Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, podała spółka. Wpływy z oferty akcji będą wykorzystane do sfinansowania rozwoju grupy kapitałowej, jak też do utrzymania poziomu dźwigni finansowej w średnim okresie na poziomie od 1 do 2 z długoterminowym celem utrzymania poziomu dźwigni finansowej na poziomie bliższym 1, podano także.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 39 164 000 akcji.

"Zarząd emitenta [?] podwyższył kapitał zakładowy spółki z dotychczasowej kwoty 3 916 400 zł do kwoty 4 116 400 zł, to jest o kwotę 200 tys.zł, w drodze emisji 2 mln sztuk akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości, podano także.

"Cena emisyjna akcji serii H zostanie określona przez zarząd emitenta po przeprowadzeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, w zależności od poziomu zainteresowania inwestorów nabyciem akcji serii H oraz po uzyskaniu zgody rady nadzorczej spółki" - czytamy dalej.

"Oferta zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej, dla której nie przewidziano sporządzenia dokumentu ofertowego, skierowanej do klientów profesjonalnych w rozumieniu art 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r poz. 1636, ze zm.) ("Klienci Profesjonalni") w Polsce oraz w formie oferty prywatnej skierowanej do (i) kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w USA w ramach prywatnej oferty na podstawie Sekcji 4(a)(2) Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz zgodnie z innymi wyjątkami od obowiązków rejestracyjnych zawartych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), a także (ii) inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933)" - napisano też w komunikacie.

Oferta publiczna akcji serii H zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu wśród klientów profesjonalnych. Ma ona zostać uruchomiona bezpośrednio po ogłoszeniu informacji o podwyższeniu kapitału.

"Akcje serii H zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności tym klientom profesjonalnym, którzy: a) będą akcjonariuszami emitenta według stanu na koniec dnia, w którym zarząd emitenta podjął uchwałę (dzień preferencji); oraz b) spełnią kryteria udziału w ofercie, w szczególności przedstawią w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu dokument potwierdzający, że dany podmiot będący klientem profesjonalnym był akcjonariuszem emitenta w dniu preferencji (uprawnieni inwestorzy)" - czytamy dalej.

W celu udziału w subskrypcji prywatnej na preferencyjnych warunkach uprawnieni inwestorzy powinni przesłać 7 września 2017 r. do godz. 11:00 CET dokument potwierdzający, że dany uprawniony inwestor, w dniu preferencji był akcjonariuszem CCC na adres menedżera oferty, za pośrednictwem którego dany akcjonariusz wziął udział w procesie budowy księgi popytu.

"Przewiduje się, że do dnia 13 września 2017 r. umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte, a płatności za akcje serii H zostaną dokonane na rachunek oferującego wskazany w umowach objęcia akcji serii H" - napisano też w materiale.

Ponadto, zarząd CCC postanowił o zawarciu umowy o plasowanie z Citigroup Global Markets Limited, Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., Goldman Sachs International oraz UBS Limited.

"Za wyjątkiem standardowych wyłączeń, emitent zobowiązał się, że bez zgody menedżerów oferty nie będzie emitować, sprzedawać, ani oferować akcji w okres 180 dni od daty pierwszego notowania" - wskazano także w komunikacie.

"Wpływy z oferty będą wykorzystane do sfinansowania dalszego, zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, jak też do utrzymania poziomu dźwigni finansowej emitenta (tj. ilorazu długu netto i zysków przed potrąceniem odsetek, podatków, umorzenia i amortyzacji (EBITDA) za okres ostatnich 12 miesięcy) w średnim okresie na poziomie od 1 do 2 z długoterminowym celem utrzymania poziomu dźwigni finansowej na poziomie bliższym 1" - czytamy dalej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.