Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Zarząd GetBack wystąpi do akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 19 999 999 akcji zwykłych na okaziciela oraz w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, podała spółka. Zaproponowane mechanizmy podwyższenia kapitału umożliwiają zwiększenie zaangażowania aktualnym akcjonariuszom, a także pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych, podano także.

?Głównym celem pozyskania kapitału jest dalsze umacnianie pozycji lidera w Polsce poprzez efektywne wykorzystanie nadarzających się korzystnych możliwości inwestycyjnych w portfele wierzytelności lepszej jakości, a także wzrost rentowności dzięki obniżeniu kosztów finansowaniu, w szczególności dzięki zagranicznym źródłom finansowania dłużnego. Zaproponowane rozwiązanie stwarza idealną platformę do znacznego wsparcia modelu biznesowego spółki przez istotne zwiększenie zaangażowania w naszym akcjonariacie długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych." - powiedział prezes GetBack Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że zgodnie z uchwałą nr 1, podwyższenie miałoby nastąpić o kwotę nie niższą niż 0,05 zł oraz nie wyższą niż 999 999,95 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 ale nie więcej niż 19 999 999 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Emisja akcji nastąpić by miała w formie subskrypcji prywatnej.

Akcje miałyby być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), przy czym akcje stanowiłyby mniej niż 20% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym tożsamych akcji GetBack, wobec czego dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym nie wymagałoby sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, podano także.

Cena emisyjna i ostateczna liczba akcji emitowanych na podstawie uchwały nr 1 zostaną ustalone przez zarząd. Jednocześnie walne zgromadzenie upoważni zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania uchwały nr 1, zawieszenia jej wykonania oraz odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej.

"Zgodnie z uchwałą nr 2 zarząd zostałby upoważniony przez walne zgromadzenie do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego GetBack o kwotę nie większą niż 2 500 000 zł poprzez emisję nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda" ? czytamy dalej.

Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego GetBack w ramach kapitału docelowego wygasałoby z upływem 12 miesięcy od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu GetBack dokonanej uchwałą nr 2. Zarząd byłby uprawniony do skorzystania z upoważnienia o którym mowa w uchwale nr 2 pod warunkiem zakończenia subskrypcji prywatnej opisanej w uchwale nr 1.

Emisja akcji w ramach kapitału docelowego miałaby charakter, w zależności od decyzji zarządu, subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej.

"Zarząd będzie zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności akcji w ramach kapitału docelowego uprawnionym inwestorom, którzy nie później niż dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu GetBack, dokonanej uchwałą nr 2, wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0.5% akcji w kapitale zakładowym GetBack w dacie podjęcia uchwały nr 2 i wyrażą takie zainteresowanie" ? podano także.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego ma zostać ustalona przez zarząd i stanowić co najmniej równowartość ceny emisyjnej jednej akcji emitowanej na podstawie uchwały nr 1.

Zarząd postulować będzie, aby pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji emitowanych na podstawie uchwały nr 1 oraz uchwały nr 2.

"W ocenie zarządu działanie takie jest uzasadnione i zgodne z interesem GetBack z uwagi na fakt, że emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału, a tym samym umożliwia GetBack podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie" ? wskazano.

?W przeprowadzonej w zeszłym roku ofercie publicznej nie mogliśmy zaoferować naszych akcji w USA i Kanadzie, obecnie zaproponowana formuła pozyskania kapitału zdecydowanie poszerza nasze możliwości w tym zakresie. Ostatnie road show oraz rozmowy wykazały bardzo duże zainteresowanie naszą spółką inwestorów z tamtych rynków. W 5 lat udało nam się zbudować największą firmę w naszej branży w Polsce. Do tej pory spełnialiśmy obietnice i tym razem nie zawiedziemy oczekiwań inwestorów" ? podsumował Kąkolewski.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.