Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Grupa Raiffeisen Bank Polska odnotowała zysk netto w wysokości 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r. wobec 110,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku ubiegłego, z czego 98,4 mln zł stanowił zysk netto z działalności kontynuowanej i 11,7 mln zł stanowił zysk z działalności zaniechanej. W okresie kończącym się 30 września 2017 r. grupa nie wykazywała żadnego wyniku z działalności zaniechanej, podał bank.

"Spadek wyniku grupy r/r spowodowany był następującymi czynnikami o charakterze jednorazowym:

* spisaniem wartości niematerialnej ? marki 'Polbank' w kwocie 114 mln zł (o czym bank informował w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.) wykazanym w pozycji pozostałe koszty operacyjne;

* brakiem w 2017 r. przychodu z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. która miała miejsce w 2016 r. i związanym z tym zbyciem przez bank udziałów w Visa Europe na rzecz Visa Inc. (o której bank informował w raporcie bieżącym nr 10/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.). Wynik ze sprzedaży udziałów w Visa Europe wyniósł 80,6 mln zł i został zaksięgowany w pozycji 'Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej i z pozycji wymiany'" - czytamy w komunikacie.

Wynik z odsetek w okresie 9 miesięcy br. wyniósł 831,67 mln zł wobec 752,91 mln zł.

"Wzrost ten był następstwem zarówno obniżenia przez grupę kosztów pozyskiwanego finansowania, jak i spadku średniego wolumenu pasywów, a co za tym idzie spadku kosztów odsetkowych o 19,9% r/r. Przychody odsetkowe nieznacznie obniżyły się o 0,6% z powodu spadku średniego wolumenu aktywów. Grupa odnotowała znaczącą poprawę marży odsetkowej netto z 1,9% do 2,2% po trzech kwartałach 2017 r." - czytamy dalej w komunikacie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł odpowiednio: 438,1 mln zł wobec 440,54 mln zł rok wcześniej.

"Nieznaczny spadek wyniku z tytułu prowizji i opłat o 0,6% r/r z powodu niższych dochodów z tytułu dystrybucji produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz z tytułu marży transakcyjnej na klientowskich transakcjach walutowych i pochodnych" - czytamy dalej.

Bank zwrócił też uwagę na znaczną poprawę w pozycji ogólnych kosztów administracyjnych, które były niższe o 69,7 mln zł, tj. 8% (i wyniosły 798,84 mln zł), co było efektem obniżenia w szczególności kosztów wynagrodzeń, utrzymania i wynajmu budynków oraz amortyzacji zneutralizowanych częściowo przez wzrost kosztów konsultingowych oraz zawiązaną w II kwartale 2017 r. rezerwę na koszty restrukturyzacji.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe wyniosły 183,99 mln zł w okresie 9 miesięcy br. wobec 130,11 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe o 53,9 mln zł, tj. 41,4%, [miał miejsce] głównie w segmencie bankowości detalicznej w wyniku zwiększenia odpisów na portfelu hipotecznym i dojrzewania portfela kredytów niezabezpieczonych, których udział w portfelu detalicznym rośnie od II półrocza 2015 r., oraz w segmencie dużych przedsiębiorstw w wyniku zwiększenia odpisów na kredyty i pożyczki udzielone klientom z przesłanką utraty wartości i bez rozpoznanej utraty wartości oraz rosnącego portfela kredytów bez przesłanki utraty wartości i bez rozpoznanej utraty wartości (m.in. wzrost kredytów na finansowanie projektów). Z drugiej strony pozytywny wpływ na poziom odpisów miała sprzedaż wierzytelności kredytowych, o której bank informował w raporcie bieżącym nr 9/2017 z dnia 25 maja 2017 r." - napisano w komunikacie.

Na dzień 30 września 2017 r. aktywa ogółem grupy wyniosły 48,9 mld zł, tj. obniżyły się o 8,1% w stosunku do końca 2016 r. głównie w wyniku spadku aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, stanowiące największą pozycję sumy bilansowej, spadły o 0,3 mld zł, tj. 0,9% r/r, do 33,56 mld zł.

"Obniżeniu uległo saldo walutowych kredytów hipotecznych w segmencie detalicznym na skutek aprecjacji złotego względem euro i franka szwajcarskiego, skompensowane częściowo przez wzrost salda kredytów gotówkowych oraz kredytów project finance w segmencie dużych przedsiębiorstw. Zobowiązania wobec klientów obniżyły się o 3,3 mld zł, tj. 9,1% w stosunku do końca 2016 r. głównie w segmencie klientów korporacyjnych. Spadek ten spowodowany był optymalizacją struktury finansowania grupy" - wskazano w materiale.

Wskaźnik ROE netto wyniósł po trzech kwartałach br. 0,6% wobec 2% rok wcześniej, a ROA netto - odpowiednio: 0,1% wobec 0,2%. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) sięgnął 68,1% wobec 67,8% rok wcześniej.

"Na koniec września 2017 r. współczynnik kapitałowy Tier 1 osiągnął poziom 17,11%, natomiast łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,71%, co oznacza, że grupa spełniała zarówno wymogi regulacyjne (określone na poziomie 9,42% dla współczynnika kapitału Tier1 oraz 12,06% dla współczynnika TCR), jak i wymogi wynikające z rekomendacji nadzorczych (określone na poziomie 12,42% dla współczynnika kapitału Tier1 oraz 16,06% dla współczynnika TCR). W III kwartale 2017 r. nie wystąpiły istotne wydarzenia mające wpływ na wartość funduszy własnych i ekspozycji na ryzyko" - podano też w komunikacie.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem