Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zakładające m.in. zmiany ramowe programów stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty oraz ustala nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych.

"Rozporządzenie ustala nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na lata 2017-2019, gdyż zgodnie z ustawą na razie jedynie w tym horyzoncie czasowym znane są wszystkie parametry niezbędne do ich określenia. Do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie, będące podstawą do ustalenia podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla tej grupy pracowników (0,73) oraz kwoty 3 900 zł brutto, a począwszy od roku 2020 podstawa ta będzie iloczynem współczynnika pracy i rzeczywistej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Na mocy rozporządzenia m.in. zmianie ulegają ramowe programy stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, które stanowią załączniki do rozporządzenia oraz wysokość wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy. W programie stażu podyplomowego lekarza zmianie ulegają ramy czasowe odbywania poszczególnych staży cząstkowych, czytamy dalej.

"Ze względu na potrzebę dostosowania przepisów rozporządzenia do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych proponuje się, aby przepisy niniejszego rozporządzenia miały zastosowanie do osób rozpoczynających staż lekarza, lekarza dentysty od 1 marca 2018 r, z wyłączeniem przepisu § 6 ust. 5 rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 lipca 2017 r. Tak określonemu terminowi wejścia w życie rozporządzenia nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego" - podano także.

W ocenie skutków regulacji podano, że oczekiwanym efektem wprowadzenia niniejszego rozporządzenia jest modyfikacja ramowego programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

"W procedowanym projekcie zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną przy jednoczesnym wyłączeniu z kształcenia na stażu podyplomowym umiejętności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. W przedmiotowej noweli dostosowuje się też terminologię związaną z prawem wykonywania zawodu wydanym w celu i na czas odbycia stażu podyplomowego, eliminując określenia 'ograniczone prawo wykonywania zawodu'. Opisany został szczegółowo sposób kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego, a także określa się procedurę zmiany miejsca stażowego. Dookreślono wymogi dotyczące lekarzy lub lekarzy dentystów uprawnionych do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego. Zmianie ulega także wysokość wynagrodzenia stażystów. Wysokość wynagrodzenia jest ustalona z uwzględnieniem przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych" - czytamy także.

Wydatki ogółem do roku 2024 mają wynieść 21,24 mln zł, a dochody budżetowe 10,39 mln zł. Saldo ogółem ma wynieść -10,85 mln zł.

"Przedmiotowy projekt nie powoduje skutków dla budżetu państwa w roku 2017, ponieważ środki na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń stażystów są zabezpieczone w Funduszu Pracy. Od 2018 roku skutki finansowe niniejszego projektu staże będą pokrywane z części budżetu państwa będącego w dyspozycji ministra zdrowia" - podano także.

Według resortu, wpływy do sektora finansów publicznych są pochodną wzrostu podstawy oskładkowania, tj. wzrost odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei projektowane rozporządzenie spowoduje wzrost wydatków budżetowych, będący następstwem podwyższenia wynagrodzeń dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem