Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z wykonawcami reprezentowanymi przez Trakcję PRKiI (lidera konsorcjum) porozumienie w celu dokonania rozliczenia umowy z 2011 r. na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku, podała Trakcja. Łączna wartość porozumienia opiewa na kwotę 19,54 mln zł, a szacowana wartość, która będzie miała istotny wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik brutto za 2017 rok wyniesie nie mniej niż 13,2 mln zł, podano także.

Ghelamco Invest podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia VI programu emisji obligacji zabezpieczonych, w ramach którego spółka będzie mogła dokonywać przez okres ważności prospektu (tj. przez okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu) wielokrotnych emisji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie przez Bank Millennium środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 700 mln zł, wyemitowanych przez bank 7 grudnia 2017 r., jako instrumentów w Tier II banku, podała spółka.

Famur razem ze spółką zależną zdecydował o złożeniu korekty deklaracji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2013 r., co będzie skutkowało koniecznością zwrotu podatku VAT w kwocie 48,9 mln zł wraz z odsetkami, poinformowała spółka.

Murapol zawarł umowy z Trigon XVI FIZ, Trigon XXI FIZ oraz Trigon Infinity Akcji FIZ, na podstawie których nabył łącznie 1 630 000 akcji Polnordu, stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, za łącznie 18,09 mln zł, podał Murapol. Tym samy zwiększył udział w Polnordzie do 9,87%.

Elemental Holding zawarł umowę inwestycyjną z PFR TFI w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, poinformowała spółka. W wyniku umowy fundusz zakupi 49% udziałów w spółce zależnej grupy - UAB "EMP recycling" na Litwie, dodano.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Eneę kontroli nad Polską Grupą Górniczą (PGG), która będzie sprawowana wspólnie z Energa Kogeneracja, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN, podała Enea.

Famur podjął decyzję o wydłużeniu do 31 grudnia 2018 r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym zarząd może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody rady nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach programu, podała spółka.

Unibep podpisał umowę o wartości ok. 18,8 mln zł netto na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ul. Michała Drzymały w Poznaniu, podała spółka. Zamawiającym jest należąca do grupy kapitałowej Unibepu spółka zależna od Unidevelopment, tj. Zielony Sołacz Tarasy Monday Palacza sp. z o.o. Sp. k.

Erbud podpisał umowę na budowę etapu II "Zajezdnia Poznań" (budynek nr 3) o wartości 39,49 mln zł, podała spółka.

Przychody Asbis za cały 2017 r. w sposób istotny przekroczą prognozę przychodów, zakładającą obroty na poziomie 1,2-1,3 mld USD, podała spółka.

Fachowcy.pl Ventures złożyła do sądu rejonowego w Warszawie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego, podała spółka.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie certyfikatów JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za łącznie 1,5 mld zł i dokapitalizowaniu Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR) kwotą 124,5 mln zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 18 stycznia.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła testy na utratę wartości aktywów wytwórczych konwencjonalnych i z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia GetBack z EGB Investments, podał Getback.

Wielton oraz spółki zależne - Fruehauf SAS i Langendorf zawarły z SAF-Holland i SAF-Holland Polska umowę ramową dotyczącą dostaw i innych komponentów do budowy przyczep i naczep, poinformowała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi 135 mln euro, dodano.

Wyniki testów przeprowadzonych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) na odwiercie rozpoznawczym Rizq-2 w Pakistanie okazały się czterokrotnie wyższe niż podczas pierwszych badań. Spodziewany przyrost produkcji gazu ziemnego PGNiG w Pakistanie po podłączeniu do instalacji wydobywczej to ok. 140-170 tys. m3 na dobę, podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica zawarła z Goodyearem dwie umowy pożyczki, których łączna wartość wyniesie 165 mln zł, poinformowała spółka.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) będzie ubezpieczycielem miasta Łodzi w latach 2018-2020, poinformowało PZU. Łódź jest pierwszym tak dużym samorządem w Polsce, który przystąpił do TUW PZUW.

Podmioty z grupy kapitałowej GetBack zawarły dwie przedwstępnych umowy nabycia portfeli wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności wynikających z umów kredytów hipotecznych od instytucji finansowej z siedzibą w Kopenhadze o łącznej wartości nominalnej ok. 0,4 mld zł, poinformowała spółka. Podmioty te nabędą wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach zlokalizowanych w Polsce.

Elektrociepłownia Będzin S.A. spodziewa się, że dzięki odbiciu cen energii elektrycznej skonsolidowane wyniki IV kwartału będą zadowalające, a wyniki całego roku porównywalne lub niewiele niższe niż odnotowane w 2016 r., poinformował ISBnews prezes Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. Marek Mrówczyński. Grupa dostrzega pozytywne perspektywy w związku z trendem rozbudowy sieci ciepłowniczych i mocy kogeneracyjnych.

Elektrociepłownia Będzin S.A. do marca lub kwietnia zdecyduje o realizacji projektu kogeneracyjnego o mocy 25 MWe i 30 MWt na południowym zachodzie Polski, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Jednocześnie spółka analizuje inne tego typu projekty.

Elektrociepłownia Będzin S.A. będzie prowadzić negocjacje w sprawie zbycia 100% udziałów spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. z zagranicznym inwestorem branżowym działającym na terenie dystrybucyjnym Taurona Polskiej Energii, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Rozmowy potrwają do końca marca, a po tym okresie możliwość skorzystania z prawa pierwokupu zostanie przedstawiona Tauronowi Ciepło.

Akcjonariusze Netxbike Polska zdecydowali o ubieganiu się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po spełnieniu stosownych kryteriów i warunków, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Spółka wyjaśniła, że uchwała wynika z formalnych wymogów związanych z przejściem na standard MSR/MSSF.

Konsorcjum Torpolu, Astaldi, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) złożyło do Sądu Okręgowego w Łodz pozew o zapłatę przeciwko Polskim Kolejom Państwowym (PKP), PKP Polskim Liniom Kolejowym (PKP PLK) i miastu Łódź w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków zamawiających przy budowie nowego dworca Łódź Fabryczna, podał Torpol. Wartość przedmiotu sporu to ok. 34 mln zł.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem