Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Zarząd PBG przygotowuje różne warianty zapewnienia środków na obsługę zadłużenia wynikającego z zawartego układu i wyemitowanych obligacji, podała spółka. Każdy z wariantów, w tym oczywiście wariant podstawowy, są na bieżąco monitorowane i weryfikowane, podkreśliło PBG.

"Zarząd spółki wyjaśnia, że zważywszy, iż najistotniejszym elementem wypełniania zobowiązań układowych i obligacyjnych jest dokonywanie spłat i wykupów zgodnie z harmonogramami, spółka dokłada należytej staranności w zapewnieniu i monitorowaniu źródeł ich finansowania. Mając na uwadze zmienne otoczenie rynkowe, potencjalne ryzyka związane z przesunięciami w harmonogramie planu dezinwestycji oraz inne ryzyka związane z realizacją pozostałych źródeł finansowania, zarząd spółki przygotowuje różne warianty zapewnienia środków na obsługę zadłużenia wynikającego z zawartego układu i wyemitowanych obligacji. Każdy z wariantów, w tym oczywiście wariant podstawowy, są na bieżąco monitorowane i weryfikowane" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd podkreślił, że monitorowaniu i weryfikacji podlegają zagadnienia ujęte jako zastrzeżenia biegłego rewidenta w raportach z dnia 21 września 2017 roku. Spółka prowadzi działania, których celem jest wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań dla niej w każdym z tych zakresów, podkreślono.

PBG podało, że został powiadomiony przez podmiot pełniący funkcję audytora ? firmy Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. o wysłaniu do Komisji Nadzoru Audytowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego pisma w związku z ustawowym badaniem sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PBG za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Pismo to dotyczy:

"1) Istotnych zagrożeń lub wątpliwości dotyczących kontynuacji działalności PBG S.A.

Z perspektywy oceny zasadności założenia o kontynuacji działalności planowanego do przyjęcia przez Zarząd Spółki przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, kluczowe jest uprawdopodobnienie uzyskania środków pieniężnych z dezinwestycji nieoperacyjnych aktywów trwałych spółek Grupy, które stanowią podstawę płatności rat układowych w latach 2018-2019, a także sporządzenie aktualnego planu dotyczącego rozwoju działalności operacyjnej poprzez spółkę zależną PBG oil and gas Sp. z o.o.

Jak wskazuje w piśmie audytor, na obecnym etapie badania nie jest w stanie ocenić prawdopodobieństwa skuteczności realizacji tych planowanych przepływów. W przypadku braku wystąpienia nowych zdarzeń lub okoliczności przed datą opinii, planowanej wstępnie na 28 marca 2018 roku istnieje ryzyko, że nie będzie w stanie ocenić przyjętego przez zarząd spółki założenia o dalszej kontynuacji działalności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Badania 570 Kontynuacja działalności, a tym samym potencjalnie okoliczność ta może wpłynąć na treść oraz charakter opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

2) Zagadnień, które mogą spowodować odmowę wydania opinii z badania sprawozdań finansowych lub wydanie negatywnej opinii lub opinii z zastrzeżeniami.

Audytor wskazał w piśmie, że status kwestii będących przedmiotem zastrzeżenia w raportach z dnia 21 września 2017 roku z przeglądu śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PBG S.A. oraz Grupy PBG za okres 6 miesięcy 2017 roku, nie uległ zasadniczym zmianom. Tym samym przy założeniu braku faktycznych zmian statusu do daty zakończenia badania, mogą być one dalej przedmiotem zastrzeżeń opinii z badania sprawozdań finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku" - napisano w komunikacie.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.