Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Serinus Energy Inc. osiągnął porozumienie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w sprawie restrukturyzacji warunków dwóch kredytów zaciągniętych przez Serinus w EBOR-ze, poinformowała spółka. W ocenie spółki, restrukturyzacja zadłużenia zapewni jej odpowiednie możliwości obsługi zadłużenia, a także realizacji nakładów kapitałowych niezbędnych do rozwoju spółki z korzyścią dla jej akcjonariuszy.

Spółka posiada dwie aktywne umowy kredytowe z EBOR - kredyt główny i kredyt zamienny. Obie umowy zawierają szereg zobowiązań (kowenantów) związanych między innymi z utrzymaniem określonego zabezpieczenia, przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska i wymogów socjalnych, a także utrzymaniem określonych wskaźników finansowych. Nowa umowa przewiduje zmiany konkretnych warunków obu kredytów wraz z kowenantami, podano.

"Zadłużenie kapitałowe w ramach kredytu głównego wynosi obecnie 5,4 mln USD, jego oprocentowanie określono na poziomie sześciomiesięcznej stawki LIBOR powiększonej o 6%, zaś ustalony pierwotnie termin zapadalności tego kredytu przypadał w marcu 2019 r. Pierwotnie ustalony harmonogram spłat przewidywał spłatę kapitału w dwunastu równych ratach półrocznych, z czego pierwsza przypadała do zapłaty w dniu 31 marca 2015 r. Nowa umowa z EBOR wprowadza następujące zmiany warunków kredytu głównego:

- Harmonogram spłat nie przewiduje już rat w wysokości 1,7 mln USD przypadających do zapłaty w dniach 30 września 2017 r., 31 marca 2018 r. i 30 września 2018 r., ani też zapłaty pozostałego salda w dniu 31 marca 2019 r. W zamian warunki nowej umowy przewidują dokonanie przez spółkę spłat w kwocie 2,7 mln USD w dniach 31 marca 2019 r. i 30 września 2019 r., co stanowi spłatę pozostałego salda kredytu głównego.

- Mechanizm odprowadzania środków pieniężnych (tzw. cash sweep) określono obecnie na poziomie całej spółki, a nie wyłącznie dla operacji w Tunezji, w oparciu o roczne i półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe. Saldo środków pieniężnych powyżej progu 7 mln USD zostanie wykorzystane w celu spłaty kredytu głównego w kolejności odwrotnej do terminów zapadalności aż do momentu, gdy pozostałe saldo kredytu głównego będzie nie wyższe niż określone zgodnie z pierwotnym harmonogramem rat.

- Oprocentowanie pozostaje bez zmian na poziomie sześciomiesięcznej stawki LIBOR powiększonej o 6%, niezmienione pozostają też zasady zapłaty naliczonych odsetek" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie kapitałowe w ramach kredytu zamiennego wynosi obecnie 25,4 mln USD, ustalony pierwotnie termin zapadalności tego kredytu przypadał w czerwcu 2021 r., zaś oprocentowanie określono pierwotnie na poziomie sześciomiesięcznej stawki LIBOR powiększonej o marżę. Pierwotnie marżę określano poprzez obliczenie procentowego przyrostu przychodów netto (ang. Incremental Net Revenues Percentage, INRP) dla Tunezji, stanowiącego stawkę procentową równą ilorazowi (i) kwoty, o którą przychody netto (przychody pomniejszone o opłaty koncesyjne) za ostatni zakończony rok obrotowy przekraczają próg 35 000 000 USD oraz (ii) kwoty 2 000 000 USD (po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku). Marża wynosi minimalnie 8%, zaś maksymalnie - 17%. Zgodnie z nową umową, warunki kredytu zamiennego zmieniono w następującym zakresie:

- Termin zapadalności przedłużono do czerwca 2023 r. wraz z kapitalizacją naliczonych odsetek do czerwca 2020 r.

- W czerwcu 2020 r. określona zostanie łączna kwota pozostałego do spłaty kapitału powiększona o naliczone skapitalizowane odsetki, przy czym kwota ta stanowić będzie nowe saldo podlegające spłacie w czterech równych ratach rocznych, przypadających do zapłaty w czerwcu każdego roku w okresie 2020?2023 r.

- Od terminu rozpoczęcia spłaty kredytu wg nowych warunków, odsetki przypadają do zapłaty od pozostałego salda kredytu w każdym dniu zapłaty odsetek.

- Opcja zamiany kredytu pozostaje aktualna zgodnie z pierwotną umową.

- Stopa procentowa pozostaje na poziomie sześciomiesięcznej stawki LIBOR powiększonej o marżę, przy czym obecnie marżę oblicza się w oparciu o skonsolidowane przychody netto spółek zależnych w Tunezji i Rumunii powyżej progu 25 000 000 USD, zamiast 35 000 000 USD dla samej Tunezji jak to przewidywała pierwotna umowa. Marża nadal wynosi minimalnie 8%, zaś maksymalnie - 17%, podano również.

"Oprócz zmiany konkretnych warunków dotyczących każdego z kredytów, zmieniono również część kowenantów dla obu kredytów. Pierwotne umowy przewidywały obliczanie wskaźnika obsługi długu w cyklu kwartalnym dla Tunezji i na poziomie całej spółki, przy czym wymagano utrzymania wskaźnika co najmniej na poziomie 1,3x w przypadku Tunezji i 1,5x w ujęciu skonsolidowanym. Wskaźnik zadłużenia do EBITDA zgodnie z pierwotnymi umowami również obliczano w cyklu kwartalnym dla Tunezji i na poziomie całej spółki, przy czym wskaźnik nie mógł przekroczyć poziomu 2,5x w przypadku Tunezji i 2,75x w ujęciu skonsolidowanym. Kowenanty w nowych umowach zmieniono w następującym zakresie:

- Obecnie wskaźnik obsługi długu będzie wyliczany wyłącznie w ujęciu skonsolidowanym na poziomie całej spółki i tylko dla kredytu głównego począwszy od grudnia 2018 r. Wskaźnik nie ma już zastosowania w przypadku kredytu zamiennego. Minimalna wartość wskaźnika to 1,3x.

- W przypadku wskaźnika zadłużenia do EBITDA minimalny wymagany poziom wyliczony we wrześniu 2018 r. i w grudniu 2018 r. wynosić ma 10x, po czym od 2019 r. wróci on do poziomu 2,5x i będzie obliczany w cyklu kwartalnym.

- Zmieniono definicję przepływów środków pieniężnych po obsłudze zadłużenia poprzez wyłączenie nakładów kapitałowych dokonanych w oparciu o pozyskane przez spółkę wkłady kapitałowe" - czytamy dalej.

W nowej umowie w sprawie restrukturyzacji kredytów utrzymano pierwotne wymogi dotyczące zabezpieczenia obu kredytów oraz wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w postaci zastawu na akcjach spółki Serinus Energy Romania S.A., będącej posiadaczem aktywów w Rumunii, podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem