Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku (SKOK Wybrzeże) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy, podała Komisja.

"Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa SKOK Wybrzeże nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

8 sierpnia 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK Wybrzeże zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził historyczną informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania informacji finansowej wpłynął do KNF 17 sierpnia 2017 r.

"Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Wybrzeże posiadała fundusze własne w wysokości (-) 36 596 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 39,12%, co oznacza głęboką niewypłacalność" - czytamy dalej.

Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) w latach 2014-2016 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Wybrzeże okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie. Realizując działania określone w art. 73 ust. 3 ustawy o SKOK, KNF 29 sierpnia 2017 r. stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Wybrzeże w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie, podano również.

"Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o SKOK, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Wybrzeże przez bank krajowy. W wyznaczonym przez KNF terminie, tj. do dnia 12 września 2017 r. włącznie, żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Wybrzeże albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy" - czytamy dalej.

W tej sytuacji KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK Wybrzeże oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej SKOK Wybrzeże pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie. Pismem z dnia 14 września 2017 r. BFG poinformował, że w jego ocenie nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji SKOK Wybrzeże ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego, podano także.

"Według sprawozdawczości na dzień 31 lipca 2017 r., SKOK Wybrzeże posiadała fundusze własne w wysokości (-) 44 843 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 4 245 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76 559 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 15 670 członków SKOK Wybrzeże wynosiły 128 130 tys. zł" - czytamy dalej.

W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Wybrzeże oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG, podsumowano.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem