Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Wynik finansowy banków netto wzrósł o 8,5% r/r do 13,9 mld zł w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane.

"W 2016 r. zysk netto w kwocie 14,4 mld zł osiągnęło 599 banków, a stratę netto o wartości 0,5 mld zł poniosły 22 banki. Stratę netto wykazało 11 banków komercyjnych (w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 11 banków spółdzielczych" - czytamy w raporcie.

Wynik działalności bankowej zwiększył się o 6,1% do 59,2 mld zł. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 7,7% do poziomu 37,9 mld zł, a łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych oraz z tytułu różnic kursowych netto zwiększył się o 24,4% do 7,3 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 12,6 mld zł (spadek o 5,3%). Przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 4% i wyniosły 1,3 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 3% do 31,4 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 49,6%, tj. 15,6 mld zł, a koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 3,2% do 15,9 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, którego wpływ został w większości zrekompensowany przez znacznie niższe niż w 2015 r. wpłaty banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu funduszu ochrony środków gwarantowanych, czytamy także.

GUS podał, że odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 7,3 mld zł (o 3,2% więcej niż rok wcześniej), z czego 98,3% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 2,3% i wyniosła 2,2 mld zł. Rezerwy wzrosły o 6,3%, do 0,9 mld zł.

"W rezultacie wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 2,7 mld zł (o 17,2%) i osiągnął wartość 18,4 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 4,3 mld zł (o 46,4% więcej niż rok wcześniej)" - czytamy dalej.

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2016 r. wyniosła 1 706,4 mld zł i była o 7% wyższa niż rok wcześniej.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 31 grudnia 2015 r. wyniosła 1 105,6 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 5,1% w porównaniu do stanu o rok wcześniej.

"Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 91,1% tej kwoty i wyniosły 1 007,4 mld zł (wzrost o 5,3%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw - 344,8 mld zł (wzrost o 5,8%), i dla gospodarstw domowych - 656,1 mld zł (więcej o 5,1%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,1%) zaciągnięte przez MŚP. W kredytach gospodarstw domowych 81,1% stanowiły łącznie kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (396,8 mld zł, w tym 134,3 mld zł nominowane w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (135,4 mld zł)" - napisano także w materiale.

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 grudnia 2016 r. osiągnęły wartość 1 084,7 mld zł (wzrost o 10,5%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 021,1 mld zł (wzrost o 9,4%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 63,5 mld zł (spadek o 31,3%).

"W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących o 21,3% i spadek depozytów terminowych o 0,9%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 19,9%, a depozytów terminowych obniżyła się o 1,4%" - czytamy dalej.

Działalność operacyjną w końcu 2016 r. prowadziło 621 banków (o 4 mniej niż rok wcześniej). Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 63 (o 2 mniej), do 51 zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego (o 2 mniej). Liczba oddziałów instytucji kredytowych nie zmieniła się wyniosła 27. Ponadto funkcjonowało 558 banków spółdzielczych (o 2 mniej niż w końcu 2015 r.).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem