Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Sytuacja sektora bankowego w I półroczu 2017 r. pozostawała stabilna, czemu sprzyjało m.in. przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki i dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, ocenia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

"W I półroczu 2017 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało m.in. przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów oraz środowisko niskich stóp procentowych" - czytamy w "Raporcie o sytuacji banków w I półroczu 2017 r.".

W I półroczu br. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły z 175,5 mld zł na koniec ub.r. do 183,0 mld zł na koniec czerwca br., tj. o 4,3%; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 16,1% do 17,0%, a łączny współczynnik kapitałowy z 17,7% do 18,5%), podał Urząd.

"Na koniec czerwca br. 5 banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (1 w zakresie funduszy własnych i współczynników kapitałowych, a 4 tylko w zakresie współczynników kapitałowych), przy czym ich łączny udział w aktywach sektora bankowego był marginalny (0,3%). Pomimo, że liczba i udział banków nie spełniających wymagań regulacyjnych była niewielka, to sam fakt występowania tego zjawiska należy uznać za niekorzystny" - czytamy dalej w raporcie.

Pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co dla części banków może stanowić istotne wyzwanie w sytuacji obserwowanego obniżenia zyskowności sektora bankowego, wskazano także w materiale.

"Ponadto, banki muszą liczyć się z aktualizacją zaleceń w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych hipotecznie; podwyższeniem wagi ryzyka do 150% dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej, w przypadku której wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika oraz nałożeniem bufora ryzyka systemowego w wysokości 3% z zastosowaniem do wszystkich ekspozycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślono w raporcie.

Według UKNF, sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra. Podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności krótkoterminowej zmniejszyła się z 198,9 mld zł na koniec ub.r. do 179,1 mld zł na koniec czerwca br., a współczynnik płynności krótkoterminowej z 1,62 do 1,50, ale nadal znacznie przekraczał wymagane minimum określone na poziomie 1,00).

"Jednocześnie wszystkie banki spełniały obowiązującą normę LCR na poziomie 80% (w przypadku banków spółdzielczych występowała grupa banków, która nie spełniała wymaganej normy na poziomie jednostkowym, ale były one członkami IPS i miały zgodę KNF na stosowanie grupowej normy LCR, która była spełniona)" - napisano w dokumencie.

Nadal utrzymuje się nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec czerwca br. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 97,9%), podano też w raporcie.

"Pomimo zadowalającej sytuacji w zakresie bieżącej płynności, stale zalecane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania" - podkreślił UKNF.

Urząd zwrócił też uwagę na znaczne obniżenie wyników na skutek zawyżenia ubiegłorocznej bazy statystycznej (sprzedaż udziałów w Visa Europe), rozliczenia przez część banków całości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków oraz dodatkowego miesiąca objętego podatkiem od aktywów).

"Zrealizowany przez sektor bankowy w I półroczu br. wynik finansowy netto okazał się znacznie niższy niż w analogicznym okresie ub.r. (wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 6 867 mln zł i był o 1 454 mln zł, tj. o 17,5% niższy niż w analogicznym okresie ub.r.; pogorszenie wyników odnotowano w 189 podmiotach skupiających 80,6% aktywów sektora; 15 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 240 mln zł)" - czytamy dalej.

UKNF podkreślił też, że po raz pierwszy od 1999 r. udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego był wyższy od udziału inwestorów zagranicznych.

"W związku ze sfinalizowaniem w czerwcu br. przejęcia kontroli nad Bankiem Pekao przez kapitał polski (PZU SA i PFR SA) doszło do zasadniczej zmiany struktury własnościowej sektora bankowego. W rezultacie po raz pierwszy od 1999 r. udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego był wyższy od udziału inwestorów zagranicznych i na koniec czerwca br. wynosił 54,6% (wobec 43,4% na koniec ub.r.)" - napisano w raporcie.

Poziom koncentracji nie uległ istotnej zmianie (udział 10-ciu największych banków w aktywach sektora marginalnie wzrósł i na koniec czerwca br. wynosił 70,6%, choć ich udział w kredytach dla sektora niefinansowego oraz w depozytach sektora niefinansowego marginalnie się obniżył do odpowiednio 69,9% i 74,6%), podał także Urząd.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.