Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś 6 projektów ustaw: Prawo przedsiębiorców; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne [powyższe] ustawy dotyczące działalności gospodarczej i projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Pierwszym przyjętym projektem jest Prawo przedsiębiorców.

"Projekt jest jednym z centralnych elementów reformy prawnego i instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Stanowi realizację zapowiedzi zawartych w 'Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju'. W projekcie wyraźnie podkreślono zasadę: 'co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone', która jest rozwinięciem fundamentalnej zasady wolności działalności gospodarczej" - podkreślono w komunikacie.

Nowe przepisy tworzą korzystne i stabilne warunki do wykonywania działalności gospodarczej oraz wzmacniają gwarancje wolności i praw przedsiębiorców. Zmniejszają także ryzyko biznesowe oraz zwiększają chęć przedsiębiorców do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w tym także chęć do ponoszenia ryzyka technologicznego związanego z realizacją innowacyjnych projektów, podano także.

"Proponowane rozwiązania opierają się na trzech filarach:

- wzmocnieniu wolności i praw przedsiębiorców, w szczególności wolności działalności gospodarczej oraz wyposażeniu przedsiębiorców w konkretne instrumenty prawne umożliwiające zabezpieczenie ich potrzeb i oczekiwań chronionych konstytucyjnymi zasadami, zwłaszcza w relacjach z organami władzy publicznej;

- ustanowieniu zasad opracowywania projektów aktów normatywnych dotyczących prawa gospodarczego;

- powołaniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - nowej instytucji, o charakterze gwaranta instytucjonalnego zasad i praw wyrażonych w projekcie ustawy Prawo przedsiębiorców" - czytamy dalej.

Drugi projekt to projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

"Podstawowym zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad 'Konstytucji Biznesu'. Chodzi o lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej" - czytamy w komunikacie.

Rzecznik będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra do spraw gospodarki na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba będzie mogła być rzecznikiem tylko przez jedną kadencję. Osoba powołana na to stanowisko nie będzie mogła należeć do partii politycznej, prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z obowiązkami wynikającymi z pełnienia tego urzędu, a także wykonywać innych czynności pozostających w sprzeczności z obowiązkami rzecznika albo mogących wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Do zadań rzecznika należeć będzie m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej, a także pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Będzie on również zajmował się współpracą z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powinien rozpocząć działalność w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, tj. od 1 marca 2018 r., wskazano także.

Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

"Wprowadzono regulacje, które usprawnią funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP). W rezultacie ułatwione zostanie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce obsługa przedsiębiorców będzie sprawniejsza - uproszczony zostanie proces rejestracji oraz dokonywania zmiany danych wpisywanych do CEIDG" - wyjaśniono.

Stworzono też podstawy prawne do rozwoju Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, którego zadaniem będzie zapewnienie realizacji drogą elektroniczną jak największej liczby procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotychczas zidentyfikowano ok. 1 200 procedur administracyjnych, realizowanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonego biznesu. W praktyce chodzi o stopniowe zwiększanie możliwości załatwiania wielu spraw online, zwłaszcza tych, które nie są obecnie możliwe do zrealizowania za pośrednictwem innych systemów.

Czwarty projekt to projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

"Dzięki tej ustawie wyeliminowane zostaną wątpliwości prawne, na jakich zasadach firmy zagraniczne (ich oddziały i przedstawicielstwa) mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce, a ponadto uproszczone zostanie wiele procedur i zmniejszy się liczba dokumentów przedkładanych przez przedsiębiorców. Powinno to skłonić cudzoziemców mieszkających w Polsce oraz inwestorów zagranicznych do podejmowania decyzji o rozpoczynaniu i rozwijaniu aktywności ekonomicznej w naszym kraju" - wyjaśnia CIR.

Ponadto Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

"Projekt zapewni wdrożenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w ustawach z pakietu "Konstytucji Biznesu", tj.

ustawie - Prawo przedsiębiorców;

ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - podano w komunikacie.

Wreszcie, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

"Projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)" - podało też CIR.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.