Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Zamet Industry szacuje, że skonsolidowane przychody netto za rok obrotowy 2016 wyniosły ok. 250,5 mln zł, a skonsolidowana strata netto za rok obrotowy 2016 sięgnęła ok. 80,4 mln zł, poinformowała spółka.

Zamet podał, że zarząd postanowił o utworzeniu w ciężar sprawozdania finansowego za 2016 rok, odpisu o charakterze niepieniężnym, tytułem aktualizacji wartości Zamet Budowa Maszyn, który obciąży skonsolidowany wynik roczny kwotą ok. 15,8 mln zł oraz jednostkowy wynik roczny, kwotą ok. 56,4 mln zł, podano także.

"Mając na uwadze powyższe niepieniężne odpisy księgowe, jak również pozostałe zdarzenia jednorazowe, uwzględniając opublikowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2016 roku, a także szacunki zarządu co do wyników za okres 01.10.2016 ? 31.12.2016, zarząd emitenta szacuje (zastrzegając, że dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie), że skonsolidowane przychody netto za rok obrotowy 2016 wyniosą około 250,5 mln zł oraz skonsolidowana strata netto za rok obrotowy 2016 wyniesie około 80,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Ponadto, w związku ze sprzedażą udziałów spółki Fugo Zamet za 14 mln zł, zarząd dokonał przeszacowania wartości udziałów tej spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 roku, do wartości godziwej, odpowiadającej wysokości ceny sprzedaży. W wyniku transakcji jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, zostanie obciążone kwotą około 32,4 mln zł. Zarząd wskazuje przy tym, że w pierwszym kwartale 2017 roku dokonano obniżenia pierwotnej ceny, za którą emitent nabył w 2016 roku udziały w spółce Fugo 17,14 mln zł, co korzystnie wpłynie na wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku" - czytamy także.

Jednocześnie, w związku z trwającą w grupie restrukturyzacją majątkową, obejmującą także zbycie lub likwidację zbędnego majątku, zarząd zidentyfikował zasadność dokonania aktualizacji wyceny majątku trwałego na dzień 31.12.2016 roku, która zostanie ujęta w odpisach aktualizujących majątek w łącznej wysokości około 3 mln zł, podano również. Powyższe odpisy mają charakter niepieniężny, pozostają bez wpływu na przepływy i saldo środków pieniężnych.

Dodatkowo, na szacunkowe wyniki za czwarty kwartał 2016 roku, wpłynęły koszty ujęte w czwartym kwartale 2016 roku, w związku ze zidentyfikowaniem oraz oszacowaniem ryzyk na długoterminowym kontrakcie (rozpoczętym w 2015 roku, którego realizacja w roku 2016 decyzją inwestora została zawieszona, a który zostanie wznowiony w 2017 roku), realizowanym przez spółkę zależną Zamet Budowa Maszyn S.A. w ramach zadania inwestycyjnego grupy EDF Polska, które obciążą wynik kwotą około 3 mln zł, podano również.

Zamet Industry zwrócił uwagę również na koszty kontraktu realizowanego dla Mostostalu Pomorze, które obciążą wynik 2016 roku kwotą ok. 7 mln zł, rezerwę w wysokości około 3 mln zł, której zawiązanie jest uzasadnione na skutek oświadczenia złożonego przez spółkę E003B7 o potrąceniu spornej wierzytelności z tytułu rzekomego zobowiązania do poniesienia kosztów związanych z pracą głównych żurawi montażowych na placu budowy Bloku J910 MWe w Jaworznie, z bezspornie należną wierzytelnością wynikającą z wynagrodzenia.

"Zdaniem emitenta, roszczenie zamawiającego o zapłatę kosztów jest bezpodstawne, sprzeczne z umową i nie zostało przez emitenta uznane. Zarząd emitenta wyjaśnia, że w przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, zamierza dochodzić potrąconych należności na drodze sądowej" - czytamy również.

Wynik obciążą również utworzone rezerwy w łącznej wysokości około 1 mln zł, m.in. związane z wyceną aktuarialną świadczeń pracowniczych i odpisy aktualizujące majątek obrotowy w wysokości około 1 mln zł, podano również.

"Do identyfikacji oraz szacunków wszelkich ryzyk jakie związane są z realizacją kontraktów czy prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi, zarząd zastosował ostrożne podejście. Powyższe zdarzenia, mające wpływ na wyniki finansowe emitenta i grupy kapitałowej, w szczególności niepieniężne odpisy księgowe związane z aktualizacją wycen wartości posiadanych przez emitenta aktywów finansowych - akcji i udziałów spółek zależnych, zdaniem zarządu nie powodują zagrożenia utraty płynności finansowej lub sprawności operacyjnej, bowiem w przeważającej części pozostają bez wpływu na przepływy i saldo środków pieniężnych" - podkreślono w raporcie.

Zamet Industry S.A. specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla sektora offshore i przemysłu hutniczego. Spółka została wydzielona we wrześniu 2011 r. ze struktur grupy Famur i jest częścią Grupy TDJ. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem