Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia przesłał do sądu rejonowego Plan Restrukturyzacyjny sporządzony w toku postępowania sanacyjnego, podała spółka. Zakłada on m.in. przyjęcie strategii pn. "Budujemy mosty", w której Vistal chce skupić się na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce. Załączona do planu prognoza zakłada, że spółka będzie miała od 52,63 mln zł przychodów w br. (w wariancie realistycznym) do 71,29 mln zł przychodów (w wariancie optymistycznym). Rentowność EBITDA może się ukształtować w 2018 r. na poziomie odpowiednio od -6% do 0% w zależności od wariantu.

"Po pierwsze, zostanie zmieniona struktura organizacyjna i dłużnik będzie bezpośrednio kontrolował cały cykl produkcyjny (produkcja w ramach jednego podmiotu). Wiąże się to z tym, że dłużnik musi zatrudnić zarówno średnią kadrę kierowniczą do bezpośredniego nadzoru produkcji, jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Przy czym w przypadku tych ostatnich nie będzie ich zatrudniał w oparciu o stosunek pracy ale na zasadach elastycznych umów o świadczenie usług (osoba wykonująca pracę spawacza prowadzi działalność gospodarczą). Koncentracja aktywności gospodarczej w jednym podmiocie pozwoli na lepszy monitoring, niższe koszty oraz rezygnację z działalności dodatkowych, które zostały uznane na obecnym etapie za zbędne. W ten sposób wyeliminowany zostanie szereg zagrożeń, które przyczyniły się do obecnej sytuacji dłużnika" - czytamy w planie.

Po drugie, Vistal chce prowadzić działalność w zakresie tych segmentów rynku, w których posiada doświadczenie oraz kompetencje umożliwiające osiągnięcie rentowności i jakości. Zatem będzie wykonywał prefabrykację oraz montaż konstrukcji stalowych (głównie konstrukcji mostowych).

"Po trzecie, dłużnik będzie koncentrował się na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce" - czytamy także.

Wdrożenie nowej strategii działania będzie się odbywało w trzech etapach:

- Etap 1, w którym nastąpi zwrot w dotychczasowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa polegający na ponownym uruchomieniu produkcji w nowych warunkach organizacyjnych i formalnych. Przed otwarciem postępowania sanacyjnego dłużnik nie wykonywał bezpośrednio prac realizacyjnych, które były powierzane jednostkom powiązanym. Na tym etapie dłużnik rozpocznie nową kontraktację, która jest kluczowa dla jego dalszego funkcjonowania (czas trwania - do 6 miesięcy);

- Etap 2, w którym dłużnik zbuduje nowe kompetencje niezbędne do dalszego efektywnego funkcjonowania w większej skali. Zostaną zaprojektowane i wprowadzone rozwiązania i procedury tworzące efektywną organizację. Dłużnik będzie dążył do budowy portfela zamówień na okres 6-12 miesięcy (czas trwania 6-12 miesięcy);

- Etap 3, w którym dłużnik, w oparciu o pozyskane kontrakty, zawarty układ, zmiany właścicielskie oraz dostęp do nowego finansowania będzie przygotowany do istotnego wzrostu sprzedaży i ekspansji w zakresie posiadanych kompetencji w strategicznych obszarach aktywności biznesowej (czas trwania 12-18 miesięcy).

"Głównym źródłem finansowania prowadzonej działalności gospodarczej oraz układu są: 1. Sprzedaż zbędnego majątku w postaci nieruchomości, ruchomości oraz aktywów finansowych; 2. Optymalizacja kosztów działalności i wygenerowanie marży na pokrycie rat układu; 3. Umowy zawarte o nowe finansowanie, w szczególności w zakresie zabezpieczeń finansowych związanych z wykonywaniem kontraktów, o jakie dłużnik będzie zabiegał w trakcie wykonywania układu" - czytamy także w planie.

Główne aktywa przeznaczone do sprzedaży w okresie sanacji to:

- Nabrzeże Węgierskie (cena transakcyjna sprzedaży zawarta w umowie przedwstępnej wynosi 39,5 mln zł),

- Nieruchomość - Dębogórze (szacowana cena sprzedaży nieruchomości wynosi 5,5-6 mln zł),

- Biurowiec ul. Czechosłowacka 3 w Gdyni (szacowana cena sprzedaży nieruchomości wynosi 5,5-6 mln zł. Po spłacie zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo na majątku wolne środki finansowe w wysokości ok 3 mln zł),

- Spółka/zakład cynkowania ogniowego w Liniewie (szacowana cena sprzedaży majątku obejmującego nieruchomości i ruchomości wynosi 5,5-6 mln zł. Po spłacie zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo na majątku wolne środki finansowe pozyskanie z realizacji transakcji wyniosą ok. 3 mln zł),

- Udziały spółki zależnej Vist?l AB z siedzibą w Szwecji (szacowana cena sprzedaży wynosi 0,1 mln SEK).

W związku z zakładanym okresem realizacji układu dłużnik sporządził projekcję zysków i strat oraz salda środków pieniężnych do 2029 r.

"W wariancie realistycznym założono wolniejsze dochodzenie do wykorzystania zdolności produkcyjnych jak i osiągnięcia progu rentowności. W wariancie tym w pierwszym roku prognozy [2018] dłużnik osiąga przychody na poziomie 52,6 mln zł przy rentowności EBITDA na poziomie -6%. Kluczowym czynnikiem ograniczającym rozwój w latach 2018-2019 jest niski poziom kapitału obrotowego. W latach następnych skala działalności stopniowo wzrasta do osiągnięcia docelowego poziomu w roku 2022 r., od kiedy przychody rosną w sposób nieznaczny. Rentowność EBITDA w wariancie realistycznym w latach 2019-2029 waha się od 6,7% do 8,2%" - czytamy w dokumencie.

"W wariancie optymistycznym założono szybsze tempo pozyskiwania nowych zleceń w tym również w 2018 r. co przekłada się na osiągnięcie w pierwszym roku prognozy przychodów na poziomie 71,3 mln zł osiągając próg rentowności EBITDA. Szybsze tempo wzrostu w 2018 r. skutkuje niższym niż w wariancie realistycznym saldem środków pieniężnych na koniec pierwszego roku projekcji. Podobnie jak w wariancie realistycznym docelowy poziom przychodów osiągany jest w roku 2022, od kiedy wzrosty są nieznaczne. Rentowność EBITDA w wariancie optymistycznym w latach 2019-2029 waha się od 7,5% do 8,8%" - podano również.

W 2029 r. spółka ma wygenerować 289,86 mln zł przychodów przy 7,1-proc. rentowności EBITDA (wariant realistyczny) lub 290,73 mln przychodów i 7,7% rentowności EBITDA (wariant optymistyczny).

Na potrzeby projektowanych zysków i strat w postaci rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przyjęto, że zawarcie układu nastąpi w IV kw. 2018 r., a jego uprawomocnienie w I kw. 2019 r.

W listopadzie 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Vistalu.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.