Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył z obrotu giełdowego akcje Farmacolu - na wniosek spółki - z dniem 20 czerwca 2017 r., podała Giełda.

Zarząd LiveChat Software zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 36,31 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wynoszącego 42,72 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,41 zł na akcję, poinformowała spółka.

Livechat Software odnotowało 42,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2016/2017 r. (kwiecień 2016 - marzec 2017) wobec 28,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł umowę z sześcioma bankami umowę emisyjną, na podstawie której powierzył tym instytucjom przeprowadzenie oferty obligacji podporządkowanych, podał ubezpieczyciel. Oferta obligacji miałaby charakter oferty prywatnej.

Fitch Ratings nadał rating dla planowanej emisji niezabezpieczonych euroobligacji Taurona Polska Energia na poziomie BBB(exp), podała agencja.

Rada nadzorcza Banku Pekao postanowiła, iż do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Michał Krupiński będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu banku kierującego pracami zarządu, a po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa zarządu banku, podała instytucja. Wcześniej dziś bank podał, że RN powołała Krupińskiego w skład zarządu banku i powierzyła mu pełnienie funkcji wiceprezesa.

Tauron Polska Energia rozpoczął - w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych - działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji o wartości do 500 mln euro, podała spółka. Działania te obejmują w szczególności przeprowadzenie spotkań z inwestorami w Europie.

Rada nadzorcza Alior Banku powierzyła Michałowi Janowi Chyczewskiemu kierowanie pracami zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na objęcie przez niego funkcji prezesa oraz powołała nowych członków zarządu, podał bank.

Polskie firmy, w tym Famur i Kopex, podpisały list intencyjny o współpracy z argentyńską spółką Yacimiento Carbonifero Rio Turbio (YCRT), podał Famur.

Akcjonariusze Briju zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w wysokości 4,28 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Orange Polska przedstawi aktualizację planu strategicznego na początku września, podała spółka. Filary strategii nie ulegną zmianie, ale operator skupi się na pomysłach, jak lepiej ją egzekwować i monetyzować.

Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała zarząd banku na kolejną kadencję, podał bank. Prezesem banku ponownie został Zbigniew Jagiełło. Nowym członkiem zarządu został Rafał Antczak.

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała z dniem 15 czerwca 2017 r. Michała Krupińskiego w skład zarządu banku i powierzyła mu pełnienie funkcji wiceprezesa, podał bank w komunikacie.

Wiceprezesi Banku Pekao Stefano Santini oraz Diego Biondo złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na 14 czerwca 2017 r. , podał bank.

Rada nadzorcza Banku Pekao odwołała Luigiego Lovaglio z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu banku z dniem 14 czerwca 2017 r., podał bank. Uchwała RN nie zawiera informacji o przyczynach odwołania.

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 2,32 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 1,67 mln USD z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości tj. 0,03 USD na akcję, poinformowała spółka.

Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający powyżej 9% akcji tej spółki i będący największym ujawnionym jej akcjonariuszem, liczą, że wyznaczony przez sąd syndyk jako priorytet przyjmie odzyskanie utraconego majątku, a nie sprzedaż infrastruktury, napisali w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Hawe.

IMS uruchomił IV transzę programu skupu akcji własnych, w której chce skupić do 400 tys. walorów po cenie 3,6 zł sztuka, podała spółka. IMS będzie przyjmować oferty zbycia akcji od 19 czerwca do 5 lipca.

Zarząd Hawe popiera decyzję jednego z wierzycieli, który złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego w spółce, podało Hawe.

Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości tj. 1 zł na akcję, poinformowała spółka.

Enspirion - spółka zależna Energi - w czasie obciążenia systemu wycofa 137 negawatów latem i 100 negawatów zimą, a do jej klientów trafi łącznie 10 mln zł za gotowość do czasowego ograniczenia zużycia energii oraz dodatkowe kwoty za każdą przeprowadzoną redukcję, podała Energa.

Budimex podpisał umowę z Zarządem Dróg Miejskich na przebudowę drogi krajowej nr 12, poinformowała spółka. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 96,33 mln zł netto, podano także.

Dodatkowe, wcześniej nieplanowane koszty realizacji kontraktów Retech Systems - spółki zależnej Seco/Warwick - w wysokości 11,75 mln zł obciążą skonsolidowane wyniki grupy za I półrocze 2017 r., podała spółka.

Węgierski Urząd ds. Konkurencji wydał pozytywną decyzję połączeniową, która pozwoliła na przejęcie przez Accor-Pannonia Hotels Zrt., spółkę zależną Orbisu, kontroli nad HVB Leasing Maestoso Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, która jest właścicielem hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" położonego w Budapeszcie, podał Orbis.

Maxcom ustalił ostateczną cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej (IPO) na 55 zł, dzięki czemu wartość oferty wyniesie 47,5 mln zł, podała spółka. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planowany jest około 30 czerwca br.

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln euro w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. i dodatkowo zrealizuje inny cel emisji - zmianę struktury walutowej zadłużenia, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy grupy Marcin Juszczyk.

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o przeznaczeniu 6,81 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,2 zł na akcję, oraz przyjęli program skupu 2,5 mln akcji własnych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Archicom złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad mLocum z siedzibą w Łodzi, podał urząd.

Grupa Robyg zakończyła budowę księgi popytu na 26,309 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H, stanowiących nie więcej niż 10% wszystkich akcji oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 3 zł na akcję, podała spółka. Robyg pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu.

JHM Development zawarł z Alior Bankiem umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 44,956 mln zł, podała spółka. Kredyt sfinansuje wybudowanie budynku mieszkalno ? usługowego w Zakopanem przy ul. Szymony.

Minister rozwoju i finansów zgłosił projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz zmian w statucie na walne zgromadzenie zwołane na 19 czerwca, podała Giełda.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne EMG ? spółki zależnej Esotiq & Henderson - w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz serii C, podała spółka.

Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie powołania Jarosława Grzywińskiego w skład zarządu spółki i powierzenia mu stanowiska wiceprezesa, podała GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem