Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Wrześniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, zamykające cykl informacji o III kw. w 2017 r. w polskiej gospodarce, wskazują na przyśpieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 4,5-4,7%, uważają analitycy. Sprzedaż detaliczna okazała się znacząco wyższa od oczekiwań rynkowych, zaś informacje o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej poniżej konsensusu rynkowego, do czego przyczynił się ujemny efekt dni roboczych i jednorazowe zdarzenia.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła we wrześniu o 4,3% r/r wobec 8,8% r/r miesiąc wcześniej, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła we wrześniu br. o 15,5% r/r wobec 23,5% r/r miesiąc wcześniej. Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 8,6% r/r we wrześniu wobec 7,6% r/r miesiąc wcześniej . Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej we wrześniu br. zanotowano w 29 działach z 34 działów przemysłu.

Analitycy podkreślają, że wysokie tempo konsumpcji oraz przyspieszenia publicznych inwestycji infrastrukturalnych oraz budowlanych inwestycji mieszkaniowych wpłynie na wysokie tempo wzrostu PKB w III kw. - na poziomie co najmniej 4,5% r/r. Oczekują również solidnego tempa wzrostu tempa gospodarczego w IV kw. br.

Większość ekonomistów uważa, że do końca roku "gołębia" retoryka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) nie zmieni się.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów:

"Na razie RPP deklaruje utrzymanie stóp procentowych na obecnych poziomach do końca przyszłego roku, nie jest jednak wykluczone, że nasilenie się presji płacowej i silniejszy od obecnie oczekiwanego wzrost inflacji wymusi na Radzie zmianę dotychczasowej łagodnej retoryki" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Zestaw danych za wrzesień potwierdza dobrą koniunkturę w gospodarce w całym trzecim kwartale i wspierają nasz szacunek PKB w tym okresie na poziomie 4,7%. W kolejnych kwartałach oczekujemy wyhamowania rocznej dynamiki PKB, jednak w dalszym ciągu luka popytowa pozostaje dodatnia, co będzie przekładało się na stopniowe nasilanie procesów inflacyjnych" - analitycy Banku Millennium.

"Potwierdzenie naszych szacunków wzrostu PKB (publikacja szybkiego szacunku PKB zaplanowana jest na 14 listopada) oznaczałoby, że dynamika PKB znalazłaby się powyżej przedziału komfortu 3-4% zdefiniowanego niegdyś przez prezesa NBP. To (zwłaszcza jeśli potwierdzi się oczekiwane wyraźne odbicie inwestycji), wraz z dobrymi wynikami rynku pracy oraz danymi inflacyjnymi będzie wspierało jastrzębie skrzydło RPP" - analitycy PKO BP.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Opublikowane dziś przez GUS wrześniowe dane są niższe od oczekiwań w przypadku produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej, choć nadal bardzo przyzwoite, a jednocześnie wyższe od prognoz w przypadku sprzedaży detalicznej. Wrzesień to miesiąc zamykający trzeci kwartał, dlatego też można dokonać wstępnej oceny tego co się w nim działo. Opublikowane w okresie lipiec-wrzesień dane wskazują, że trzeci kwartał br. był dla polskiej gospodarki lepszy niż pierwsza połowa br. Według moich szacunków dynamika produkcji przemysłowej w trzecim kwartale br. wyniosła około 6.4%r/r (wobec 4.2%r/r w drugim kwartale), dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się do około 19.6%r/r (z 8.4%r/r w drugim kwartale), a dynamika realna sprzedaży detalicznej wyniosła około 7.1%r/r (wobec 6.7%r/r w drugim kwartale). Wynika z tego, że nadal przyspieszała konsumpcja gospodarstw domowych, gdzie jej dynamika przekroczyła już najprawdopodobniej 5.0%r/r i znalazła się na poziomie najwyższym od czwartego kwartału 2008 r., a także wyraźnemu przyspieszeniu uległy inwestycje, o około 4-5%r/r. Tym samym tempo wzrostu PKB znalazło się prawdopodobnie w okolicach 4.5%r/r. Co więcej, wcale nie gorsze powinny być wyniki czwartego kwartału, zwłaszcza że w niektórych kategoriach (jak np. w inwestycjach) bardzo sprzyjająca będzie zeszłoroczna baza odniesienia. W całym 2017 r. tempo wzrostu gospodarczego wyniesie co najmniej 4.1%. Mocne dane z gospodarki realnej to pole do obserwacji dla RPP. Zwłaszcza, że towarzyszyć im zaczynają niepokojące dane z rynku pracy, tj. przy relatywnie niskim tempie wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (jak na warunki wspomniane wyżej) coraz wyraźniej zaczynają rosnąć płace i najprawdopodobniej jest to dopiero początek presji płacowej. W kolejnych miesiącach wzrost wynagrodzeń może wywierać coraz większą presję na wzrost inflacji. Na razie RPP deklaruje utrzymanie stóp procentowych na obecnych poziomach do końca przyszłego roku, nie jest jednak wykluczone, że nasilenie się presji płacowej i silniejszy od obecnie oczekiwanego wzrost inflacji wymusi na Radzie zmianę dotychczasowej łagodnej retoryki" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Miesięczne dane ze sfery realnej potwierdzają, że tendencje wzrostowe w głównych branżach gospodarki umacniają się pomimo niekorzystnego wpływu mniejszej niż przed rokiem liczby dni roboczych na wyniki wrześniowe. Produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu o 4,3% r/r (PKO i konsensus: 5,4%), produkcja budowlana wzrosła o 15,5% r/r (PKO: 21,0%; konsensus: 18,6%), a sprzedaż detaliczna realna o 7,5% r/r (PKO: 7,4%; konsensus: 6,8%). Biorąc pod uwagę cały 3q17, wyniki przemysłu i w szczególności budownictwa poprawiły się wyraźnie w porównaniu z 2q17, a sprzedaż detaliczna stabilnie rosła . Na podstawie opublikowanych dotychczas danych za 3q17 szacujemy, że dynamika PKB w 3q17 przyspieszyła co najmniej do 4,5% r/r (z 3,9% r/r w 2q17). Nasz szacunek doprecyzujemy do końca miesiąca wraz z napływem pełnej porcji danych z gospodarki (m.in. rewizja kwartalnych dynamik PKB i jej komponentów za 2016 r. towarzysząca notyfikacji fiskalnej zaplanowanej na 23 X, Biuletyn Statystyczny GUS publikowany 24 X). Szczegóły danych z gospodarki kolejny miesiąc z rzędu potwierdzają, że zmienia się struktura wzrostu PKB . Wzrost produkcji budowlano-montażowej w dziale inżynieria lądowa i wodna przekracza 20%r/r trzeci miesiąc z rzędu sugerując wyraźnie odbicie inwestycji publicznych. Dynamika ?bazowej" sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem sprzedaży pojazdów, paliw i żywności) utrzymuje się na poziomach zbliżonych do 7-8% (podobnie jak w 2q17). Dane o realnej sprzedaży detalicznej potwierdzają, że dynamika konsumpcji prywatnej utrzymuje się w okolicach 4,9% r/r odnotowanych w 2q17, a silny wzrost produkcji budowlanej w 3q17 jest historycznie spójny z wyraźnym odbiciem inwestycji, nawet w okolice 10% r/r. Zatem wkład inwestycji do wzrostu PKB powinien się zwiększać (kosztem konsumpcji). Inflacja PPI wzrosła we wrześniu na skutek niskiej bazy cen w górnictwie oraz wzrostu cen w przetwórstwie (do 3,1% r/r z 3,0% r/r; PKO: 3,4%; konsensus: 3,0%). Choć wahania głównego indeksu cen producentów w dużej mierze odzwierciedlają jeszcze zmiany cen surowców, to bazowe miary inflacji PPI także pokazują, że fundamentalna presja cenowa przyspiesza . Potwierdzenie naszych szacunków wzrostu PKB (publikacja szybkiego szacunku PKB zaplanowana jest na 14 listopada) oznaczałoby, że dynamika PKB znalazłaby się powyżej przedziału komfortu 3-4% zdefiniowanego niegdyś przez Prezesa NBP. To (zwłaszcza jeśli potwierdzi się oczekiwane wyraźne odbicie inwestycji), wraz z dobrymi wynikami rynku pracy oraz danymi inflacyjnymi będzie wspierało jastrzębie skrzydło RPP. Raczej nie wpłynie to jednak na panujący w Radzie konsensus (brak podwyżek w horyzoncie min. 3 kwartałów), który bazuje m.in. na założeniu spowolnienia dynamiki PKB w 2018 r. vs 2017 r. Z tego punktu widzenia zakładane przez nas równie dobre wyniki gospodarki w 4q17 (dające już wstęp do 2018 r.) mogą mieć większe przełożenie na nastroje w RPP, chociaż kluczem dla nich w naszej ocenie pozostaną nie tyle dane ze sfery realnej, co informacje z rynku pracy. W konsekwencji nadal zakładamy, że skłonna podnieść stopy procentowe większość w ramach RPP zgromadzi się dopiero pod koniec przyszłego roku, chociaż pierwsze wnioski o podwyżki pojawią się o wiele wcześniej" - analitycy PKO BP.

"Do wyraźnego obniżenia się dynamiki produkcji przyczynił się przede wszystkim negatywny wpływ różnicy w liczbie dni roboczych (1 dzień mniej niż przed rokiem), a także wygaszenie sierpniowego wyskoku produkcji w energetyce oraz pogłębienie spadków w produkcji węgla. Sądzimy, że kluczowym czynnikiem wsparcia dla dynamiki produkcji przemysłowej będzie w najbliższych kwartałach ożywienie w zakresie inwestycji, natomiast trzeba zaznaczyć, że coraz istotniejszym problemem dla sektora przetwórczego stają się braki kadrowe, co z czasem może się odbić na możliwościach zwiększania potencjału produkcyjnego.Produkcja budowlano-montażowa wzrosła we wrześniu o 15,5% r/r po wzroście o 23,5% r/r w sierpniu (sezonowo oczyszczona wzrosła o 17,9% r/r). Największy wzrost notowało wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (21,8% r/r). Dane o produkcji budowlanej potwierdzają wyraźne odbicie w zakresie inwestycji w 3Q17 ? wiele wskazuje jednak, że ożywienie na obecnym etapie dotyczy głównie publicznych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy unijnych wobec braku wyraźnej poprawy nastrojów inwestycyjnych w sektorze prywatnym. Sprzedaż detaliczna wzrosła w ujęciu realnym o 7,5% r/r po wzroście o 6,9% r/r w sierpniu. Rynek oczekiwał wzrostu o 6,9% r/r. Wyższe dynamiki roczne niż przed miesiącem zanotowano m.in. w handlu samochodami (7,1% r/r wobec 4,0% r/r w sierpniu) oraz kategoriach ?meble, RTV i AGD" (12,2% r/r wobec 8,0% r/r w sierpniu) i ?tekstylia, odzież, obuwie" (32,3% r/r wobec 17,3% r/r w poprzednim miesiącu). Obniżyło się z kolei tempo sprzedaży żywności (3,6% r/r wobec 4,4% r/r w sierpniu). Dane o sprzedaży sugerują, że dynamika konsumpcji prywatnej w 3Q17 pozostawała na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Spodziewamy się, że dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym będzie się stopniowo obniżać wraz z wygasaniem pozytywnego efektu transferów fiskalnych (Rodzina 500+), natomiast wsparciem będzie pozostawać solidny wzrost realnego funduszu płac. Uwzględniając komplet danych z gospodarki realnej za ostatnie 3 miesiące (produkcja przemysłowa i budowlana, sprzedaż detaliczna) podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w 3Q17 na poziomie 4,6% r/r wobec 3,9% r/r w 2Q17. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły we wrześniu o 3,1% r/r po wzroście o 3,0% r/r w sierpniu. Ceny w przetwórstwie przemysłowym zwiększyły się o 2,6% r/r, a ceny w górnictwie i wydobywaniu o 19,5% r/r, wobec odpowiednio 2,6% r/r i 19,0% r/r (po rewizji) miesiąc wcześniej. Wzrost cen producentów był nieco wyższy od naszych oczekiwań. Ceny producentów wzrosły pomimo silniejszego niż w sierpniu umocnienia PLN do USD, co może sygnalizować, że presję na wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu także ze strony czynników krajowych" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

"Wrześniowe dane ze sfery realnej nieco rozczarowują. Szczególnie dotyczy to produkcji przemysłowej, która spowolniła aż do 4,3% r/r z 8,7% r/r w sierpniu. Nieco mniej wyraźne było spowolnienie widoczne we wskaźniku odsezonowanym, gdzie dynamika spadła z 8,1% r/r do 6,9%. Zanotowany spadek dynamiki był jednak głębszy niż mogło wynikać z samego tylko układu kalendarza. Duże spowolnienie, z 23,6% r/r przed miesiącem do 15,5% r/r zanotowała również produkcja budowlano - montażowa. Wśród jej składowych najmniej korzystnie wypadły roboty budowlane specjalistyczne, gdzie dynamika zniżkowała do 9,5% r/r wobec aż 27,3% w sierpniu. Pewnym pocieszeniem stają się w tej sytuacji dane o sprzedaży, która przekroczyła oczekiwania rosnąc w cenach stałych aż o 7,5% r/r wobec 6,9% w sierpniu. Pocieszenie to jest jednak naszym zdaniem niewielkie, gdyż wskazuje, że głównym motorem wzrostu PKB nadal pozostaje konsumpcja a odbicie inwestycji, mimo że najprawdopodobniej znaczne w całym III kwartale, może nie być jednak tak silne jak jeszcze niedawno oczekiwano. Może to nasilać dyskusję w RPP, której niektórzy członkowie mogą kłaść większą wagę na poziom inflacji i tempo wzrostu PKB, podczas gdy dla innych bardziej istotna będzie struktura wzrostu. Wstępne dane o PKB za Q3 poznamy na koniec listopada" - analitycy Raiffeisen Polbanku.

"Dynamika produkcji przemysłowej wyhamowała we wrześniu do 4,3% r/r z 8,8% r/r w sierpniu, co było wynikiem bliskim naszym oczekiwaniom. Niższy wzrost produkcji to w dużej mierze efekt negatywnego wpływu czynnika kalendarzowego i mniejszej liczby dni roboczych we wrześniu tego roku. Niemniej jednak wyhamowała także dynamika produkcji po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, która we wrześniu wyniosła 6,9% r/r wobec 8,1% r/r miesiąc wcześniej. W całym trzecim kwartale natomiast produkcja przemysłowa wzrosła o średnio 6,4% r/r wobec 4,3% r/r w 2Q, potwierdzając wyższą kontrybucję sektora przemysłowego we wzrost gospodarczy. Wciąż zwyżki produkcji miały szeroki zakres i objęły 29 spośród 34 branż, podczas gdy w sierpniu było to 30 branż. Wskaźniki koniunktury w Polsce, a także u naszych głównych partnerów handlowych sugerują utrzymanie się dobrej koniunktury w przemyśle także w kolejnych miesiącach. Wyhamowała także dynamika produkcji budowlano-montażowej, która we wrześniu była o 15,5% wyższa niż przed rokiem wobec wzrostu o 23,5% r/r miesiąc wcześniej. Także w ich wypadku negatywnie działał czynnik sezonowy, a eliminując ich wpływ wzrost wyniósł 17,9% r/r wobec 22,6% miesiąc wcześniej. W całym 3Q natomiast produkcja budowlana wzrosła o 19,6% r/r wobec 8,1% r/r w 2Q. Oznacza to wyraźne ożywienie inwestycji budowlanych oraz przyspieszenie wartości dodanej w budownictwie. Wciąż najsilniej rośnie produkcja firm specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+21,8% r/r), co potwierdza wyraźne odbicie inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. To właśnie one będą głównym motorem odbicia inwestycji. Dynamicznie rośnie wciąż sprzedaż detaliczna, której dynamika we wrześniu przyspieszyła w ujęciu realnym do 7,5% r/r z 6,9% r/r w sierpniu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach jej zwyżki miały szeroki zakres i objęły wszystkie kategorie sprzedaży. W całym 3Q sprzedaż była o 7,1% r/r z 6,6% r/r, co potwierdza, iż popyt konsumpcyjny pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarki, wspierany przez rosnące dochody realne, a także optymistyczne nastroje gospodarstw domowych. Zestaw danych za wrzesień potwierdza dobrą koniunkturę w gospodarce w całym trzecim kwartale i wspierają nasz szacunek PKB w tym okresie na poziomie 4,7%. W kolejnych kwartałach oczekujemy wyhamowania rocznej dynamiki PKB, jednak w dalszym ciągu luka popytowa pozostaje dodatnia, co będzie przekładało się na stopniowe nasilanie procesów inflacyjnych. Retoryka RPP w najbliższych miesiącach zapewne pozostanie niezmieniona i Rada będzie utrzymywała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jednak w naszej ocenie utrzymanie gospodarki na ścieżce wzrostu, w połączeniu z rosnącymi płacami i inflacją spowodują jej zaostrzenie i pierwsza podwyżka stóp możliwa jest w naszej ocenie w drugiej połowie przyszłego roku" - analitycy Banku Millennium.

"We wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła o 4,3 proc. rdr po wzroście o 8,8 proc. rdr w sierpniu i wobec mediany prognoz wynoszącej 5,2 proc. rdr. Osłabienie wzrostu w stosunku do poprzedniego miesiąca wynikało przede wszystkim z czynników kalendarzowych. Struktura danych prezentuje się korzystnie z silnym wzrostem w przetwórstwie przemysłowym (5,8 proc. rdr). Natomiast mocny spadek odnotowało górnictwo i wydobywanie, co wydaje się być źródłem słabszego od prognoz wyniku. Podobnie negatywne efekty kalendarzowe widoczne są w sektorze budowlano-montażowym. Tu wzrost przyhamował do 15,5 proc., z 23,5 proc. w sierpniu. Skala tego spadku również była nieco większa od prognoz (mediana 18,4 proc. rdr). Jednocześnie powoli podnosi się inflacja producentów. Roczny indeks PPI wyniósł we wrześniu 3,1 proc., wobec 3,0 proc. w sierpniu. Spodziewamy się utrzymania wzrostowej tendencji PPI, głównie ze względu na wyższe ceny surowców, choć mniejsze ograniczenia popytowe również będą temu służyć. Natomiast sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,6 proc. rdr wobec 7,6 proc. rdr miesiąc wcześniej (w ujęciu realnym 7,5 proc. rdr), przebijając tym samym medianę prognoz rynkowych (7,9 proc. rdr). Przyczyn wyższego od prognoz wyniku upatrujemy w wysokim wzroście sprzedaży odzieży. Biorąc pod uwagę opublikowane także dzisiaj dane o październikowej koniunkturze konsumenckiej, utrzymania dobrych nastrojów i wyników sprzedaży spodziewamy się także w kolejnych miesiącach. Nieznaczna negatywna niespodzianka z przemysłu oraz pozytywna dotycząca sprzedaży detalicznej nie zmieniają istotnie oczekiwań dotyczących wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Zakładamy, że roczna dynamika PKB w III kwartale osiągnie poziom bliski 4,4 proc., do czego przyczyni się wysoki przyrost konsumpcji " - ekonomista banku BGK Piotr Dmitrowski.

"Produkcja przemysłowa rozczarowała wynikiem 4,3% r/r we wrześniu po imponującym 8,8% w sierpniu wobec konsensusu 5,2% i naszej prognozy 6,1%. Naszym zdaniem to spowolnienie wcale nie świadczy jednak o pogorszeniu sytuacji w przemyśle. Po pierwsze, ujemnie działał efekt dni roboczych. Po drugie, pojawiły się czynniki jednorazowe: niespodziewany skok dochodów energetyki w sierpniu i efekt wysokiej bazy w górnictwie we wrześniu 2016 r. Produkcja budowlano-montażowa była w zasadzie zgodna z oczekiwaniami i wzrosła o 15,5% r/r (nasza prognoza: 16,6% r/r, rynek: 18,4% r/r). Wzrost zanotowano we wszystkich trzech głównych sektorach, w tym najmocniejszy we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (21,8% r/r), co naszym zdaniem świadczy o ożywieniu inwestycyjnym w III kw. bieżącego roku. Dynamika sprzedaży detalicznej wyraźnie zaskoczyła w górę we wrześniu, przyspieszając z 6,9% r/r do 7,5% w ujęciu realnym, co wynikało przede wszystkim z chłodnego września, który podbił sprzedaż odzieży. Ogólnie, wrześniowe dane wspierają naszą prognozę lekkiego przyśpieszenia wzrostu PKB w III kw. i wyniku powyżej 4,0% r/r." - analitycy Banku Zachodniego WBK.

"We wrześniu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu obniżyła się do 4,3% r/r wobec wzrostu o 8,8% r/r w sierpniu. Wynik produkcji ukształtował się na poziomie niższym od naszej prognozy (5,0%) oraz poniżej mediany oczekiwań rynkowych (5,4% wg ankiety Parkietu ). Dynamika produkcji budowlano-montażowej obniżyła się we wrześniu do 15,5% r/r z 23,5% r/r notowanych w sierpniu. Wzrost produkcji w budownictwie ukształtował się nieco poniżej naszej prognozy (18,0%) oraz mediany prognoz rynkowych (18,6% wg ankiety Parkietu ). Indeks cen produkcji PPI w sierpniu wzrósł do 3,1% r/r z 3,0% r/r w sierpniu. olidne spowolnienie rocznej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu wynikało ze skumulowania dwóch efektów: korekty aktywności w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z wahań sezonowych (po solidnym wzroście sierpniowym) i jednocześnie negatywnego efektu sezonowego dla dynamiki rocznej z tytułu niższej niż przed rokiem liczby dni roboczych. Biorąc pod uwagę skalę zmienności danych dot. produkcji sprzedanej przemysłu, skala błędu prognozy nie wpływa na ocenę sytuacji w sektorze. Po niezwykle silnym wzroście aktywności w przemyśle w sierpniu o 3,2% m/m w ujęciu zmian oczyszczonych z wahań sezonowych, we wrześniu odnotowano spadek produkcji o 1,2%. W sporym stopniu ten spadek najprawdopodobniej wynikał z korekty niezwykle silnego sierpniowego wzrostu (o blisko 18% m/m) produkcji w energetyce, co najprawdopodobniej było efektem przesunięć w zakresie okresowego wstrzymywania i ponownego uruchamiania pracy bloków energetycznych, być może z uwagi na okresowe bardzo wysokie temperatury w sierpniu 2017 r. Korektę danych odnotowano zapewne także w zakresie wyników przetwórstwa przemysłowego, po solidnych sierpniowych wzrostach. Tak jak po publikacji sierpniowych danych, wskazana była ostrożność co do oczekiwań trwałości i skali poprawy aktywności, tak bynajmniej słabsze dane wrześniowe nie sygnalizują żadnych negatywnych tendencji. Dane uśrednione wskazują na stabilizowanie się w III kw. aktywności w przemyśle na poziomie zbliżonym do II kw., z jednej strony wyraźnie poniżej świetnych wyników z I kw. br., z drugiej strony utrzymując się w dalszym ciągu na solidnym poziomie na tle danych historycznych. Sierpniowe dane dot. produkcji budowlano-montażowej wskazały na nieco większy spadek produkcji w ujęciu zmian rocznych, przy silniejszym wobec naszych założeń wpływie czynników o charakterze sezonowym. W ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z wahań sezonowych we wrześniu odnotowano lekki spadek produkcji. Choć spadek produkcji następuje drugi miesiąc z rzędu, także w tym przypadku trudno mówić o negatywnych tendencjach. Analizując dane za ostatnie kilkanaście miesięcy, bardzo wyraźnie widać dużo wyższą zmienność wskaźników zmian produkcji nawet po eliminacji efektów sezonowych. Dwa miesiące spadków produkcji w sierpniu i wrześniu były zatem zapewne korektą po dwóch miesiącach z kolei niezwykle silnych wzrostów w czerwcu i lipcu. Zestawiając te dane z informacjami dot. wzrostu nakładów inwestycyjnych sektora publicznego, utrzymującej się korzystnej sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych, można oceniać, że solidne tempo wzrostu w budownictwie w miesiącach kolejnych będzie utrzymywać się. Choć wrześniowe dane dot. produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej ukształtowały się nieco poniżej naszych prognoz, to sądzimy, że dynamika wzrostu PKB w III kw. nie będzie niższa niż 4,5% r/r ze względu na równoczesną publikację dużo korzystniejszych danych dot. sprzedaży detalicznej, które z kolei wskazują na ryzyko wyższej dynamiki spożycia gospodarstw domowych. We wrześniu sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 7,5% r/r, powyżej sierpniowego wzrostu na poziomie 6,9% r/r. Wynik sprzedaży był wyższy od naszej prognozy (6,2%) oraz od mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (6,8% r/r). Kolejny miesiąc z rzędu dynamika sprzedaży detalicznej zaskoczyła in plus. Silne tempo wzrostu sprzedaży utrzymuje się pomimo coraz wyższych baz odniesienia, w tym w szczególności wyraźnego osłabienia dynamiki rocznej sprzedaży paliw (efekty zmian przepisów podatkowych oraz ograniczenie szarej strefy poskutkowały bowiem od połowy 2016 r. bardzo silnym wzrostem dynamiki sprzedaży tej kategorii). Analizując strukturę danych, widać także kolejny miesiąc z rzędu, że pozytywnie niespodzianki nie wynikają z lepszych wyników sprzedaży w najbardziej zmiennych kategoriach. We wrześniu odnotowano kolejny, wyraźny wzrost sprzedaży detalicznej po wykluczeniu żywności, samochodów i paliw. Można zatem ocenić, że cały czas nie widać sygnałów osłabienia konsumpcji prywatnej, czemu służą zapewne rekordowe wyniki wskaźników koniunktury w sektorze gospodarstw domowych, wspierane utrzymującą się korzystną sytuacją na krajowym rynku pracy. Dane dot. sprzedaży detalicznej wskazują na niskie prawdopodobieństwo obniżenia dynamiki spożycia gospodarstw domowych w III kw. br. poniżej 4,5% r/r (wobec 4,7% i 4,9% r/r odpowiednio w I i II kw.). Takie wyniki konsumpcji obok sygnałów dalszego przyspieszenia publicznych inwestycji infrastrukturalnych oraz budowlanych inwestycji mieszkaniowych będą, przy dodatkowo niskiej bazie odniesienia, stymulować wzrost dynamiki PKB w III kw. do poziomu 4,5% r/r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.

"Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 4,3% r/r wobec 8,8% w sierpniu, co było poniżej konsensusu rynkowego (5,2%) i naszej prognozy (5,6%). Główną przyczyną silnego obniżenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy sierpniem a wrześniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2016 r., podczas gdy w wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się we wrześniu o 1,2% m/m. W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje spadek dynamiki produkcji w kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" z 23,3% r/r w sierpniu do 2,5% we wrześniu, co przyczyniło się do spadku dynamiki produkcji ogółem o 1,3 pkt. proc. we wrześniu. Była to korekta po silnym wzroście dynamiki w tej kategorii odnotowanym we wrześniu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("komputery, wyroby elektroniczne i optyczne" (12,8% r/r we wrześniu), "pozostały sprzęt transportowy" (7,4%), "urządzenia elektryczne" (6,8%), "meble" (6,7%)), jak i działach powiązanych z branżą budowlaną ("metale" (15,6% r/r), "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych" (9,9%)). Opublikowane w tym tygodniu wyniki badania koniunktury (tzw. Szybki Monitoring NBP) wskazały na spadek zapasów przedsiębiorstw w III kw. Luka zapasów zdefiniowana jako różnica pomiędzy odsetkiem przedsiębiorstw zgłaszających zbyt mały poziom zapasów i odsetkiem firm uważających, że ich zapasy są za duże wyraźnie zwiększyła się w III kw. i po raz pierwszy w historii badań (tj. od 2000 r.) przyjęła wartość dodatnią. Spadek bufora zapasów wyrobów gotowych przy utrzymującym się jednocześnie wysokim stopniu wykorzystania mocy produkcyjnych wskazuje na rosnące ograniczenia podażowe w polskim przemyśle. Uważamy, że te ograniczenia będą czynnikiem hamującym wzrost produkcji przemysłowej w najbliższych miesiącach. Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się we wrześniu do 15,5% r/r wobec 23,5% w sierpniu. W kierunku jej spadku oddziaływały wspomniane powyżej niekorzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,3%. Uważamy, że spadek odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej w ujęciu m/m ma charakter przejściowy i w najbliższych miesiącach produkcja ponownie znajdzie w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosnącą absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Wsparcie dla naszej oceny stanowi dalszy wzrost wskaźnika koniunktury GUS dotyczący wielkości portfela zamówień w budownictwie. Osiągnął on we wrześniu najwyższy poziom od 2008 r. W całym III kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do 6,3% wobec 4,3% w II kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła do 19,4% wobec 8,4%. Dzisiejsze dane stanowią wyraźne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. 2017 r. (wzrost do 4,3% r/r wobec 3,9% r/r w II kw.). Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu do 8,6% r/r wobec 7,6% w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy, zgodnej z konsensusem rynkowym (7,9%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła we wrześniu do 7,5% r/r z 6,9% w sierpniu. Przyspieszenie wzrostu sprzedaży było spowodowane głównie sezonowym zwiększeniem zakupów odzieży i obuwia z kolekcji jesienno-zimowej, które w tym roku nastąpiło wcześniej w związku z wyjątkowo chłodnym wrześniem (liczona w cenach stałych dynamika sprzedaży w tej kategorii wzrosła do 32,3% r/r z 17,3% r/r w sierpniu). Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika sprzedaży ulegnie stopniowemu obniżeniu, do czego przyczyni się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy związany z wypłatą środków w ramach programu Rodzina 500+. Czynnikiem wspierającym sprzedaż detaliczną w IV kw. będzie obniżenie wieku emerytalnego (por. MAKROmapa z 11.09.2017). W całym III kw. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 7,1% wobec wzrostu o 6,7% w II kw., co stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w III kw. zmniejszyło się do 4,2% r/r wobec 4,9% r/r w II kw. br. Opublikowane dziś dane są w naszej ocenie lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji" - starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem