Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Mediatela zdecydują 8 maja o emisji akcji serii C i D celem obrony przed próbą wrogiego przejęcia, do którego - w ocenie zarządu - mogą prowadzić działania realizowanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), podała spółka, informując o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. ARP w swoim stanowisku napisała, że wszystkie zarzuty zawarte w raporcie giełdowym Mediatela są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd uczestników rynku. Według Agencji, naruszają one również przepisy dotyczące publikacji informacji poufnych i w związku z tym ARP skieruje sprawę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

"Propozycja zarządu spółki dotycząca podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C, a następnie drugiej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D podyktowana jest kilkoma krytycznie ważnymi powodami i celami: celem zarządu spółki jest obrona grupy kapitałowej Hawe, w tym w szczególności jej aktywów w postaci przedsiębiorstwa Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji przed próbą wrogiego przejęcia, do którego - w ocenie zarządu spółki - mogą prowadzić działania realizowanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która jest głównym wierzycielem Hawe Telekom" - czytamy w komunikacie.

Zarząd wskazał, że ARP "od samego początku i konsekwentnie zmierza do sprzedaży przedsiębiorstwa Hawe Telekom i likwidacji samej spółki Hawe Telekom, co w konsekwencji oznaczałoby w praktyce likwidację całej grupy kapitałowej Hawe".

Już w grudniu 2015 r. ARP S.A. złożyła wniosek o upadłość spółki oraz o zaspokojenie wierzycieli ze sprzedaży całego przedsiębiorstwa Hawe Telekom. Zgodnie z aktualnymi propozycjami ARP, przedsiębiorstwo Hawe Telekom miałoby być sprzedane "za rażąco niską kwotę 120 mln zł", podano w komunikacie.

"ARP S.A. cały czas konsekwentnie dąży do zlikwidowania spółki i przejęcie jej przedsiębiorstwa, nie biorąc pod uwagę zmieniających się okoliczności, a tym w szczególności pozytywnych działań podjętych przez dotychczasowe zarządcę i zarząd spółki, które zmierzają do uzdrowienia Hawe Telekom, utrzymania jej działalności i generowanych przez nią miejsc pracy, jak również spłaty wierzycieli w możliwe najwyższej wysokości" - napisała spółka.

Według niej, "ARP aktywnie i skutecznie blokuje przeprowadzenie restrukturyzacji Hawe Telekom dążąc do sprzedaży przedsiębiorstwa Hawe Telekom i likwidacji samej spółki Hawe Telekom, a tym samym całej grupy kapitałowej Hawe".

W związku z tym Mediatel podał, że wartość udziałów w Hawe Telekom obecnie jest szacowana na poziomie "zero" złotych i będzie tak szacowana aż do czasu powstania nowych, istotnych i wiarygodnych przesłanek i okoliczności uzasadniających, że jest możliwe i wysoce prawdopodobne przeprowadzenie restrukturyzacji Hawe Telekom i jej rozwój, a nie likwidacja.

"W tej chwili - z uwagi na skuteczną działalność Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dążącej do likwidacji Hawe Telekom - takich przesłanek nie ma" - podsumowano w komunikacie.

Jednocześnie zarząd Mediatela zwrócił uwagę, że "sytuacja w spółce Mediatel S.A. jest inna niż w Hawe S.A. i daje większe możliwości na zrealizowanie planu naprawczego dla całej grupy kapitałowej Hawe. Dlatego też zarząd Spółki podjął decyzje że plan restrukturyzacji grupy kapitałowej Hawe zostanie wdrożony i zrealizowany przez Mediatel S.A.".

"W aktualnej sytuacji, w ocenie zarządu spółki konieczne i nieuniknione jest więc przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia grupy kapitałowej Hawe z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych, takich jak podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji, która posłuży do rozliczenia zobowiązań finansowych, jak również będzie mogła służyć jako źródło pozyskania nowych środków finansowych wnoszonych jako wkłady na pokrycie akcji. Założenia do planu restrukturyzacyjnego wymagają dofinansowania Spółki, co z kolei umożliwi ustabilizowanie sytuacji w całej grupie kapitałowej Hawe i jej rozwój. Wobec aktualnego braku możliwości pozyskania satysfakcjonujących środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, celem spłaty i restrukturyzacji zadłużenia, koniecznym jest przeprowadzenie emisji nowych akcji" - konkluduje Mediatel.

Mediatel zaproponował emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C i D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

"Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie w ubiegłych latach wygenerowała stratę, która do dnia dzisiejszego nie została pokryta, a spółka nie dysponuje obecnie innymi kapitałami niż kapitał podstawowy, które mogłyby posłużyć do pokrycia tych strat. Spółka jednocześnie wraz z obniżeniem kapitału zakładowego spółki planuje przeprowadzić podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, a intencją zarządu jest zaoferowane nowych akcji inwestorom zewnętrznym w celu pozyskania nowych środków na finansowych niezbędnych na restrukturyzację zobowiązań spółki" - czytamy w projektach uchwał.

NWZ miałoby obniżyć kapitał zakładowy Mediatela o 65 424 323 zł do 65 424 323 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji do 0,5 zł z 1 zł, podano także.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego w łącznej kwocie 65 424 323 zł zostaną przekazane na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wyrównanie strat z lat ubiegłych w kwocie 65 424 323 zł" - czytamy dalej w projektach.

Jednocześnie spółka chce podnieść kapitał zakładowy o 65 424 323 zł do nie mniej niż 130 848 646 zł poprzez emisję 130 848 646 akcji serii C o wartości nominalnej 0,5 zł każda. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez zarząd.

Ponadto Mediatel zaproponował akcjonariuszom przeprowadzenie emisji akcji serii D, także w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wyemitowanych miałoby być od 1 do 138 302 708 akcji serii D o wartości nominalnej 0,5 zł każda, co wiązałoby się z podniesieniem kapitału zakładowego spółki o 0,5 zł do 69 515 354 zł do kwoty nie niższej niż 130 848 646,5 zł i nie wyższej niż 200 000 000 zł.

"Akcje serii D będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez zarząd spółki wedle własnego uznania" - napisano w projektach uchwał.

Tymczasem ARP napisała w swoim stanowisku, że "całkowitą odpowiedzialność za niewypłacalność całej GK Hawe i uszczuplenie jej majątku powodujące utratę zdolności restrukturyzacyjnej ponoszą członkowie władz GK Hawe".

"ARP S.A. wspólnie z innymi wierzycielami, zarówno prywatnymi jak i publicznymi, podejmuje działania, które umożliwią niezwłoczne odzyskanie środków pieniężnych przez wierzycieli i zapewnią dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym utrzymanie zatrudnienia osób w nim pracujących" - czytamy w materiale.

ARP podała, że negatywnie ocenia zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatela i proponowany w nim przez zarząd porządek obrad.

"Zarząd Mediatel S.A. już w grudniu 2015 roku podjął próbę wyprowadzenia głównego aktywa GK Hawe w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej w celu zablokowania prowadzonych egzekucji. Spowodowało to wszczęcie śledztwa przez prokuraturę oraz doprowadziło do zerwania negocjacji z wierzycielami, którzy byli gotowi restrukturyzować Grupę Hawe" - napisała Agencja.

"Ponadto warto podkreślić, że uprawnienia do wykonywania głosu z akcji Mediatel S.A. przysługują zarządcy Hawe S.A, a nie zarządowi Hawe S.A., który decyzją sądu został odsunięty od zarządzania. ARP S.A. zakładając możliwość podejmowania działań na niekorzyść spółki przez zarząd Hawe S.A. i mając świadomość kwestionowania uprawnień korporacyjnych zarządcy - W. Makucia przez zarząd Hawe S.A. już w październiku 2016 r. wystąpiła do sądu upadłościowego o określenie zakresu jego uprawnień. Z treści uzasadnienia wydanego w składzie trzech sędziów sądu upadłościowego jednoznacznie wynika, że to zarządca Hawe S.A. - W. Makuć wykonuje prawo głosu na walnym zgromadzeniu Mediatel S.A." - czytamy dalej.

ARP podkreśliła, że ufa, iż zarówno zarządca, jak i odpowiednie sądy dopilnują, że "prawo to będzie wykonywane w sposób, który uniemożliwi pokrzywdzenie zarówno akcjonariuszy Hawe S.A. jak i wierzycieli GK Hawe".

"ARP S.A. informuje, że wszystkie zarzuty zawarte w raporcie giełdowym opublikowanym 11 kwietnia 2017 roku przez Zarząd Mediatel S.A. są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd uczestników rynku. Naruszają również przepisy dotyczące publikacji informacji poufnych i w związku z tym ARP skieruje sprawę Komisji Nadzoru Finansowego" - stwierdzono w stanowisku.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe. Pod koniec lutego br. Campa złożyła do sądu wniosek o upadłość likwidacyjną Mediatela. Jednocześnie trwa postępowanie sądowe - z wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) - o ogłoszenie upadłości Hawe.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem