Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Energa odnotowała 310 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 355 mln zł wobec 106 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA Grupy w I kwartale tego roku wyniosła 601 mln zł. Była o 7% niższa w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2016 r. ze względu na obniżenie poziomu EBITDA Segmentów Sprzedaży - o 38 mln zł oraz Wytwarzania - o 29 mln zł. Wzrost EBITDA Segmentu Dystrybucji o 31 mln zł częściowo skompensował powyższe spadki, podano także w raporcie.

"W I kwartale 2017 roku na wynik brutto Grupy pozytywny wpływ miała wycena opcji na akcje spółki Polimex-Mostostal S.A. Wycena uwzględniła kurs akcji Polimexu-Mostostal S.A. wg stanu na 31 marca 2017 roku. Podwyższyła ona przychody Grupy z działalności finansowej o 53 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 710 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 2 621 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły w I kwartale tego roku 2 710 mln zł i były wyższe w stosunku do I kwartału 2016 roku o 3%, tj. o 89 mln zł. Grupa zawdzięcza to głównie większym o 65 mln zł (wzrost o 6%) niż rok temu przychodom w Segmencie Dystrybucji" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 36 mln zł wobec 856 mln zł zysku rok wcześniej.

Wyniki poszczególnych segmentów przedstawiały się następująco:

- Segment Dystrybucji wypracował w I kwartale 2017 roku 88% EBITDA Grupy, dla porównania w pierwszym kwartale 2016 roku było to 77%. Przychody ze sprzedaży Segmentu Dystrybucji w I kwartale tego roku były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6%. O tyle samo wzrosła zarówno EBITDA Segmentu kształtując się na poziomie 530 mln zł, jak i zysk operacyjny, który wyniósł 339 mln zł. Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miała wyższa marża na sprzedaży usług dystrybucyjnych (ze stratami sieciowymi) o 50 mln zł. Co z kolei wynikało między innymi z korekty opłaty przejściowej PSE i korzystniejszej struktury sprzedaży. Zysk netto w I kwartale 2017 roku był wyższy niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego o 21 mln zł.

- Segment Wytwarzania ? jego udział w łącznym poziomie EBITDA Grupy wyniósł 17% w I kwartale tego roku (rok wcześniej 21%). W ujęciu rocznym EBITDA Segmentu była niższa o 29 mln zł, czyli 22%. O spadku w głównej mierze przesądziły czynniki niezależne od segmentu, czyli niższe ceny zielonych certyfikatów oraz wzrost podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych.

- Segment Sprzedaży - przychody segmentu w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosły 1 350 mln zł, co oznacza, że ich poziom obniżył się o 4% w porównaniu z I kwartałem 2016 roku. Również wynik EBITDA Segmentu w I kwartale 2017 roku uległ zmniejszeniu w ujęciu r/r ( o 38 mln zł), co w połączeniu ze spadkiem EBITDA w Segmencie Wytwarzanie przełożyło się na niższy niż w I kw. 2016 roku wynik EBITDA całej Grupy. Był to głównie efekt niższej marży na sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu. Marża na sprzedaży energii elektrycznej - kluczowy element budujący wynik segmentu - spadła o 25 mln zł w ujęciu r/r. Wpłynęły na to w dużej mierze kwestie regulacyjne: obniżenie o ponad 4% taryfy G przez Urząd Regulacji Energetyki oraz wzrost kosztów wykonywania zadań Sprzedawcy Zobowiązanego, a także zawarte wiele lat wcześniej długoterminowe kontrakty na zakup "zielonych certyfikatów" po cenach wyższych niż rynkowe, podała spółka.

Grupa Energa w I kwartale 2017 roku wyprodukowała 1 023 GWh energii elektrycznej, czyli o 18 GWh więcej niż rok temu. Spadek produkcji z węgla (o 11 GWh), w elektrowniach szczytowo-pompowych (5 GWh) oraz z biomasy (1 GWh) został skompensowany wyższą produkcją energii w źródłach wodnych przepływowych (24 GWh) na skutek lepszych warunków hydrologicznych oraz z wiatru (12 GWh), głównie dzięki produkcji nowej farmy wiatrowej Parsówek, poinformowano także.

W pierwszych 3 miesiącach 2017 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 5 943 GWh, co oznacza spadek o 0,3% (tj. o 20 GWh) w porównaniu do I kwartału 2016 roku.

Z kolei wolumen dystrybuowanej energii utrzymał się na zbliżonym jak w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniósł 5 623 GWh (w I kw. 2016 - 5 644 GWh).

W I kwartale 2017 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 217 mln zł, z czego 168 mln zł w Segmencie Dystrybucji. Obejmowały one rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców, a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej. Poniesione także zostały nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe.

W efekcie tych inwestycji w I kwartale przyłączono 8,3 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 989 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia oraz przyłączono do sieci 5,3 MW nowych źródeł OZE.

"Konsekwentnie wysokie nakłady inwestycyjne w Segmencie Dystrybucji przyczyniają się do systematycznej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, co od kilku lat plasuje Energę w krajowej czołówce. Tylko w 2016 roku średni czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej na odbiorcę (wskaźnik SAIDI) skrócił się o 20% r/r. Średnia częstotliwość występowania przerw na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) obniżyła się o 18% z 3,4 do 2,8. Jednak w pierwszych trzech miesiącach tego roku niekorzystna pogoda (śnieżyce, szadź i oblodzenie oraz wiatr huraganowy i spadające w efekcie drzewa i gałęzie) przyczyniła się do wystąpienia zwiększonej liczby awarii w sieci elektroenergetycznej. To przełożyło się z kolei na wzrost wskaźników SAIDI i SAIFI w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (do poziomu odpowiednio 35,9 min./odb. i 0,6 przerwy). Wpływ na to miał także większy zakres prac planowych na sieciach, skutkujących koniecznością wyłączania odbiorców" - czytamy także.

Nakłady inwestycyjne w Segmencie Wytwarzania w I kwartale 2017 roku były niższe o 45 mln zł i wyniosły 18 mln zł. Przeznaczone zostały głównie na inwestycje związane z dostosowaniem do wymogów środowiskowych oraz na inwestycje modernizacyjne realizowane w Elektrowni Ostrołęka B.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła na koniec 2016 roku ok. 1,3 GW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.