Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas odnotował 81,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 33,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 481,48 mln zł wobec 460,52 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 124,21 mln zł wobec 121,89 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem grupy wyniosły 71,98 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 72,3 mld na koniec 2016 r.

W I poł. 2017 r. bank miał 120,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,64 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2017 roku wynik z tytułu odsetek, stanowiący główne źródło przychodów Grupy, zwiększył się o 52 351 tys. zł, tj. o 5,8%, co było efektem wzrostu przychodów z tytułu odsetek o 46 953 tys. zł, tj. o 3,7% r/r przy jednoczesnym spadku kosztów odsetkowych o 5 398 tys. zł, tj. o 1,4% r/r. Na poziom przychodów i kosztów odsetkowych w I półroczu 2017 roku wpływ miało przede wszystkim tempo wzrostu wolumenów komercyjnych, jak również czynniki zewnętrzne" - czytamy także.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w I połowie 2017 roku wyniósł 252 039 tys. zł i był wyższy o 7 112 tys. zł, tj. o 2,9% r/r w rezultacie wzrostu przychodów z tytułu opłat i prowizji o 20 280 tys. zł, tj. o 6,9% r/r, przy jednoczesnym wzroście kosztów prowizyjnych o 13 168 tys. zł, tj. o 27,0%.

Bank podał, że wynik na działalności handlowej za I półr. 2017 roku wyniósł 126 458 tys. zł i był wyższy o 15,1% r/r. Poziom i zmienność tego wyniku kształtowane są głównie przez wycenę instrumentów pochodnych oraz wynik z pozycji wymiany. Wynik na działalności inwestycyjnej w I półroczu 2017 roku wyniósł 21 095 tys. zł i był niższy o 50,3% r/r.

Wynik z działalności bankowej w półr. wyniósł 1 354 838 tys. zł i był o 2,4% wyższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe za I półrocze 2017 roku wyniósł -178 023 tys. zł i jego wpływ był większy o 12 208 tys. zł, tj. o 7,4% w porównaniu z I półroczem 2016 roku.

Ogólne koszty administracyjne Grupy w I półr. wynosiły 773 152 tys. zł i były niższe o 82 959 tys. zł, tj. o 9,7% w skali roku. Wzrost kosztów odnotowany w pozycji ? opłaty na BFG ? o 12,1 mln zł wynika ze zmiany zasad rozpoznania kosztów w wyniku banku.

"W 2017 roku zmieniły się zasady finansowania BFG i składka z tytułu funduszu przymusowej restrukturyzacji jest ujęta w wynikach I półrocza w wysokości należnej za cały rok. Natomiast składka na fundusz gwarancyjny pozostała ujmowana kwartalnie. Zmiana ta wpływa na porównywalność kosztów administracyjnych w analizowanych okresach. Poziom kosztów z wyłączeniem składek na rzecz BFG był niższy w I półroczu 2017 r. o 12% r/r" - czytamy w sprawozdaniu.

Łącznie składki na BFG zaksięgowane przez bank w ciężar kosztów I półr. 2017 roku wynoszą 73,4 mln zł, w tym: 50,6 mln zł - rezerwa na składkę roczną na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2017 w wysokości ustalonej przez BFG dla banku (30 mln zł zostało uwzględnione w wynikach I kwartału br.) oraz 22,8 mln zł - składka na fundusz gwarancyjny banków.

Bank podał także, że łączna kwota kosztów integracji poniesionych przez Grupę w I półroczu 2017 roku wyniosła 21,4 mln zł (wobec 105,0 mln zł w I półroczu 2016).

"Efekty integracji banków zaczynają być widoczne w wynikach Grupy. Wcześniej ponosiliśmy znaczne koszty wynikające z łączenia banków, co wywierało presję na nasze wyniki. Ten okres dobiega końca. Cieszy nas obserwowana poprawa wyników zwłaszcza, że w bieżącym okresie nie odnotowaliśmy znaczących zdarzeń jednorazowych po stronie przychodów. W 2017 roku koncentrujemy się na zwiększaniu rentowność naszej działalności. Na stopniową poprawę wyników w kolejnych kwartałach powinny wpłynąć również efekty prowadzonych działań restrukturyzacyjnych" - powiedział prezes BGŻ BNP Paribas Tomasz Bogus, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 130,03 mln zł wobec 42,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.