Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Listopadowe dane o produkcji przemysłowej, montażowo-budowlanej i sprzedaży detalicznej wskazują na silny wzrost gospodarczy, który tylko nieznacznie spowolni i może być zbliżony w IV kw. do wzrostu w III kw., gdy wyniósł on 4,9% r/r. Analitycy zwracają uwagę, że dwucyfrowe wzrosty produkcji widoczne były we wszystkich grupach przedsiębiorstw, co wpisuje się trend dalszej odbudowy inwestycji w gospodarce.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w listopadzie o 10,2% r/r wobec 12,3% r/r miesiąc wcześniej, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w listopadzie br. o 19,8% r/r wobec 20,3% r/r miesiąc wcześniej. Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 8,8% r/r w listopadzie wobec 7,1% r/r miesiąc wcześniej . Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej we wrześniu br. zanotowano w 29 działach z 34 działów przemysłu.

Analitycy podkreślają, że w kolejnych miesiącach konsumpcja utrzyma się w trendzie wzrostowym, choć ze względu na czynniki bazowe może nieznacznie wyhamować.

Część ekonomistów uważa, że listopadowe dane z gospodarki realnej umacniają "jastrzębią" część Rady Polityki Pieniężnej, ale ich zdaniem ton retoryki nie powinien istotnie się w zmienić w przypadku dominującej "gołębiej" większości Rady. Większość analityków pierwszej podwyżki stóp procentowych spodziewa się w IV kw. 2018 r.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów:

"Wyraźnie wyższy wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej oraz lepsze dane dot. sprzedaży detalicznej w listopadzie skłaniają nas do korekty w górę prognozy dynamiki PKB w IV kw. do 4,5% - 4,6% r/r. W dalszym ciągu uważamy natomiast, że przy sporo wyższej bazie odniesienia dynamika wzrostu PKB w IV kw. ukształtuje się poniżej bardzo dobrego wyniku z III kw" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

"Wzrost na poziomie 4,3 w całym 2017 roku wydaje się być w zasięgu ręki. Nie zmienia to w naszej ocenie perspektyw polityki monetarnej. Większość w RPP wydaje się uodporniona na dobre dane makroekonomiczne, natomiast z pewnością wychwyci spadek inflacji PPI jako wspierający tezę o przejściowości przyśpieszenia procesów inflacyjnych w gospodarce" - główny ekonomista Banku BGK Tomasz Kaczor.

" Powyższe statystyki potwierdzają naszą prognozę, że PKB będzie dalej szybko rósł w nadchodzących kwartałach, ok. 4,8% r/r w IV kw. 2017 r. i ok. 4,0% r/r w 2018 r., pod wpływem silnej konsumpcji prywatnej, eksportu i ożywienia w inwestycjach. Dane wspierają też naszą tezę przyśpieszenia konsumpcji dóbr trwałego użytku" - analitycy Banku Zachodniego WBK.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Dane ze sfery realnej za listopad potwierdziły, że wysokie tempo wzrostu gospodarczego utrzymuje się w trakcie 4q17. Głównym źródłem zmienności danych były efekty statystyczne: dynamika produkcji przemysłowej obniżyła się do 9,1% r/r (z 12,3% r/r w październiku; PKO: 9,6%; konsensus: 9,0%), dynamika produkcji budowlanej obniżyła się nieznacznie do 19,8% r/r (z 20,3% r/r w październiku; PKO: 16,0%; konsensus: 14,8%), a realna sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,8% r/r (wobec 7,1% r/r w poprzednim miesiącu; PKO: 7,7%; konsensus: 6,6%). Mimo nieco niższych dynamik w przemyśle i budownictwie pozytywne trendy wzrostowe są nadal silne. (por. wykres). Nasze miesięczne proxy PKB (por. wykres poniżej) sugeruje, że dynamika PKB w 4q17 kształtuje się w okolicach odczytu odnotowanego w 3q17 (4,9%). Szczegóły odczytu potwierdzają, że dotychczasowe tendencje wzrostowe w gospodarce będą kontynuowane. Wyraźny wzrost produkcji budowlano-montażowej potwierdza odbicie inwestycji publicznych. Mocne wzrosty produkcji dóbr inwestycyjnych (maszyny i urządzenia, metale, wyroby z surowców mineralnych) wpisują się w w/w trend. ?Bazowa" sprzedaż detaliczna (z wył. pojazdów, żywności i paliw) nadal rośnie w wysokim tempie (w listopadzie wzrost o 11,3% r/r) potwierdzając wraz z listopadowymi danymi z rynku pracy, że dynamika konsumpcji w 4q17 utrzymuje się w okolicach odczytu z ubiegłego kwartału (4,8% r/r). Wysoka aktywność branż o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej (pojazdy, meble) wskazuje, że polska gospodarka jest nadal wspierana wysokim popytem zagranicznym. Inflacja PPI obniżyła się do 1,8% r/r z 3,0% r/r w październiku (PKO i kons.: 2,2%), co głównie odzwierciedla efekty statystyczne wysokiej bazy cen w górnictwie przy w miarę stabilnych cenach w przetwórstwie przemysłowym. Listopadowe dane z gospodarki (inflacja, rynek pracy, sfera realna) wpisują się w jej dotychczasowy obraz z silnym popytem, rozgrzanym rynkiem pracy lecz wciąż umiarkowaną presją cenową. Potwierdzają także, że przy utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu PKB zachodzi zmiana jego struktury z rosnącą rolą inwestycji" - analitycy PKO BP.

"Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 9,1% r/r wobec oczekiwanego przez rynek wzrostu o 9,6% r/r i wzrostu o 12,3% r/r w październiku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 6,9% r/r (wobec 9,7% r/r w październiku). Produkcja w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 10,9% r/r wobec wzrostu o 14,0% r/r w październiku. W górnictwie produkcja spadła o 14,8% r/r po spadku o 1,5% r/r w poprzednim miesiącu. Niższa dynamika produkcji niż w październiku jest przede wszystkim pochodną wygaśnięcia pozytywnego wpływu różnicy w liczbie dni roboczych, a także istotnie głębszego spadku produkcji górnictwa. Dynamika produkcji przemysłowej powinna w kolejnych miesiącach utrzymywać się na wysokich poziomach, przy czym w coraz większej mierze silnikiem napędowym przemysłu będzie wewnętrzny popyt inwestycyjny (w szczególności publiczne inwestycje infrastrukturalne). Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w listopadzie o 19,8% r/r po wzroście o 20,3% r/r w październiku (sezonowo oczyszczona wzrosła o 16,2% r/r wobec 19,1% r/r w październiku). Tradycyjnie największy wzrost notowało wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (24,6% r/r). Dane o produkcji budowlanej potwierdzają postępujące odbicie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Mocno pozytywnie zaskoczyła sprzedaż detaliczna, która wzrosła w listopadzie w ujęciu realnym o 8,8% r/r po wzroście o 7,1% r/r w październiku. Rynek oczekiwał wzrostu jedynie o 6,4% r/r. Wyższe dynamiki roczne niż przed miesiącem zanotowano m.in. w handlu samochodami (15,9% r/r wobec 11,8% r/r w październiku) oraz w będącej dobrym barometrem nastrojów konsumenckich kategorii ?meble, RTV, AGD" (14,8% r/r wobec 9,6% r/r w październiku). Spodziewamy się, że w średnim terminie dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym będzie się stopniowo obniżać wraz ze spowolnieniem wzrostu siły nabywczej gospodarstw domowych w wyniku wygaszenia pozytywnego efektu transferów fiskalnych (Rodzina 500+) oraz wolniejszego wzrostu realnego funduszu płac w przyszłym roku. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w listopadzie o 1,8% r/r po wzroście o 3,0% r/r w październiku. Ceny w przetwórstwie przemysłowym zwiększyły się o 1,9% r/r, a ceny w górnictwie i wydobywaniu o 5,0% r/r, wobec odpowiednio 2,4% r/r i 23,9% r/r miesiąc wcześniej. Wzrost cen producentów był wyraźnie niższy od oczekiwań rynkowych (2,2% r/r). Na spadek inflacji producenckiej w ujęciu rocznym oddziaływała w naszej ocenie wyraźnie wyższa baza statystyczna, istotne umocnienie PLN do USD w ujęciu r/r oraz nieznacznie tylko wyższe niż przed rokiem ceny głównych surowców. Podsumowując, listopadowy pakiet danych z gospodarki realnej potwierdza kontynuację solidnego wzrostu krajowej gospodarki w 4Q17 i tym samym umacnia ?jastrzębią" część Rady Polityki Pieniężnej, jednakże nie powinien istotnie zmienić stanowiska dominującej ?gołębiej" większości Rady. Pierwszej podwyżki stóp procentowych niezmiennie oczekujemy dopiero w 4Q18" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

"Listopadowe dane dotyczące produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej potwierdzają dobrą koniunkturę w polskiej gospodarce. Dynamika produkcji przemysłowej w tym okresie jednak nieco spowolniła do 9,1% r/r po wzroście o 12,3% przed miesiącem, w dużej mierze zgodnie z konsensusem rynkowym wynoszącym 9,0% r/r. W listopadzie br. wzrost tej kategorii wspierany był korzystnym układem kalendarza. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym i kalendarzowym produkcja przemysłowa wzrosła o 6,9% w stosunku do analogicznego miesiąca ub.r. i minimalnie obniżyła się w stosunku do października br. (-0,5 m/m). Dane potwierdzają dobrą koniunkturę w polskim przemyśle. Wynikom tego sektora pomaga ożywienie gospodarcze u naszych głównych partnerów handlowych i rosnący eksport. Dodatkowym wsparciem jest silny popyt krajowy, konsumpcyjny, jak i inwestycyjny. W rezultacie wzrost produkcji ma szeroki zakres, obejmuje producentów dóbr konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych, eksporterów, jak i dostawców na rynek krajowy. Dzisiejsze dane wskazują bowiem, że wzrost produkcji w ujęciu rocznym odnotowano w 29 spośród 34 działów przemysłu. Pozytywnie zaskoczyły natomiast dane o produkcji budowlano-montażowej, która w listopadzie wzrosła o 19,8% r/r wobec wzrostu o 20,3% r/r miesiąc wcześniej. Oznacza to utrzymanie wzrostowego trendu inwestycji budowlanych. Wciąż najsilniej rośnie produkcja firm specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+24,6% r/r), odzwierciedlając odbicie inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. Dwucyfrowe wzrostu produkcji widoczne były jednak we wszystkich grupach przedsiębiorstw, co wpisuje się trend dalszej odbudowy inwestycji w gospodarce. Dane o sprzedaży detalicznej potwierdziły mocną konsumpcję. W listopadzie sprzedaż detaliczna wzrosła w ujęciu realnym o 8,8% r/r wobec 7,1% r/r w październiku, co było wynikiem lepszym od oczekiwań. Podobnie jak w miesiącach poprzednich wzrosty sprzedaży miały szeroki zakres, choć najdynamiczniej rosła sprzedaż dóbr trwałego użytku ? sprzedaż samochodów wzrosła o 15,9% r/r, sprzętu AGD, RTV i mebli o 14,8% r/r, odzieży i obuwia o 26,4% r/r. To wskazuje na fundamentalny charakter wzrostu konsumpcji, która pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarczego. Rosnące dochody realne, optymistyczne nastroje konsumentów, a także realnie ujemne stopy procentowe sprzyjają wzrostowi konsumpcji. Przy czym część wydatków konsumpcyjnych na dobra trwałe, m.in. na samochody, może mieć formę inwestycji ucieczkowych ze względu na niskie stopy procentowe. W kolejnych miesiącach konsumpcja utrzyma się w trendzie wzrostowym, choć ze względu na czynniki bazowe może nieznacznie wyhamować. Dane za październik i listopad potwierdzają utrzymanie dobrej koniunktury gospodarczej i solidne tempo wzrostu gospodarczego w 4Q, które tylko nieznacznie spowolni w stosunku do wyniku z 3Q, kiedy dynamika PKB wyniosła 4,9% r/r. Z punktu widzenia rynków finansowych dane te są nie zmieniają oczekiwań co do stóp procentowych NBP, choć mogą mieć negatywny wpływ na długi koniec krzywej dochodowości. RPP jasno zakomunikowała na ostatnim posiedzeniu, że pomimo osiągnięcia przez inflacje poziomu celu NBP oraz solidne tempo wzrostu gospodarczego, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższe miesiące pozostaje stabilizacja stóp procentowych. W naszej ocenie druga połowa przyszłego roku powinna przynieść jednak podwyżkę oprocentowania" - analitycy Banku Millennium.

"W listopadzie dynamika produkcji sprzedanej przemysłu obniżyła się do 9,1% r/r wobec wzrostu o 12,3% r/r w październiku. Wzrost produkcji ukształtował się na poziomie zbliżonym do naszej prognozy oraz mediany prognoz rynkowych (po 9,0% wg ankiety Parkietu ). Dynamika produkcji budowlano-montażowej obniżyła się w listopadzie tylko nieznacznie do 19,8% r/r z 20,3% r/r notowanych w październiku. Wzrost produkcji w budownictwie ukształtował się zdecydowanie powyżej naszej prognozy oraz mediany prognoz rynkowych (14,8% wg ankiety Parkietu ). Indeks cen produkcji PPI w listopadzie obniżył się do 1,8% r/r z 3,0% r/r w październiku. Październikowe dane dot. produkcji sprzedanej przemysłu nie zaskoczyły. Po solidnym wzroście październikowej produkcji (w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z wahań sezonowych) w listopadzie odnotowano lekki korekcyjny spadek produkcji. Ponadto odwrócenie efektów bazy odniesienia (bardzo niska w październiku, sporo wyższa w listopadzie) dodatkowo zaniżało roczną dynamikę wzrostu produkcji. Niezależnie od notowanych zmian z tytułu efektów kalendarzowych, efektów bazy, czy też korekty z miesięcy wcześniejszych, możemy wskazywać na solidne wzrosty produkcji w ujęciu danych uśrednionych, oczyszczonych z wahań sezonowych. 3- miesięczna średnia utrzymuje się praktycznie od II kw. 2017 r. na stabilnym poziomie, niższym niż wyniki I kw., niemniej cały czas zdecydowanie lepszych wobec wyników z 2016 r. Cały czas głównym motorem wzrostu pozostaje przetwórstwo przemysłowe, przy solidnych i wyrównanych wynikach zarówno w działach silniej powiązanych z produkcją eksportową, z produkcją na potrzeby budownictwa jak i z pozostałą produkcją skierowaną głównie na rynek krajowy. Biorąc pod uwagę korzystne perspektywy wzrostu gospodarki globalnej, utrzymujące się wyższe inwestycje publiczne oraz oczekiwaną poprawę w zakresie inwestycji przedsiębiorstw, oczekujemy w kolejnych miesiącach utrzymania solidnych danych dot. produkcji sprzedanej przemysłu. W samym grudniu oczekujemy okresowego, skokowego spadku dynamiki produkcji w kierunku 2,0-3,0% r/r, przy utrzymujących się wyższych bazach odniesienia oraz dużo niższej (aż o 2 dni) liczbie dni roboczych, podczas gdy zarówno w październiku jak i w listopadzie efekty kalendarzowe (1 dzień roboczy więcej) podwyższały dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu. Po trzech miesiącach spadków (w ujęciu zmian miesięcznych, oczyszczonych z wahań sezonowych) w listopadzie zakładaliśmy solidny wzrost produkcji w budownictwie. Jednocześnie biorąc pod uwagę bardzo wysoką bazę odniesienia dla danych sprzed roku oczekiwaliśmy skokowego spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej. W listopadzie skala odbicia aktywności była jednak tylko niewiele mniejsza niż przed rokiem, co przełożyło się na dużo wyższą roczną dynamikę wzrostu. W komentarzach z poprzednich miesięcy wskazywaliśmy na bardzo dużą zmienność wyników produkcji z miesiąca na miesiąc, przy generalnie korzystnej koniunkturze w sektorze - ożywieniu zarówno publicznych inwestycji infrastrukturalnych, jak i solidnym wzroście aktywności na rynku budownictwa mieszkaniowego. Od kilkunastu miesięcy ewidentnie skala zmienności wyników produkcji (w ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości) bardzo wzrosła, co sugeruje konieczność analizy danych uśrednionych. Te potwierdzają utrzymujący się solidny wzrost aktywności w budownictwie. Biorąc pod uwagę korzystne perspektywy wzrostu zarówno dla inwestycji publicznych, jak i mieszkaniowych, oczekujemy utrzymania kilkunastoprocentowego wzrostu aktywności w budownictwie w nadchodzących miesiącach. Podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej, w grudniu efekty kalendarzowe mogą okresowo obniżyć dynamikę produkcji budowlanej do poziomu jednocyfrowego. Wyraźnie wyższy wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej oraz lepsze dane dot. sprzedaży detalicznej w listopadzie skłaniają nas do korekty w górę prognozy dynamiki PKB w IV kw. do 4,5% - 4,6% r/r. W dalszym ciągu uważamy natomiast, że przy sporo wyższej bazie odniesienia dynamika wzrostu PKB w IV kw. ukształtuje się poniżej bardzo dobrego wyniku z III kw." - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

"Listopadowe dane z polskiej gospodarki nie sprawiły zawodu, a co więcej, w przypadku niektórych kategorii możemy mówić o sporej pozytywnej niespodziance. Gwiazdą listopada jest sprzedaż detaliczna, która realnie wzrosła o 8,8 proc. rdr, a nominalnie w imponującym dwucyfrowym tempie (10,2 proc. rdr). Ten odczyt w zasadzie nie ma słabych punktów, nominalnie tylko w jednej kategorii dynamika w listopadzie jest mniejsza niż przed miesiącem, a tylko w dwóch ? jednocyfrowa. Konsumpcja w czwartym kwartale najwyraźniej ma się świetnie, może nawet lepiej niż w trzecim, najlepszym jak dotąd od dłuższego czasu. Nie odpuszcza sektor przemysłowy rosnąc o 9,1 proc. rdr, przy czym samo przetwórstwo przemysłowe odnotowuje imponujący wzrost o 10,9 proc. rdr. Zapewne oznacza to, że eksport ma się dobrze, pomaga także koniunktura w budownictwie. Warto jednak podkreślić, że po wyeliminowaniu wahań sezonowych notujemy półprocentowy spadek w porównaniu z październikiem. Drobne spowolnienie w przemyśle z nawiązką odrabia budownictwo rosnąc o 19,8 proc. rdr. Przy tym wzrost w budownictwie przyspiesza i w stosunku do października produkcja była o 3,2 proc. wyższa (dane odsezonowane). Odnotujmy jeszcze spory spadek inflacji PPI, do 1,8 proc. rdr, w którym sporą rolę odegrał efekt bazy w przemyśle górniczym i wydobywczym. Mamy już niemalże komplet miesięcznych danych za listopad i obraz gospodarki przez nie nakreślony jest jednoznaczny. Gospodarka nie straciła wigoru z trzeciego kwartału, a w obszarze konsumpcji widać nawet przyrost apetytów. Co więcej, dynamiczny wzrost w budownictwie, szczególnie w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej sugeruje, że słabiutkie we wcześniejszych miesiącach inwestycje powoli nabierają tempa i jeśli tak się stanie czwarty kwartał może być pierwszym, w którym gospodarczy silnik napędzać będą wszystkie ważne cylindry: konsumpcja, inwestycje i eksport. Wzrost na poziomie 4,3 w całym 2017 roku wydaje się być w zasięgu ręki. Nie zmienia to w naszej ocenie perspektyw polityki monetarnej. Większość w RPP wydaje się uodporniona na dobre dane makroekonomiczne, natomiast z pewnością wychwyci spadek inflacji PPI jako wspierający tezę o przejściowości przyśpieszenia procesów inflacyjnych w gospodarce. Dopóki wyniki w sferze realnej nie przełożą się bardziej wyraźnie na ceny konsumenckie, reakcji RPP się nie spodziewamy" - główny ekonomista Banku BGK Tomasz Kaczor.

"Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 9,1% y/y, nieco niżej niż oczekiwał rynek i my (odpowiednio 9,6% r/r, 10,1% r/r). Najwyższa stopa wzrostu została zarejestrowana w sektorach nastawionych na eksport. Moc w przemyśle jest pochodną silnego popytu z Niemiec i szerzej Unii Europejskiej. Naszym zdaniem nadchodzące miesiące również będą dobre, czemu sprzyjać będą dobre perspektywy gospodarcze dla Europy. Produkcja budowlana wzrosła o 19,8% r/r, na głowę bijąc konsensus na 14,1% r/r i naszą prognozę 11,2% r/r. Odbicie w inżynierii wodnej i lądowej (24,6% r/r) jest dowodem coraz mocniejszego ożywienia inwestycji w IV kw. 2017 r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie w ujęciu realnym o 8,8%, powyżej oczekiwań rynkowych (6,4% r/r) i naszej prognozy (7,1% r/r). Zaskoczenie wyższym odczytem to głównie zasługa dóbr trwałych: sprzedaży samochodów (15,9% r/r) i sprzętu RTV, AGD oraz mebli (14,8% r/r). Powyższe statystyki potwierdzają naszą prognozę, że PKB będzie dalej szybko rósł w nadchodzących kwartałach, ok. 4,8% r/r w IV kw. 2017 r. i ok. 4,0% r/r w 2018 r., pod wpływem silnej konsumpcji prywatnej, eksportu i ożywienia w inwestycjach. Dane wspierają też naszą tezę przyśpieszenia konsumpcji dóbr trwałego użytku" - analitycy Banku Zachodniego WBK.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.