Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez Benefit Systems kontroli nad Calypso Fitness, podał Urząd. UOKIK uznał, że koncentracja może ograniczać konkurencję na rynkach pakietów usług sportowo?rekreacyjnych oferowanych pracodawcom oraz świadczenia dostępu do usług sportowo?rekreacyjnych w klubach fitness. Urząd podkreślił jednocześnie, że zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na bank BGŻ BNP Paribas bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie utrzymania przez Bank Millennium bufora instytucji o znaczeniu systemowym wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Action odnotował 5,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 15,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mBank zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji w spółce Latona S.A. na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii. Warunkową umowę podpisały również mFinanse, spółka zależna mBanku, która zobowiązała się do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Latona. Przewidywana maksymalna łączna wartość wynagrodzenia to ok. 520 mln zł, z czego ok. 465 mln zł będzie rozpoznana przez okres 15 lat, podano także.

VD Mieszkania XX, jednostka zależna Vantage Development, zawarła z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości, zlokalizowanej przy ulicy Buforowej we Wrocławiu za łączną cenę 14 mln zł, podała spółka.

Alior Bank nie planuje w najbliższym czasie kolejnych emisji obligacji podporządkowanych, ma bowiem już zaspokojone potrzeby w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących Tier2, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca.

Projprzem w celach strategii do 2022 r. zakłada reorganizację i optymalizację procesów wewnętrznych (do 2018 r.), ekspansję geograficzną i rozwój sieci serwisowo-montażowej (do 2020 r.) oraz akwizycje nowych podmiotów (do 2022 r.), poinformowała spółka. Celem strategicznym ma być maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, dodano.

Kredyt Inkaso (KI), które zdecydowało dziś o emisji obligacji na kwotę do 30 mln zł w ramach programu o wartości 300 mln zł, chce przeznaczyć środki na zakup portfeli wierzytelności, ale nie wyklucza sfinansowania nimi akwizycji - w grę wchodzi także przejęcie podmiotu za granicą, poinformował ISBnews p.o. prezesa Kredyt Inkaso Jarosław Orlikowski.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Tower Investments, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C, podała KNF.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,92 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Vistalu Gdynia, poinformowała spółka.

Alior Bank skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A do 28 listopada w związku z przekroczeniem zapisów złożonych przez inwestorów na łączną liczbę oferowanych papierów dłużnych, podał bank.

Enea złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia wspólnej kontroli nad Polską Grupą Górniczą, podał Urząd.

Infoscan planuje emisję obligacji o wartości ok. 8 mln zł w I kw. 2018 roku w związku z planowanym wejściem na rynek Stanów Zjednoczonych, poinformował prezes Jacek Gnich. Przejście na rynek główny GPW z NewConnect planowane jest na końcówkę 2018 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) będzie koncentrował się w 2018 roku na dostarczaniu produktów ATMP-HE na potrzeby terapii eksperymentalnych i rozwoju własnych leków, a także na realizacji projektów na swój rachunek i konsorcjalnych, poinformowali przedstawiciele spółki. PBKM planuje zbudować lub kupić laboratorium w Szwajcarii, które miałoby rozpocząć działalność w II półr. 2018 r.

Bank Millennium podjął uchwałę w sprawie wyemitowania do 1 400 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700 mln zł w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w 2015 r., podał bank.

Aplisens spodziewa się, że zrealizuje tegoroczne przychody na poziomie zbliżonym do założonego w strategii na rynkach: krajowym, WNP i UE, a na rynkach określanych jako "pozostałe" znacznie przekroczy założenia, poinformował prezes Adam Żurawski. Jest też optymistycznie nastawiony do realizacji zaplanowanych wzrostów w przyszłym roku, choć niewiadomą pozostaje Rosja.

Grupa kapitałowa Immobile w segmencie przemysłowym zanotowała prawie 9,5-krotny wzrost sprzedaży zagranicznej w 9 miesiącach 2017 r., wynika z wypowiedzi prezesa Rafała Jerzego. Zarząd rozważa również wprowadzenie na rynek główny GPW sieci hoteli Focus oraz spółki deweloperskiej CDI Konsultanci Budowlani.

Piwne Terytoria - rozwijany przez Eurocash projekt sprzedaży piw rzemieślniczych w niezależnych sklepach spożywczych - są już obecne w 500 lokalizacjach, poinformował Eurocash. Do końca roku ich liczba wzrośnie o około 200 placówek.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia z 10 podmiotami na różnych rynkach i chce do końca I półrocza 2018 zawrzeć transakcję. Spółka nie wyklucza, że w przypadku dużej akwizycji będzie posiłkować się emisją obligacji, ale nie przekreśla to możliwości wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, poinformował prezes Jakub Baran.

Selena FM w nadchodzących miesiącach chce przełożyć podwyżki cen surowców na rynek i spodziewa się poprawy marżowości, poinformował prezes Noël Fourel.

Ekoplast pozyskał strategicznego inwestora finansowego w postaci TFI Capital Partners, poinformowała spółka. W grudniu 2016 r. Ekoplast zamierzał pozyskać finansowanie poprzez warszawską giełdę, ale spółką zainteresowali się specjaliści private equity z grupy Capital Partners. Akcje nowej emisji Ekoplastu trafiły do portfela CP FIZ, zarządzanego przez TFI Capital Partners.

Infoscan zakłada przekroczenie progu rentowności w 2019 r. na poziomie netto oraz realizację 80 tys. badań bezdechu sennego w USA w 2019 r., poinformowała spółka. W 2018 r. spółka spodziewa się, że zrealizuje w USA 20 tys. badań, dodano.

Arts Alliance, w której większościowym akcjonariuszem jest Midven, planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie 2017/2018 r., podała spółka. Do tej pory pozyskała od inwestorów 1 mln zł na produkcję gier.

Marvipol odnotował 15,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 11,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W związku z prowadzonym procesem podziału grupy, jako wyniki z działalności kontynuowanej prezentowane są wyniki segmentu motoryzacyjnego grupy (mającego pozostać w Marvipol S.A. po podziale).

Playway odnotował 7,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kredyt Inkaso zdecydowało o emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA01, o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, których oferta publiczna zostanie przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji do łącznej wartości do 300 mln zł, podała spółka.

Aplisens odnotował 4,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kernel Holding odnotował 22,82 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2017/2018 (lipiec - wrzesień 2017 r.) wobec 64,14 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM odnotowała 16,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 16,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem