Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Unimot zdecydował, że będzie samodzielnie rozwijać sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego i nie powoła wspólnej spółki z Alpiq, podała spółka.

Rada dyrektorów Griffin Premium RE.. N.V. podjęła decyzję o nominacji Małgorzaty Turek na stanowisko prezesa (CEO), a zarząd podjął decyzję o nominacji Claudi Pendred na stanowisko dyrektora nadzorującego, podała spółka.

Sygnity zawarło z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę na rozwój oprogramowania SyriuszStd, wsparcie użytkowników oraz usuwanie awarii i błędów w oprogramowaniu za kwotę do ok. 31 mln zł, podała spółka.

Rozmowy Sygnity z obligatariuszami oraz bankami finansującymi są nadal w toku. Finalizacja rozmów oraz uzgodnień przewidywana jest w kolejnym tygodniu, podała spółka.

Mostostal Warszawa zawarł ze spółką PHN SPV 13 umowę na realizację zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie za 52,59 mln zł netto, podała spółka.

Skonsolidowany zysk netto ES-System wyniósł ok. 4,1 mln. zł I poł. 2017 r. wobec straty netto 0,23 mln zł rok wcześniej przy wzroście przychodów o 11% do ok. 92,2 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o wprowadzeniu do statutu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd oraz o przedłużeniu skupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 24 sierpnia.

Konsorcjum Firma Budowlano-Drogowa MTM, Vistal Gdynia oraz Vistal Infrastructure zawarło z Elblągiem umowę na budowę wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej, budowę dróg dojazdowych i przebudowę kanalizacji deszczowej za 34,9 mln zł brutto, podał VIstal.

Action w restrukturyzacji podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółkami zależnymi Actina, Sferis, Retailworld i gram.pl. Rozwój marek własnych to jeden z trzech elementów nowej strategii, poinformował wiceprezes Action Sławomir Harazin.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokona przeglądu strategii i zdecyduje o ewentualnym przygotowaniu nowego planu po finalnym uzupełnieniu składu osobowego zarządu, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Moody's Investors Service przyznał Play Communications rating korporacyjny (CFR) na poziomie Ba3 oraz wycofał rating B2 i prawdopodobny rating B2-PD Impera Holdings, jedynego akcjonariusza Play przed ofertą publiczną, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Bank Zachodni WBK ma strategię rozwoju organicznego, ale okazjom rynkowym może się przyjrzeć, poinformował prezes Michał Gajewski.

Bank Zachodni WBK zamierza przedstawić nową strategię dystrybucji produktów po wakacjach, poinformował prezes Michał Gajewski.

Bank Zachodni WBK zakłada, że w kolejnych latach rynek kredytów będzie rósł równie dynamicznie co dotychczas, a bank chce rosnąć w tym segmencie szybciej niż rynek, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Reluga.

AmRest proponuje przeniesienie siedziby statutowej z Polski do Hiszpanii, podała spółka. Przeniesienie nie będzie miało wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która nadal będzie podstawowym rynkiem notowań. Ponadto AmRest rozważa ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na innej giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej.

Portfel kredytów brutto klientów Banku Zachodniego WBK wzrósł o 1,7% r/r do 109,81 mld zł na koniec czerwca. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) poprawił się do 5,9% na koniec czerwca br. wobec 6,6% na koniec ub.r. oraz 6,8% na koniec czerwca 2016 r., podał bank.

Bank Zachodni WBK w I połowie br. sprzedał niepracujący portfel wymagalnych wierzytelności o wartości 726,2 mln zł wobec 646,8 mln zł rok wcześniej (w tym kapitał kredytowy o wartości odpowiednio 662,9 mln zł i 622,8 mln zł). Dodatni wpływ na wynik finansowy brutto wyniósł 142,2 mln zł w br. i 23,1 mln zł w I półr. 2016. Sprzedane wierzytelności obejmowały należności od klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, podał bank.

Kredyt Inkaso ocenia, że cena 22 zł za akcję w wezwanie ogłoszonym 10 lipca przez Best nie odpowiada wartości godziwej spółki, podał Kredyt Inkaso.

Marża odsetkowa netto Grupy Banku Zachodniego WBK (zannualizowana w ujęciu narastającym) wzrosła do 3,78% na koniec I półrocza wobec 3,62% rok wcześniej pod wpływem umiarkowanie wyższego średniookresowego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz niższych kosztów finansowania, podał bank.

Kredyt Inkaso miał 13,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w r.obr. 2016/2017 (rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.) co oznacza spadek o 67% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Rada nadzorcza Sfinks Polska nie wyraziła zgody na zakup przez Sfinksa mniejszościowego pakietu akcji w Dominium. Przyczyną był brak przeniesienia na Sfinks prawa do sprawowania kontroli nad Dominium i przez to ograniczony wpływ na obszary możliwych do uzyskania synergii. W rezultacie, inwestycja w Dominium na uzgodnionych wcześniej warunkach, w opinii rady, nie gwarantowałaby Sfinksowi uzyskania stopy zwrotu na poziomie założonym w strategii Grupy na lata 2017-2022, tj. 25%, podała spółka.

Bank Zachodni WBK odnotował 651,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 723,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem