Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska odnotował 29,69 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 69,77 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik I półr. br. był obciążony wydarzeniem jednorazowym - spisaniem wartości niematerialnej - marki "Polbank" w kwocie 114 mln zł.

"W konsekwencji podjęcia decyzji o przeprowadzeniu programu optymalizacji zarząd Banku dokonał oceny wartości marki 'Polbank', w wyniku której dokonano spisania marki 'Polbank' w kwocie 114 mln zł ujętej w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych w I półroczu 2017 r. W efekcie powyższego zdarzenia jednorazowego Grupa odnotowała stratę netto w I półroczu 2017 r. w wysokości 29,7 mln zł. W I półroczu 2016 r. Grupa wypracowała 81,5 mln zł zysku netto, z czego 69,8 mln zł stanowił zysk netto z działalności kontynuowanej i 11,7 mln zł stanowił zysk netto z działalności zaniechanej (w wyniku sprzedaży spółki zależnej Raiffeisen-Leasing Polska S.A. na rzecz Raiffeisen Bank International AG w I kwartale 2016 r.). W I półroczu 2017 r. Grupa nie wykazywała żadnego wyniku z działalności zaniechanej" - czytamy w raporcie.

Zysk netto z działalności zaniechanej za I poł. 2016 r. wyniósł 11,72 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 546,44 mln zł wobec 486,3 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 290,56 mln zł wobec 295,13 mln zł rok wcześniej.

"Na wynik Grupy w I półroczu 2017 r. miały wpływ ponadto następujące czynniki:

* dochody z działalności operacyjnej w wysokości 847,1 mln zł, tj. niższe o 5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w którym bank rozpoznał jednorazowy dochód w wysokości 80,6 mln zł z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Po wyłączeniu dochodu z transakcji Visa dochód z działalności operacyjnej wzrósł w I półroczu 2017 r. o 5% r./r., do czego przyczynił się wzrost wyniku odsetkowego o 12% r./r.;

* spadek kosztów administracyjnych o 7% r./r. pomimo zaksięgowania jednorazowo w I kwartale 2017 r. całkowitej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

* odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe w wysokości 89,6 mln zł, tj. wyższe o 63% w stosunku do wyniku I półrocza 2016 r. głównie w wyniku zwiększenia odpisów w segmencie Bankowości Detalicznej oraz niskiej bazie odpisów w Bankowości Korporacyjnej w I półroczu 2016 r. Jednocześnie pozytywny wpływ na poziom odpisów miała transakcja sprzedaży wierzytelności kredytowych z wynikiem brutto z tytułu sprzedaży w wysokości 51,4 mln zł;

* podatek od instytucji finansowych w wysokości 69,3 mln zł" - czytamy dalej.

Aktywa Grupy na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 49,8 mld zł i spadły o 3,4 mld zł, tj. 6%, w stosunku do końca 2016 r. "Spadek ten związany był z ograniczeniem nadpłynności Grupy i w konsekwencji redukcją portfela aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. W porównaniu do końca 2016 r. kredyty i pożyczki udzielone klientom pozostały praktycznie na niezmienionym poziomie (spadek o 1% głównie w efekcie umocnienia się PLN wobec CHF), a zobowiązania wobec klientów były niższe o 7% w związku z poprawą efektywności struktury płynnościowej Grupy" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 23,91 mln zł wobec 235,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Raiffeisen odnotował w I poł. br. wzrost odpisów z tytułu utraty wartości o 63,1% r/r do 89,6 mln zł oraz spadek udziału kredytów z utratą wartości do 7,7%, tj. o 0,2 pkt proc. wobec końca 2016 r.

"Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom obniżyła się o 379 mln zł w porównaniu do końca 2016 r., w wyniku spadku salda portfela kredytów hipotecznych denominowanych w CHF w efekcie umocnienia się PLN względem CHF. Wartość zobowiązań wobec klientów spadła o 2,6 mld zł w stosunku do końca 2016 r. do 33,7 mld zł, co związane było z poprawą efektywności struktury płynnościowej Grupy" - napisano także w raporcie.

Na koniec czerwca br. wskaźnik kredyty netto do depozytów ukształtował się na poziomie 99,2% wobec 93,9% rok wcześniej. Wskaźnik ROE netto wyniósł odpowiednio: -0,9% wobec 2,2%, zaś ROA netto sięgnął -0,1% wobec 0,3% przed rokiem. Marża odsetkowa netto wyniosła w I półr. br. 2,1% wobec 1,8% przed rokiem. Z kolei wskaźnik koszty/ dochody wyniósł 78% wobec 70,2% rok wcześniej.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem