Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - PKO BP odnotował 525 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 639 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Osiągnięty poziom zysku netto był determinowany przez:

1) wynik na działalności biznesowej grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, który osiągnął poziom 2 972 mln zł (+10,7% r/r), głównie w efekcie: poprawy wyniku odsetkowego o 193 mln PLN r/r, zrealizowanego głównie dzięki wzrostowi przychodów od aktywów, wzrostu wyniku z prowizji o 75 mln zł r/r,

2) wzrost ogólnych kosztów administracyjnych o 203 mln zł r/r, determinowany rozliczeniem w I kwartale 2017 roku całorocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków,

3) wzrost obciążenia podatkiem od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) o 85 mln zł.

W efekcie działań podejmowanych w I kwartale 2017 roku grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA:

- zwiększyła sumę aktywów o 3 mld PLN do poziomu 288,5 mld zł,

- zachowała wiodący udział w rynku kredytów i depozytów na poziomie odpowiednio 17,7% i 17,3%,

- utrzymała pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych posiadając 30,5% udział,

- była największym kredytodawcą dla małych i średnich przedsiębiorstw kredytów z gwarancjami de minimis z 21,7% udziałem w rynku ,

- zwiększyła liczbę obsługiwanych rachunków klientów indywidualnych o 60 tys., umacniając pozycję lidera w tym zakresie,

- objęła pozycję lidera listów zastawnych w Polsce, będąc także ich najaktywniejszym emitentem" - czytamy w raporcie.

PKO BP podał, że zysk netto grupy w I kwartale 2017 roku był o 114 mln zł niższy niż w porównywalnym okresie 2016 roku (-17,8% r/r), na co główny wpływ miały: wzrost ogólnych kosztów administracyjnych, przede wszystkim składek na BFG, oraz obciążenia z tytułu podatku dochodowego i podatku od niektórych instytucji finansowych. Poprawie uległ wynik z działalności biznesowej (przede wszystkim wynik odsetkowy i wynik prowizyjny).

W rachunku wyników grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w I kwartale 2017 roku suma pozycji dochodowych wyniosła 2 972 mln zł i była o 287 mln zł, tj. o 10,7% wyższa niż w I kwartale 2016 roku.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 046 mln zł wobec 1 853 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 710 mln zł wobec 635 mln zł rok wcześniej.

Bank podał, że główną przyczyną wzrostu wyniku odsetkowego r/r był wzrost portfela kredytów i papierów wartościowych, przy spadku średniego kosztu finansowania. Marża odsetkowa na koniec I kwartału 2017 roku wzrosła o 0,1 p.p. r/r do poziomu 3,2%.

Wynik z prowizji był o 75 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego na skutek wzrostu przychodów prowizyjnych o 86 mln zł, przy wyższych o 11 mln zł kosztach prowizyjnych.

Uzyskany w I kwartale 2017 roku wynik na operacjach finansowych wyniósł 24 mln zł i był o 19 mln zł niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik determinowany był sytuacją na rynku papierów skarbowych i w efekcie niższymi wynikami zrealizowanymi na inwestycyjnych papierach wartościowych.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wyniósł 391 mln zł wobec 382 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 2,4% w skali roku.

"Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. Pogorszenie wyniku z tytułu odpisów (9 mln zł r/r) nastąpiło na skutek zwiększenia odpisów na portfelu kredytów konsumpcyjnych" - czytamy także.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 1 563 mln zł i wzrosły o 203 mln zł tj. 14,9% w skali roku.

"Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany przez wzrost składek na BFG o 146 mln zł, tj. o 133% (spowodowany ujęciem rocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 209 mln zł w I kwartale 2017 roku) oraz wzrost świadczeń pracowniczych o 46 mln zł, tj. o 6,7% i wzrost amortyzacji o 18 mln zł r/r, tj. o 9,4% m.in. w efekcie zmian w strukturze grupy kapitałowej" - podał bank.

Wysokość podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosła w I kwartale 2017 roku 233 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO Bank Polski SA (227 mln zł). Bank wyjaśnił, że wzrost obciążenia w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika z wprowadzenia podatku bankowego od lutego 2016 roku.

Wskaźnik C/I w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie 48% w porównaniu do 55,6% na koniec marca 2016 roku. W ujęciu kwartalnym wskaźnik C/I wyniósł 52,6% w porównaniu do 50,7% zrealizowanego w I kwartale 2016 roku.

Aktywa razem banku wyniosły 288,52 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 285,57 mld na koniec 2016.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 410 mln zł wobec 660 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I grupy PKO BP na koniec I kwartału 2017 roku ukształtował się na poziomie 14,8% i wzrósł w porównaniu do końca 2016 roku o 0,3 pkt proc., w efekcie wzrostu poziomu funduszy podstawowych o 0,3 mld zł, na co główny wpływ miał wzrost wyceny portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy ukształtował się na poziomie 15,6%, co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. w stosunku do końca 2016 roku.

"Spowodowane to było głównie obniżeniem funduszy uzupełniających o 0,9 mld zł, w związku z otrzymaną w dniu 24 marca 2017 zgodą Komisji Nadzoru Finansowego na spłatę pożyczki podporządkowanej w CHF zgodnie z opcją call. W I kwartale 2017 roku grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA utrzymywała bezpieczną bazę kapitałową, a wartości miar adekwatności kapitałowej kształtowały się na bezpiecznym poziomie powyżej limitów nadzorczych" - podano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem