Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) potwierdziły, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. (niewyrównany sezonowo) wyniósł 5,1% r/r, pokazały też dawno oczekiwane wyraźne przyspieszenie wzrostu inwestycji, które pierwszy raz od trzech lat stały się motorem wzrostu. Analitycy spodziewają się utrzymania dynamiki wzrostu PKB blisko 5% r/r w kolejnych dwóch kwartałach, a w całym 2018 r. nie wykluczają wzrostu na poziomie 4-4,6%, przy znaczącym wkładzie inwestycji.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z IV kwartałem ub. roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,3%.

W stosunku do opublikowanego w dniu 14 lutego 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla IV kw. 2017 r. prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.

GUS podał dziś, że nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 11,3% (wobec wzrostu o o 3,3% kwartał wcześniej).

Choć inwestycje stały się znaczącym czynnikiem wzrostu po raz pierwszy od trzech lat, główną siłą napędową gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna. Dynamika inwestycji okazała się zgodna z oczekiwaniami, także przedstawicieli rządu i była najmocniejsza od I kw. 2015 r. Jednak ekonomiści wskazują, ze za tę dynamikę wciąż najprawdopodobniej odpowiadają jednostki publiczne, w tym samorządy. Niemiej skala wzrostu tej kategorii sugerować może, że odbiciu uległy również inwestycje przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Jeśli inwestycje będą rosły, a konsumpcja utrzymywać się będzie nadal na wysokim poziomie, dynamika PKB może w 2018 r. osiągnąć poziom zbliżony do zanotowanego w 2017 r., a w bardzo optymistycznym scenariuszu nawet go "przebić'" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek

"W 2018 roku polska gospodarka odnotuje wzrost równy lub nieco przekraczający 4 proc. Na tempo rozwoju nadal będzie miała wpływ silna konsumpcja prywatna ? jej wzrost wyniesie ok. 4,3 proc. Pozytywnym czynnikiem może być przyspieszenie inwestycji ? powinny one w tym roku wzrosnąć aż o 6,7 proc." - główny ekonomista Deutsche Bank Polska Arkadiusz Krześniak

"Opublikowane dane dot. wzrostu PKB w II poł. 2017 r. wraz z perspektywą ożywienia inwestycji przedsiębiorstw mogą wskazywać na utrzymanie w 2018 r. dynamiki wzrostu PKB lekko ponad 4,5% r/r. Póki co pozostajemy jednak bardziej ostrożni i podtrzymujemy prognozę, że dynamika wzrostu PKB w 2018 r. ukształtuje się w okolicach 4,1% r/r" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa

"Bazując na opublikowanych danych oczekujemy zatem, że wzrost gospodarczy utrzyma się powyżej 4,5% przez większą część roku, przy dominującym udziale popytu krajowego. Scenariusz taki sprzyja, naszym zdaniem, stabilizacji stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej" - główny ekonomista Raiffeisen Polbanku Paweł Radwański

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Drugi szacunek PKB w czwartym kwartale br. okazał się zgodny ze wstępnymi wyliczeniami. Bardzo bliska oczekiwaniom okazała się także struktura wzrostu gospodarczego. W szczególności wciąż wysokie tempo wzrostu utrzymało się w przypadku konsumpcji gospodarstw domowych i znacznemu przyspieszeniu uległo w przypadku inwestycji. Konsumpcję gospodarstw domowych wspiera ogólnie rzecz biorąc bardzo dobra (z punktu widzenia pracownika) sytuacja na rynku pracy, gdzie notowany jest zarówno wzrost popytu na pracowników jak i wzrost wynagrodzeń, a także regularne zasilenia budżetów gospodarstw domowych posiadających dzieci w ramach programu Rodzina 500+. Dodatkowo nastroje konsumentów w Polsce są obecnie najlepsze od lat. Jeśli chodzi o inwestycje, których dynamika znalazła się na poziomie najwyższym od pierwszego kwartału 2015 r., to najprawdopodobniej w głównej mierze są to nadal projekty realizowane przez jednostki publiczne, w tym JST, które nabierają coraz większego rozpędu, ale także sektor prywatny, zmuszony chociażby zbliżającymi się do granic możliwości mocami wytwórczymi, powinien do nich stopniowo dołączać. W ostatnim kwartale poprzedniego roku lekkiemu wyhamowaniu uległo tempo wzrostu eksportu, choć jest to po części efekt mniej korzystnej bazy odniesienia z czwartego kwartału 2016 r. Jednocześnie podążając za silnie rosnącym popytem krajowym dużego impetu nabrał import, co zaowocowało ujemnym wkładem eksportu netto we wzrost PKB. Perspektywy dla polskiej gospodarki, zarówno jeśli chodzi o pierwszy kwartał br., jak i cały rok, są bardzo dobre. Styczniowe dane wskazały zarówno na wciąż wysoki wzrost konsumpcji, jak i inwestycji. Te ostatnie stać się mogą w 2018 r. bardzo prężnym silnikiem napędzającym gospodarkę, pod warunkiem że ich realizacja nie zostanie zatrzymana przez np. coraz bardziej dające się we znaki firmom braki kadrowe. Jeśli inwestycje będą rosły, a konsumpcja utrzymywać się będzie nadal na wysokim poziomie, dynamika PKB może w 2018 r. osiągnąć poziom zbliżony do zanotowanego w 2017 r., a w bardzo optymistycznym scenariuszu nawet go ?przebić". Niewątpliwie rozwojowi polskiej gospodarki sprzyjać będzie także otoczenie zewnętrzne, a w szczególności trwające ożywienie gospodarcze w strefie euro" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Polska gospodarka weszła w nowy rok, notując 5,1 proc. wzrost w IV kw. 2017 r. I choć w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy nadal ma trwać ożywienie koniunktury, to tempo wzrostu raczej nie będzie już tak spektakularne jak w 2017 r. Długo oczekiwanym pozytywnym trendem w 2018 r. będzie przyspieszenie inwestycji i stopniowe zwiększanie udziału inwestycji prywatnych. Głównym motorem napędowym pozostanie jednak konsumpcja prywatna. Główne ryzyka w 2018 r. to wzrost rynkowych długoterminowych stóp procentowych oraz szybszy powrót inflacji, co będzie głównym ryzykiem dla rynków akcji. W 2018 roku polska gospodarka odnotuje wzrost równy lub nieco przekraczający 4 proc. Na tempo rozwoju nadal będzie miała wpływ silna konsumpcja prywatna ? jej wzrost wyniesie ok. 4,3 proc. Pozytywnym czynnikiem może być przyspieszenie inwestycji ? powinny one w tym roku wzrosnąć aż o 6,7 proc. Co więcej, to inwestycje prywatne będą zwiększać stopniowo swój udział w inwestycjach ogółem. Bazą do dalszego ożywienia gospodarczego były wskaźniki, jakie polska gospodarka notowała pod koniec minionego roku ? w 2018 r. weszliśmy, notując na koniec 2017 r. wzrost przekraczający 5 proc. Do zwiększonej konsumpcji po stronie gospodarstw domowych i bardzo dobrej sytuacji w eksporcie, dołączyło zwiększenie nakładów inwestycyjnych, głównie w infrastrukturę" - główny ekonomista Deutsche Bank Polska Arkadiusz Krześniak

"Odnotowane w 4Q 2017 tempo wzrostu PKB jest zatem najwyższe od 6 lat i potwierdza bardzo dobrą koniunkturę w polskiej gospodarce w końcu ub. roku. Dynamika PKB w ujęciu kwartalnym po odsezonowaniu wyniosła natomiast 1,0% kw/kw po wzroście o 1,2% kw/kw w 3Q 2017 i był to piąty z rzędu kwartał wzrostu PKB o co najmniej 1%. Struktura wzrostu PKB wskazuje na szeroki zakres ożywienia gospodarczego w 4Q 2017 r. Po raz pierwszy od 3 lat głównym motorem wzrostu były wydatki inwestycyjne, które wzrosły o 11,3% r/r, wobec 3,3% w kwartale poprzedzającym. Sądzimy, że kategoria ta napędzana była głównie przez nakłady infrastrukturalne, współfinansowane przez środki z budżetu Unii Europejskiej. Niemiej skala wzrostu tej kategorii sugerować może, że odbiciu uległy również inwestycje przedsiębiorstw. Wysoki wkład do wzrostu gospodarczego miała także konsumpcja indywidualna, która wzrosła o 4,9% r/r, wobec 4,8% r/r w 3Q 2017, czemu sprzyjało wyraźne przyspieszenie wzrostu płac, optymistyczne nastroje oraz niskie stopy procentowe. Dodatni wkład do rocznej dynamiki PKB w tym okresie odnotowano także dla spożycia publicznego, co związane jest z poluzowaniem fiskalnym pod koniec ub. roku. Wysoka dynamika popytu krajowego na poziomie 6,1% r/r wpłynęła na przyspieszenie importu. Jego wzrost wyniósł bowiem 9,2% r/r, po wzroście o 5,7% r/r w kwartale poprzedzającym. Dynamika eksportu pozostawała solidna (6,8% r/r), jednak saldo obrotów z zagranicą obniżyło tempo wzrostu gospodarczego w 4Q 2017 o 0,8 pkt. proc. Oczekujemy, że w 1Q 2018 tempo wzrostu gospodarczego będzie nie niższe niż odnotowane w 4Q 2017. Oczekujemy, że wzrost konsumpcji indywidualnej nieco przyspieszy na początku roku i osiągnie poziom 5,0% r/r. Sprzyjać temu będzie szybki wzrost płac, niska stopa bezrobocia, a także nastoje konsumentów, co odzwierciedlają wartości Bieżącego i Wyprzedzającego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej GUS kształtujące się w styczniu i lutym na rekordowych poziomach. Dane oraz prognozy produkcji budowalno-montażowej, a także wskaźnik wykorzystania zdolności wytwórczych pozwalają sądzić, że także w tym kwartale dynamika inwestycji będzie kształtować się na wysokim poziomie. Po wyraźnym obniżeniu dynamiki eksportu w grudniu ub. roku, najprawdopodobniej odbije ona w okresie styczeń-marzec 2018 r. Szybki wzrost popytu krajowego przełoży się natomiast na utrzymanie solidnych wzrostów importu, co wpływa na oczekiwanie nieco większej skali spowalniania wzrostu gospodarczego przez eksport netto niż w 4Q 2018 r. W kolejnych kwartałach wzrost gospodarczy będzie nadal utrzymywał się na podwyższonym poziomie, choć jego dynamika najprawdopodobniej nieco spowolni, do czego przyczyniać się będzie wysoka baza odczytów z II połowy ub. roku. W szybkim tempie rosła będzie konsumpcja indywidualna wspierana przez nadal bardzo dobrą sytuację na rynku pracy oraz korzystne nastroje konsumenckie. Inflacja powinna tylko w niewielkim stopniu ograniczać wzrost dochodów do dyspozycji w ujęciu realnym. Dla oceny skali obniżenia dynamiki PKB w II połowie tego roku kluczowa jest struktura wzrostu nakładów na środki trwałe. Dla utrzymania wysokiej dynamiki inwestycji niezbędne będzie silniejsza odbudowa inwestycji przedsiębiorstw w maszyny i urządzenia, gdyż potencjał do utrzymywania się bardzo wysokich wzrostów w budownictwie jest ograniczony. Sądzimy jednak, że wraz z nakładami na publiczne środki trwałe wzrastać będą także inwestycje prywatne. Za ich odbiciem przemawiają korzystne perspektywy popytu krajowego jak i zagranicznego, bardzo wysoki stopień wykorzystania zdolności wytwórczych, a także ograniczony potencjał do zwiększania zatrudnienia. Dzisiejsze dane o rachunkach narodowych w 4Q 2017 pozostają neutralne dla perspektyw polityki pieniężnej w Polsce. Rada podtrzymuje scenariusz stabilnych stóp procentowych w tym roku i ostatnie wypowiedzi wskazują, że może być trudno zbudować większość dla poparcia wniosku o podwyżkę oprocentowania w tym roku. Przy wysokim tempie wzrostu gospodarczego, rosnącej presji płacowej i inflacji dyskomfort Rady ze scenariuszem stabilnych stóp będzie się jednak zmniejszał" - ekonomiści Banku Millennium

"Dane o wzroście gospodarczym w ostatnim kwartale ub.r. potwierdziły wcześniejsze odczyty GUS na poziomie 5,1% r/r. W strukturze danych pewnym rozczarowaniem pozostają inwestycje, których wzrost wyniósł 11,3% r/r, co jest wprawdzie bardzo dobrym wynikiem, jednak niższym od tego co można było oczekiwać bazując na danych rocznych. Tym bardziej, że odczyt za ostatni kwartał ub.r. był naszym zdaniem zawyżony finalizacją opóźnionych projektów inwestycyjnych z wcześniejszych okresów. Potwierdza to scenariusz, w którym odbicie inwestycji pozostaje umiarkowane i w całym 2018 roku dynamika tej kategorii może pozostać jednocyfrowa, w okolicach 7%. Wraz z dobrymi wynikami konsumpcji i eksportu powinno to jednak wystarczyć do utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB. Dynamika spożycia gospodarstw domowych na koniec ub.r. wyniosła bowiem aż 4,9% r/r, co oznacza brak jakichkolwiek sygnałów spowolnienia tej kategorii. Bazując na opublikowanych danych oczekujemy zatem, że wzrost gospodarczy utrzyma się powyżej 4,5% przez większą część roku przy dominującym udziale popytu krajowego. Scenariusz taki sprzyja naszym zdaniem stabilizacji stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, która oprócz niskiej inflacji może nadal nie być w pełni usatysfakcjonowana skalą odbicia inwestycji" - główny ekonomista Raiffeisen Polbanku Paweł Radwański

"Początek tego roku przynosi solidne wyniki - przemysł i sprzedaż detaliczna wzrosły o ponad 8% r/r w styczniu, a wzrost produkcji budowlanej (34,7% r/r) był bliski rekordu, zbliżony do poziomów z początku 2007 r. Nasz zaktualizowany model sugeruje, że wzrost PKB w I kw. 2018 r. pozostanie silny i przekroczy 4,5% r/r. Popyt krajowy powinien pozostać głównym filarem wzrostu. Zacieśnienie na rynku pracy, w szczególności przyspieszenie nominalnego wzrostu płac, wspiera wysokie wydatki konsumenckie. Co ważniejsze, do wyniku wzrostu w tym roku powinny pozytywnie kontrybuować odradzające się inwestycje. Obecnie spodziewamy się wzrostu inwestycji o 6,7% w 2018 r., ale jeśli dynamika wzrostu inwestycji okaże się dwucyfrowa, będzie to stanowiło ryzyko w kierunku wzrostowym dla naszej prognozy wzrostu wynoszącej ok. 4%" "- ekonomistka Erste Group Katarzyna Rzentarzewska

"GUS potwierdził wstępny szacunek wzrostu gospodarczego w 4Q17 na poziomie 5,1% r/r, wobec wzrostu o 4,9% r/r w 3Q17. W ostatnim kwartale ubiegłego roku popyt krajowy wzrósł o 6,1% r/r (najwyżej od 1Q08), wobec wzrostu o 3,9% r/r w 3Q17, natomiast negatywny wkład wymiany handlowej z zagranicą do wzrostu PKB wyniósł 0,8 pkt. Byliśmy świadkami długo oczekiwanego zdecydowanego odbicia w inwestycjach, przy czym dostępne dane sugerują, że w dalszym ciągu za wzrost aktywności inwestycyjnej odpowiadał najprawdopodobniej przede wszystkim sektor publiczny. Jednocześnie w dalszym ciągu dynamicznie rosło spożycie gospodarstw domowych, które zwiększyło się o 4,9% r/r, a jego tempo wzrostu pozostało zbliżone do 9-letnich szczytów. Wysoka koniunktura pod koniec 2017 r. oraz dane potwierdzające wysoki poziom aktywności gospodarczej na początku 2018 r. sugerują, że także w 2018 r. wzrost PKB najprawdopodobniej przekroczy 4%. RPP podtrzymuje łagodną retorykę, sugerując stabilizację stóp procentowych co najmniej do końca 2018 r. Bardzo wysokie tempo wzrostu popytu krajowego i ograniczenia podażowe na krajowym rynku pracy wskazują na ryzyko narastania presji inflacyjnej w kolejnych kwartałach, co powinno skłaniać Radę do podjęcia dyskusji nad ewentualnym zacieśnieniem polityki pieniężnej w najbliższych kwartałach" - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak

"Dane o wzroście PKB w IV kw. 2017 potwierdziły wstępny szacunek na poziomie 5,1% r/r, wobec 4,9% r/r w III kwartale. W końcu doczekaliśmy się mocnego ożywienia inwestycji, które w ostatnim kwartale ub.r. wzrosły o 11,3% r/r, wobec 3,3% r/r w poprzednim kwartale. Eksport netto okazał się wyraźnie słabszy niż można było szacować na podstawie danych rocznych. Zostało to skompensowane mniej negatywnym niż wcześniej szacowaliśmy wkładem zmiany zapasów, w związku z czym tempo wzrostu PKB nie uległo obniżeniu w porównaniu z wstępnym szacunkiem. Konsumpcja prywatna wzrosła o 4,9% r/r, w podobnym tempie jak w poprzednich kwartałach 2017 r., ale w odróżnieniu od dotychczasowej sytuacji, nie była już głównym filarem wzrostu gospodarczego, ponieważ w tej roli wyprzedził ją wzrost inwestycji. Spodziewamy się, że w I kw. 2018 tempo wzrostu PKB pozostanie blisko 5% dzięki utrzymującym się na wysokim poziomie wskaźnikom nastrojów konsumentów i przedsiębiorców" - ekonomiści Banku Zachodniego WBK

"Zgodnie z tzw. szybkim szacunkiem tempo wzrostu PKB w IV kw. 2017 r. wyniosło 5,1% r/r wobec 4,9% r/r w III kw. Dane GUS potwierdziły znaczące odbicie inwestycji w ostatnim kwartale ub. r., tj. o 11,3% r/r wobec 3,3% r/r w III kw. Dostępne obecnie dane nie pozwalają ocenić w jakim stopniu to przyspieszenie wynika z większych wydatków inwestycyjnych sektora prywatnego i publicznego. Dotychczasowe dane z jednostek samorządu terytorialnego i wykonania budżetu państwa potwierdzały znaczące odbicie wydatków majątkowych, ale wciąż nie wiemy wiele na temat inwestycji prywatnych, które są kluczowe dla długofalowego wzrostu gospodarki. Przykładowo, o ile w III kw. wydatki majątkowe budżetu państwa wzrosły o 21,2% r/r, to w okresie październik-listopad (nie ma jeszcze danych za grudzień) wydatki te zwiększyły się aż o 195%. Wydatki z budżetu państwa stanowią jednak niewielką część całkowitych inwestycji w gospodarce, dużo większą wagę w inwestycjach publicznych mają wydatki samorządów, a tutaj nie mamy jeszcze danych. W ostatnim kwartale 2017 r., podobnie jak w całym 2017 r., głównym źródłem wzrostu PKB była konsumpcja prywatna. Jej wkład do rocznej dynamiki wzrostu obniżył się jednak do 2,5 pkt proc. wobec 2,9 pkt proc. w poprzednich kwartałach 2017 r. W przeciwieństwie natomiast do I- III kw. 2017 r., w końcówce ub. r. wkład inwestycji do rocznej dynamiki wzrostu PKB zwiększył się do 2,8 pkt proc. wobec 0,6 pkt. proc. w III kw. i praktycznie zerowego wkładu w I poł. ub.r. Można zatem powiedzieć, że w IV kw. 2017 r. nastąpiła zasadnicza zmiana w strukturze wzrostu PKB polegająca na relatywnym zmniejszeniu znaczenia konsumpcji indywidualnej na rzecz zwiększenia inwestycji. Częściowo jest to jednak efekt statystyczny, bo w IV kw. 2016. Inwestycje w gospodarce spadły o 9,7% r/r, a w efekcie obniżyły wówczas roczną dynamikę PKB o 1,3 pkt. proc. Naszym zdaniem wskaźniki koniunktury i dotychczas opublikowane dane, zwłaszcza z sektora budowlanego, ale też z sekcji przemysłu dostarczających dobra inwestycyjne, wskazują, że na początku 2018 r. tempo wzrostu PKB utrzymuje się na wysokim poziomie. Oczekujemy, że w I i II kw. br. tempo wzrostu PKB będzie jedynie nieznacznie niższe od 5 proc. (odpowiednio 4,9% i 4,7% r/r), po czym jednak w II poł. br. ? głównie z powodu wysokiej bazy odniesienia ? tempo to wyhamuje do ok. 4,3% r/r. Prognozujemy, że w całym 2018 r. polska gospodarka urośnie realnie o 4,5%. Utrzymaniu wysokiej dynamiki wzrostu będzie sprzyjała wciąż bardzo dobra sytuacja dochodowa gospodarstw domowych, napędzana wzrostem liczby pracujących (w tym imigrantów z Ukrainy) i solidnym wzrostem realnych wynagrodzeń. Drugim motorem wzrostu PKB, który uruchomił się już w IV kw. ub.r., będą inwestycje. Oczekujemy, że inwestycje w br. zwiększą się realnie o ok. 8% wobec 4% w 2017 r., przy czym będzie to głównie wzrost inwestycji publicznych związany z uruchomieniem projektów unijnych. Uważamy, że wiele samorządów będzie chciało pochwalić się inwestycjami przed wyborami samorządowymi, które mają odbyć się w listopadzie br. Trzecim czynnikiem sprzyjającym wysokiej dynamice wzrostu PKB w Polsce będzie doskonała koniunktura gospodarcza w strefie euro" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski

" Biorąc pod uwagę publikację pod koniec stycznia danych dot. wzrostu PKB wraz ze składowymi w całym 2017 r. i publikację w połowie lutego danych flash dot. wzrostu PKB w IV kw. 2017 r. dzisiejsza publikacja danych nie przynosi już dużo nowych istotnych informacji. Dzisiejsza publikacja potwierdziła szacunki wyraźnego odbicia dynamiki inwestycji w IV kw. ub.r., po tym jak w okresie I ? III kw. odczyty dot. nakładów brutto na środki trwałe systematycznie zaskakiwały. W tym kontekście istotniejsze będą publikacje (w kolejnych tygodniach) danych dot. struktury inwestycji. Napływające informacje (wynik budżetu państwa w grudniu, informacje o zakupie samolotów) wskazują na prawdopodobny bardzo istotny efekt dalszego wzrostu kontrybucji inwestycji publicznych. Biorąc pod uwagę bardzo niską bazę odniesienia dla IV kw. oraz bieżącą korzystną koniunkturę na rynku nieruchomości mieszkaniowych zakładamy także dalsze przyspieszenie inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. Przy tak silnej skali odbicia inwestycji ogółem bardzo prawdopodobna jest jednak także poprawa wyników w zakresie inwestycji przedsiębiorstw. Dopiero weryfikacja danych dot. skali ożywienia inwestycji firm pozwoli na dokładniejsze prognozy dot. skali przyspieszenia dynamiki nakładów brutto na środki trwałe w 2018 r. Ostatni kwartalny raport NBP dot. koniunktury w sektorze przedsiębiorstw wskazał raczej na ostrożniejszy scenariusz przyspieszenia inwestycji firm w trakcie 2018 r. Dynamika wzrostu spożycia gospodarstw domowych utrzymała się w IV kw. ub.r. na poziomie zbliżonym do wyników z okresie I-III kw. Nadal silny wzrost dynamiki konsumpcji prywatnej wspiera solidna poprawa sytuacji na rynku pracy, przekładająca się na bardzo korzystne nastroje gospodarstw domowych. Poza zakładanym przez nas solidnym wzrostem wydatków inwestycyjnych sektora finansów publicznych, w IV kw. odnotowano także bardzo silny wzrost dynamiki oraz kontrybucji we wzrost PKB spożycia publicznego, co jest kolejnym sygnałem wskazującym na istotne znaczenie wydatków publicznych dla przyspieszenia wzrostu aktywności krajowej gospodarki pod koniec 2017 r. Wyraźne pogorszenie wkładu eksportu netto we wzrost PKB było w IV kw. w zdecydowanie silniejszym stopniu efektem przyspieszenia importu, przy lekkim obniżeniu kontrybucji we wzrost eksportu (po jego silnym wzroście w III kw.). Zgodnie z publikacją danych NBP dot. bilansu płatniczego, w grudniu odnotowano bardzo silny wzrost wartości importu z tytułu płatności za zakup samolotów. Opublikowane dane dot. wzrostu PKB w II poł. 2017 r. wraz z perspektywą ożywienia inwestycji przedsiębiorstw mogą wskazywać na utrzymanie w 2018 r. dynamiki wzrostu PKB lekko ponad 4,5% r/r. Póki co pozostajemy jednak bardziej ostrożni i podtrzymujemy prognozę, że dynamika wzrostu PKB w 2018 r. ukształtuje się w okolicach 4,1% r/r. Zakładamy w naszej prognozie wyraźny wzrost kontrybucji inwestycji przedsiębiorstw w trakcie roku, niemniej przy tak solidnym przyspieszeniu wzrostu inwestycji publicznych w br., prawdopodobnym spowolnieniu dynamiki wzrostu inwestycji samorządów w II poł. 2018 r., oczekujemy nieco niższej dynamiki inwestycji sektora finansów publicznych w całym 2018 r. Utrzymanie solidnego popytu na pracę i wyższych dynamik wzrostu wynagrodzeń, przy ograniczonym poziomie wskaźnika inflacji będzie utrzymywało solidny wzrost dochodów z pracy gospodarstw domowych. Jednocześnie, w 2017 r. dynamika konsumpcji prywatnej silnie przyspieszyła pomimo wyraźnego ograniczenia wzrostu dochodów do dyspozycji ogółem, przy ograniczeniu wartości oszczędności gospodarstw domowych nagromadzonych w 2016 r. Wygasanie tego efektu powinno w 2018 r. przełożyć się na lekkie obniżenie dynamiki spożycia gospodarstw domowych poniżej 4,5% r/r. Przy solidnym wzroście popytu krajowego, w szczególności w przypadku bardziej importochłonnych inwestycji przedsiębiorstw oczekujemy w 2018 r. dalszego lekkiego pogorszenia kontrybucji we wzrost eksportu netto. Choć korzystna sytuacja w gospodarce globalnej, w tym w strefie euro będzie utrzymywać solidne dynamiki wzrostu eksportu, to założenie lekkiego wyhamowania tego wzrostu (które wspierają publikacje wskaźników koniunktury gospodarczej w strefie euro) nie dają przesłanek do oczekiwania na dalsze przyspieszenie dynamiki eksportu" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa

"Pełny szacunek PKB w 4kw17 potwierdził przyspieszenie wzrostu z 4,9%r/r w 3kw17 do 5,1%r/r. Dynamika inwestycji wzrosła z 3,3%r/r do 11,3%r/r. Obicie inwestycji było na tyle silne, że ich wkład do PKB przekroczył udział konsumpcji prywatnej (2,8pp wobec 2,4pp). Kontrybucja eksportu netto (-0,8pp) zaskoczyła negatywnie prawdopodobnie ze względu na importochłonność inwestycji oraz wydatki jednorazowe (zakup samolotów przez sektor publiczny), kontrybucja zapasów była ujemna (-0,3pp) po wielu kwartałach wzrostu. Jesteśmy ostrożni z nadmiernym optymizmem odnośnie odbicia inwestycji w 4kw17, na tak duży wzrost tego komponentu mogła mieć wpływ finalizacja paru dużych projektów publicznych trwających od dłuższego czasu, podczas gdy długo oczekiwana poprawa inwestycji przedsiębiorstw była raczej niewielka. W 4kw17 ukończono parę dużych projektów publicznych które zapewne podbiły łączną dynamikę inwestycji, np: oddano do użytku parę dróg (m.in. fragment trasy Warszawa-Białystok), doszło do finalizacji prac w elektrowni Kozienice czy zakupu samolotów dla VIP przez MON. Zwraca na to uwagę dyrektor Maria Jeznach z GUS w czasie konferencji prasowej: ?W danych za IV kwartał widać dwukrotny wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze rządowym i samorządowym. Najwyższą dynamikę obserwujemy w sektorze samorządowym. Ten wzrost jest konsekwencją słabego IV kwartału 2016 r. Widać też duży wzrost nakładów w sektorze militarnym." Jednocześnie przedstawicielka GUS powiedziała, że: ?Nakłady inwestycyjne w sektorze przedsiębiorstw są bliskie wartościom neutralnym". Poniżej prezentujemy dwa wykresy które pozwalają wstępnie oszacować rozbicie inwestycji na prywatne i publiczne w 4kw17. ?Wyskok" prywatnych w 4kw17, znacznie ponad to co widać w największych firmach to zasługa rekordowo niskiej bazy w 4kw16 ? poza tym inwestycje dużych przedsiębiorstw (50+) raczej nie wyglądają zbyt optymistycznie. Wciąż jednak liczymy, że także i prywatni inwestorzy odważa się na większe nakłady w 2018 roku, w ślad za publicznymi które będą napędzane dużymi wypłatami środków z UE. W 2018 roku spodziewamy się utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB w 2018, prognozujemy 4,5%r/r (w 2017 4,6%r/r). Jego głównym motorem będą w naszej ocenie inwestycje ? dotychczas zakontraktowano PLN278mld projektów współfinansowanych z UE. Dotychczas wypłaty z BGK były jednak stosunkowo niewielkie (w całym 2017 PLN30,5mld wobec 27mld w 2016). Sugeruje to, że przełom w realizacji inwestycji infrastrukturalnych następować będzie w kolejnych kwartałach. W 2018 roku spadek dynamiki konsumpcji (wygasający efekt 500+) będzie w naszej ocenie łagodny, za czym przemawia wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń (prognozujemy roczny wzrost płac zbliżony do 8,5%r/r). W obliczu rosnących zamówień eksportowych spodziewamy się także ujemnego (zbliżonego do 0pp) wkładu eksportu netto. Silne dane o aktywności gospodarczej będą miały w naszej ocenie niewielkie przełożenie na zachowanie RPP ? stanowisko jastrzębich oraz centrowych członków złagodziły m.in. niski wzrost inflacji bazowej w 4kw17 pomimo wyższych od oczekiwań płac i tempa PKB. Jest to zasługa mocnego złotego (głównie wobec US$), niskiej inflacji w Eurolandzie oraz poprawie produktywności w 2017 roku. W takim przekonaniu członków Rady powinna utwierdzić także marcowa projekcja ? spodziewamy się obniżenia prognozy inflacji bazowej na 2018 z średniego poziomu 2,0%r/r do ok. 1,6-1,7%r/r oraz niewielkiej rewizji w dół CPI (z 2,3%r/r średnio na 2018 oczekiwanych przez NBP w poprzedniej projekvji). Tym samym spodziewamy się spadku oczekiwań na podwyżki w 2019. Rynek wycenia obecnie ponad 50pb, uważamy, że skala zacieśnienia nie przekroczy 50pb, istotne jest tez ryzyko opóźnienia rozpoczęcia cyklu" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem