Wronkach i rozwój produktowy.

Boryszew prowadzi analizę portfolio produktowego w segmencie chemii i chce pod koniec roku zdecydować, które produkty powinny pozostać w grupie, poinformował prezes Jarosław Michniuk.

Amica zakłada 3,2 mld zł przychodów w 2018 r. i podtrzymuje cel 5 mld zł przychodów w 2023 r., wobec 2,47 mld zł w ub.r., poinformował wiceprezes ds. strategii Piotr Skubel. Na bieżący rok spółka celuje w 7-8% organicznego wzrostu sprzedaży (bez przychodów przejętej Sideme) i poprawę wyników.

Boryszew chce zakończyć budowę nowego zakładu Maflow w Toruniu do połowy 2017 r. , zaś w IV kw. br. rozpocząć w nim produkcję, poinformował prezes Jarosław Michniuk. W tym roku może być także podjęta decyzja w sprawie budowy zakładu BAP w Toruniu, po uruchomieniu zakładu w Prenzlau.

Boryszew planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 250-300 mln zł w 2017 r., poinformował prezes Jarosław Michniuk. Jednocześnie spółka chce utrzymać wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej 2,5x.

Amica planuje zwiększyć r/r wypłatę dywidendy w tym roku w ujęciu na jeną akcję, poinformował prezes Jacek Rutkowski.

Prairie Mining wyemitowała 11,5 mln akcji dla brytyjskich inwestorów instytucjonalnych po 0,28 GBP za sztukę. Pozyskane środki, czyli ok. 3,2 mln GBP brutto, zostaną przeznaczone na rozwój inwestycji Dębieńsko oraz Jan Karski, podała spółka

MCI Capital planuje, że w Rosji i Turcji skupi się na zwiększaniu wartości posiadanych inwestycji, wyjścia i reinwestowanie środków, poinformował prezes Tomasz Czechowicz.

MCI Capital liczy na wzrost wartości posiadanego portfela inwestycyjnego, poinformował prezes Tomasz Czechowicz.

Zarząd Boryszewa rekomenduje przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2016 roku na zasilenie zysków zatrzymanych, podała spółka.

MCI Capital zakłada, że będzie realizował emisje obligacji na poziomie 50-100 mln zł rocznie, poinformował członek zarządu Wojciech Marcińczyk.

MCI Capital planuje kontynuację skupu akcji, uzależniając ten proces od wysokości kursu. Może przeznaczyć na ten cel środki do 70 mln zł, poinformował zarząd MCI Capital.

Grupa PEManagers planuje rekomendację przeznaczenie 10 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, poinformował dyrektor finansowy PEM Krzysztof Konopiński.

Zarząd Pelionu uważa cenę 52,33 zł za akcję spółki oferowaną w wezwaniu KIPF za odpowiadającą wartości godziwej spółki, a samo wezwanie za zgodne z interesem spółki, podał Pelion.

QubicGames zaktualizowało harmonogram wydawniczy na lata 2017-18, uwzględniający zaktualizowaną strategię, podała spółka. QubicGames podjął także decyzję o wstrzymaniu produkcji gry Shadow i przekierowaniu zespołu produkcyjnego do wsparcia produkcji gry Total Tank Simulator.

Grupa Boryszew prognozuje, że jej zysk netto wzrośnie do 305,5 mln zł w 2017 roku wobec 191,3 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA zwiększy się r/r do 539,7 mln zł w porównaniu z 382,2 mln zł w ub. roku, podała spółka.

Boryszew odnotował 135,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 40,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej sięgnął 191,29 mln zł wobec 83,78 mln zł rok wcześniej.

Amica nabyła pozostałe udziały we francuskiej Societe Industrielle D'equipement Moderne Sideme (Sideme) od dwóch podmiotów i obecnie posiada 100% udziałów w kapitale i głosach tej spółki, podała Amica.

Strategia QubicGames na lata 2017-2018, przewiduje stworzenie grupy kapitałowej oraz wydawanie gier mobilnych w modelu Premium oraz free-to-play (F2P), poinformowała spółka.

Cena w wezwaniu na akcje Uniwheels została skorygowana w górę do 236,07 zł wobec 235,83 zł, podała spółka.

Akcjonariusze Netii zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia br. o wypłaceniu dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Ostateczna cena akcji Griffin Premium RE.., oferowanych w ramach oferty publicznej, została ustalona w drodze budowy księgi popytu na 5,7 zł za akcję, podała spółka.

QubicGames wraz z HBI Ventures oraz Drageus Publishing House zawiązał spółkę akcyjną pod firmą Drageus Games, która będzie platformą produkcyjną i wydawniczą dla gier z gatunku science fiction/space opera, podała QubicGames.

PCC Rokita zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie kwoty 150,09 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 205,24 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę wysokości 7,56 zł na akcję, podała spółka.

Biomed-Lublin planuje podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 4 760 581 zł i wyemituje łącznie 3,35 mln akcji serii G i H bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie 1,03 zł każda, podała spółka.

Soho Development, działając w imieniu własnym oraz jako zarządzający częścią portfela Progress FIZAN, oraz Recyling Park Investment (łącznie: potencjalni sprzedający) podpisały list intencyjny z podmiotem z branży realizacji inwestycji dla energetyki przemysłowej i odnawialnych źródeł energii, w sprawie sprzedaży 100% udziałów spółek Recyling Park oraz Recycling Park Kamionka za 11 mln zł, podało Soho. 99% udziałów tych spółek znajduje się w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu Progress FIZAN.

Akcjonariusze GetBack zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 1 mln zł, do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł poprzez emisję do 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,2 zł, wynika z uchwał walnego.

Rada nadzorcza Pelionu postanowiła, wobec wygaśnięcia mandatów, powołać na kolejną kadencję w skład zarządu spółki: Jacka Szwajcowskiego na stanowisko prezesa oraz Zbigniewa Molendę, Ignacego Przystalskiego i Mariolę Belina? Prażmowską na stanowiska wiceprezesów zarządu, podała spółka.

Private Equity Managers (PEM) odnotował 14,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 49,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem