Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji, według której zachęty podatkowe będą dostępne w całej Polsce (bez ograniczeń terytorialnych) ma na celu poprawę konkurencyjności naszego kraju względem państw sąsiednich, wynika z projektu ustawy, który został dziś skierowany do konsultacji publicznych.

"Systemy wsparcia stosowane w krajach regionu (Czechy, Węgry, Słowacja) są bardziej dostosowane do oczekiwań inwestorów zagranicznych. Głównymi obszarami przewagi są możliwość uzyskania wsparcia na terenie całego kraju oraz jasno określony czas wsparcia dla nowych inwestycji. Oznacza to niższą atrakcyjność Polski i utratę istotnych dla gospodarki dużych inwestycji" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

W wyniku zmiany Polska poprawi swoją konkurencyjność odnośnie państw sąsiedzkich. Oferta innych krajów była dotychczas korzystniejsza przede wszystkim w zakresie obszaru, na którym można było uzyskać zwolnienie podatkowe, podkreślono w dokumencie.

"W pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) inwestor mógł uzyskać zwolnienie podatkowe na całym terytorium kraju. Ponadto w tych państwach nie została wyznaczona data końcowa obowiązywania instrumentu. W krajach Grupy Wyszehradzkiej nie ma zróżnicowania kryteriów pod kątem jakości. Oznacza to uśrednienie oferty dla zarówno prostych, odtwarzalnych inwestycji jak i tych bardzo nowoczesnych. W Polsce zróżnicowanie kryteriów pozwoli na skoncentrowaniu oferty na inwestycjach wnoszących wartość dodaną dla polskiej gospodarki" - czytamy dalej.

Z punktu widzenia konkurowania o inwestorów, najważniejsze jest porównanie analogicznych rozwiązań stosowanych w krajach w najbliższym sąsiedztwie Polski, tj. w Czechach, na Węgrzech, Słowacji oraz w Niemczech.

W projekcie przedstawiono rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach:

Czechy: 10-letnie zwolnienie podatkowe na inwestycje produkcyjne, z sektora usług dla biznesu i centrów technologicznych,

Słowacja: 10-letnie zwolnienie podatkowe na inwestycje produkcyjne, centra technologiczne, centra usług strategicznych oraz centra usług turystycznych,

Węgry: 10-letnie zwolnienie podatkowe w wysokości 80% należnego podatku na inwestycje produkcyjne, logistyczne, OZE (energia odnawialna), B+R, centra usług wspólnych i turystyki.

Niemcy: gwarancje publiczne do wys. 80% kredytu na 15 albo 8 lat (maks. wysokość 10 mln euro), kredyt inwestycyjny - preferencyjne oprocentowanie (od 1%) przez okres maksymalnie 20 lat.

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie w Polsce następujących rozwiązań:

"1. Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów.

Dostępność instrumentu w zakresie terytorialnym uniezależniona od procesu włączania terenów w granice SSE. Jedyny czynnik uzależniający to przeznaczenia terenu. Likwiduje to długotrwałą i obciążającą przedsiębiorcę procedurę zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych oraz ograniczenie 25 000 ha., na których można uzyskać wsparcie.

Spółki zarządzające będą wykonywały zadania wskazane im w ustawie na terenach powiatów, które zostaną im przydzielone w drodze rozporządzenia. Zasięg działalności spółek zarządzających będzie, co do zasady, spójny terytorialnie.

2. Wyznaczanie okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego

Wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony - standardowo od 10 do 15 lat - im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia. Jednocześnie do czasu zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych, tj. do końca 2026 r. będzie możliwe wydłużenie czasu obowiązywania decyzji o dodatkowe 5 lat w przypadku terenów obecnie objętych statusem SSE.

3. Wzmocnienie roli spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora

Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowej. Zadanie związane z obsługą inwestorów korzystających z pomocy publicznej będzie realizowane przez spółki zarządzające przy ścisłej współpracy z lokalnymi jednostkami i przy wsparciu MR i PAIH.

Spółki zarządzające staną się centrum wiedzy dla przedsiębiorców o wszystkich aspektach działalności gospodarczej w regionie, a także będą kontynuowały specjalizację w branżach i sektorach, w których mają przewagi kompetencyjne.

Spółki zarządzające będą działały na terenach powiatów określonych w rozporządzeniu.

4. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy określanej zgodnie z definicją Unii Europejskiej oraz od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu MMŚP poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących dla dużych firm. Dodatkowo w powiatach o wyższej stopie bezrobocia zastosowane zostanie obniżenie również kryterium ilościowego dot. nakładów inwestycyjnych (im wyższe bezrobocie tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne).

Otwierając możliwość uzyskania wsparcia dla MMŚP zakładamy większy napływ inwestycji w rejony słabiej rozwinięte, które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich" - czytamy dalej w dokumencie.

Istniejące obecnie specjalne strefy ekonomiczne (SSE) funkcjonują na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Głównym celem utworzenia SSE było pobudzenie inwestycji i likwidacja wysokiego bezrobocia strukturalnego.

Na koniec grudnia 2016 r. przedsiębiorcy posiadali 2 263 ważne zezwolenia na prowadzenie na ich terenie działalności, skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła blisko 112,3 mld zł, a inwestorzy zatrudniali łącznie ponad 332 tys. pracowników.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.