Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd mBanku podjął uchwałę o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenie 217,9 mln zł na dywidendę z zysku wypracowanego w 2017 r., co oznacza wypłatę w wysokości 5,5 zł na akcję, w poinformowała spółka. Akcjonariusze podejmą decyzją w sprawie dywidendy na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 kwietnia.

EJT Investment S.? r.l. nie odstąpił od realizacji transakcji nabycia akcji w ramach wezwania na akcje Tarczyński po 14 zł za jeden walor pomimo niespełnienia jednego z warunków wezwania, poinformował wzywający.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 11,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 13,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mBank odnotował 1 091,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 219,28 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wasko odnotowało 6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa kapitałowa Enea odnotowała 1 070 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2017 r. przy 11 406 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie 1,78 mld zł skonsolidowanych przychodów i 667,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., podała spółka.

Stalprodukt odnotował 50,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 75,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 10,3 mld zł na koniec 2017 roku, podała spółka.

Budimex odnotował 464,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 409,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wybrane dane finansowe.

Altus TFI odnotował 17,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 15,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała instytucja. Rozliczenie emisji nastąpi 5 marca 2018 r.

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące poziomu wynagrodzeń w 2018 r., poinformowała spółka. Od 1 marca br. nastąpi 5-proc. wzrost stawek osobistego zaszeregowania pracowników, a ponadto do końca marca zostanie wypłacona jednorazowa premia motywacyjna (proporcjonalna do wymiaru czasu pracy) w wysokości 2 700 zł brutto, podano także.

LC Corp dokonał emisji 45 000 czteroletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Immofinanz przedłużyła kontrakt z obecnym członkiem zarządu - dyrektorem finansowym Stefanem Schönauerem o 2 lata, do 30 kwietnia 2021 r., podała spółka. Schönauer został powołany do zarządu w marcu 2016 r., pierwotnie na okres 3 lat.

Tauron Polska Energia, spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron oraz fundusze, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju (PFR), kontynuują czynności zmierzające do podpisania umów, które będą określać warunki inwestycji kapitałowej funduszy w spółkę celową, powołaną do realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza i zarząd Immofinanz zdecydowały o dalszym zawieszeniu szczegółowych rozmów na temat potencjalnego połączenia pomiędzy CA Immobilien Anlagen (CA Immo) i Immofinanz, podała spółka. Immofinanz poinformował też, że przeanalizuje inne strategiczne opcje, w tym sprzedaż udziałów CA Immo.

Play spodziewa się, że zniesienie opłat roamingowych w Unii Europejskiej (tzw. regulacja "roam like at home" - RLAH) może obniżyć wyniki spółki o ok. 100 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.

PGE Ventures - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - może w czerwcu uruchomić drugi program scoutingowy dla startupów, o wartości ok. 30 mln zł, w którym rozszerzy działania na obszar Europy Środkowo-Wschodniej, poinformował prezes Piotr Czak.

Śnieżka kupiła działkę o powierzchni 14,9544 ha w gminie Dębica Obręb za 17,8 mln zł. Pozyskany teren ma być przeznaczony pod budowę nowego centrum logistycznego, poinformowała spółka.

Szacowana wartość przychodów Impela w styczniu br. wyniosła 172,8 mln zł, poinformowała spółka.

PGE Ventures podpisał dwie, a finalizuje kolejne trzy umowy inwestycyjne w ramach programu scoutingowego. W następnym etapie zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejnych, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych, podała spółka.

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) podjął uchwałę w sprawie emisji do 165 szt. obligacji serii BPS0328 o jednostkowej wartości nominalnej 400 000 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej wysokości do 66 mln zł z 10-letnim okresem zapadalności, podał bank.

Konsorcjum Budimeksu (lider konsorcjum z udziałem 80%) i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice o wartości 128,7 mln zł, poinformowała spółka.

R22 odnotowało 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. obr. 2017/2018 (zakończonej 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 5,14 mln zł wobec 2,97 mln zł rok wcześniej.

Huckleberry Games przygotowuje się do wydania rozszerzonej wersji swojej flagowej produkcji - gry "Edengrad" oraz wprowadzenia do niej nowatorskiej waluty opartej na technologii blockchain, poinformowała spółka.

Sescom, który chce zadebiutować na GPW w 2018 r., miał 96,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 5,2 mln zł zysku netto w r.obr. 2016/2017. Tym samym dynamika wzrostu przychodów wyniosła 37%, a zysków powyżej 18% r/r. Wartość zysku operacyjnego Sescom wyniosła w tym czasie 7,1 mln zł, o 1,7 mln zł więcej niż w roku poprzednim, podała spółka. Zapowiedziała też, że w roku obrotowym 2017/18 Sescom chce osiągnąć przychody powyżej 100 mln zł.

Libet uruchomił kolejną edycję programu szkoleniowego, dedykowanego wykonawcom i architektom krajobrazu i liczy, że dzięki szkoleniom firmie uda się zniwelować odpływ specjalistów z rodzimego rynku, poinformował prezes Thomas Lehmann.

Rada nadzorcza 4fun Media powołała Rossa Newensa do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa, poinformowała spółka.

PCC Rokita zawarło umowę nabycia 750 tys. udziałów tajskiej spółki IRPC Polyol Company Ltd., co odpowiada 25% udziałów, za kwotę ok. 57,7 mln THB, stanowiącą równowartość ok. 6,22 mln zł, podała spółka.

Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia w restrukturyzacji, podpisała z zarządem Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży Nabrzeża Węgierskiego, który zakłada, że przyrzeczona umowa sprzedaży powinna zostać zawarta najpóźniej do 15 października 2018 r. (wobec 28 lutego wcześniej), podał Vistal.

Play Communications planuje nakłady inwestycyjne w kwocie poniżej 800 mln zł w 2018 roku, podała spółka. Celem jest także utrzymanie skorygowanej marży EBITDA na mniej więcej stabilnym poziomie.

Przemysław Bieńkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Stelmetu z dniem 31 marca 2018 roku, wskazując jako przyczyny rezygnacji powody osobiste, poinformowała spółka.

Zarząd Griffin Premium RE.. zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie oferty prywatnej w wysokości 400 mln euro (z opcją dodatkowego przydziału na żądanie znaczącego inwestora), poinformowała spółka. Ponadto zarząd zatwierdził przedstawienie walnemu zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia nowej polityki dywidendy, która zakłada wypłatę na rzecz akcjonariuszy co pół roku nie mniej niż 90% wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych (FFO), a także zmiany nazwy firmy na "Globalworth Poland Real Estate N.V.", podała spółka.

Kernel Holding odnotował 67 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2017/2018, tj. od. 1 lipca do 31 grudnia 2017 r., wobec 95,36 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Stelmetu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za rok obrotowy 2016/2017, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 marca.

Zaktualizowana strategia Eurocashu do 2023 r. zakłada stworzenie największej w Polsce sieci supermarketów, w oparciu o sklepy własne oraz franczyzowe, podała spółka. Sieć będzie liczyć ok. 2,4 tys. sklepów, w tym ok. 900 nowych, otwartych na przestrzeni najbliższych 5 lat.

Unified Factory złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

AmRest podpisał umowę wspólników z LPQ Russia Limited, poinformowała spółka. Przedmiotem umowy są zasady współpracy spółki i wspólnika celem rozwoju działalności restauracyjnej (sieć typu "bakery") na rynku rosyjskim w ramach nowo utworzonych struktur korporacyjnych.

Stelmet odnotował 0,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2017/2018 (okres od 1 października do 31 grudnia 2017) wobec 15,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotował 8,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 66,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem