Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wyniósł 204,6 mld zł na koniec czerwca br. i wzrósł o 6,8% r/r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła r/r do 5,7% z 6,5% rok wcześniej, podał bank.

"W strukturze rodzajowej portfela kredytowego brutto główną pozycję stanowią kredyty i pożyczki mieszkaniowe, które na koniec czerwca 2017 roku ukształtowały się na poziomie 108 mld zł. Wzrost portfela kredytowego na koniec czerwca 2017 roku o 4,1 mld zł w porównaniu do końca 2016 roku był determinowany gł. wzrostem kredytów gospodarczych (+4,7 mld zł) oraz kredytów konsumpcyjnych (+0,9 mld zł), przy spadku poziomu transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży (1,2 mld zł) i stabilnym poziomie kredytów mieszkaniowych (wzrost kredytów złotowych przy spadku kredytów mieszkaniowych jako efekt wahań kursowych)" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2017 roku udział kredytów i pożyczek mieszkaniowych w strukturze portfela kredytowego brutto wyniósł 50,8%, kredytów gospodarczych ? 28,9% oraz kredytów konsumpcyjnych - 12%, podano także.

"Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości grupy kapitałowej Banku Polskiego SA w portfelu kredytowym brutto na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 5,7% i spadł o 0,2 pkt proc. w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości dla Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 67% w porównaniu do 65,5% na dzień 31 grudnia 2016 roku" - czytamy dalej.

PKO BP miał 17,8% udziału w rynku kredytów ogółem na koniec II kw. 2017 r. wobec 17,7% kwartał wcześniej (w tym 22,9% udziału w rynku kredytów dla osób prywatnych i 13% udziału w rynku kredytów dla podmiotów instytucjonalnych), podała instytucja w prezentacji wynikowej.

Marża odsetkowa wzrosła o ok. 0,1 pkt proc. r/r do poziomu 3,2% na koniec czerwca 2017 r.

Poziom zobowiązań wobec klientów na koniec czerwca br. wyniósł 207,2 mld zł i od początku roku wzrósł o 2,2 mld zł.

"W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania wobec ludności 149,9 mld zł (+1,9 mld zł w stosunku do końca 2016 roku), których udział w strukturze zobowiązań wyniósł 72,3%. Kolejną istotną kategorię zobowiązań stanowiły zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 48 mld zł (-0,7 mld zł w stosunku do końca 2016 roku), które stanowiły 23,1% udziału w strukturze zobowiązań wobec klientów. Pozytywna zmiana w strukturze depozytów klientowskich w wyniku wzrostu udziału depozytów bieżący przy spadku depozytów terminowych" - napisano także w raporcie.

"W I półroczu 2017 roku obserwowane było wyhamowywanie tempa wzrostu depozytów osób prywatnych do 5,4% r/r (z 9,5% r/r na koniec 2016 roku), co wynikało zarówno z utrzymywania się relatywnie wysokiego tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, jak i niskiego oprocentowania lokat bankowych, które skłaniało do poszukiwania alternatywnych form lokowania oszczędności (fundusze inwestycyjne, zakupy nieruchomości za gotówkę). Równocześnie, systematycznie rósł udział depozytów bieżących w strukturze depozytów osób prywatnych (56% wobec 53% na koniec 2016 roku), przy coraz niższej roli depozytów terminowych (44% wobec 47% na koniec 2016 roku). W I półroczu 2017 roku nastąpiło także istotne wyhamowanie tempa wzrostu depozytów przedsiębiorstw do 1,3% r/r (z 8,2% r/r na koniec 2016 roku), co może być związane z rosnącą aktywnością inwestycyjną" - wskazano też w raporcie.

Mimo wyhamowania na koniec I półrocza 2017 roku, tempo wzrostu depozytów w sektorze bankowym (6,7% r/r) nadal było wyższe niż tempo wzrostu kredytów (4,6% r/r), a nadwyżka depozytów nad kredytami zwiększyła się do 21 mld zł wobec 15 mld zł na koniec 2016 roku. Relacja kredyty/depozyty wyniosła 98,2% (98,7% na koniec 2016 roku), podkreślił bank.

PKO BP miał 17,1% udziału w rynku depozytów ogółem na koniec II kw. 2017 r. wobec 17,3% kwartał wcześniej (w tym 20,7% udziału w rynku depozytów osób prywatnych i 12,3% udziału w rynku depozytów podmiotów instytucjonalnych), podano w prezentacji.

Detaliczna sieć placówek PKO BP liczyła 1 161 oddziałów i 8 biur bankowości prywatnej na koniec czerwca br. W stosunku do stanu na koniec 2016 roku liczba oddziałów detalicznych ogółem zmniejszyła się o 18 placówek.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem