Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Asseco Poland szacuje wstępnie za 2017 r. skonsolidowany wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na 466 mln zł, zaś skonsolidowany wynik operacyjny rok na 585 mln zł, podała spółka.

?W efekcie przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów spółki, wynik jednostkowy Asseco Poland oraz wynik skonsolidowany grupy kapitałowej Asseco za rok 2017 zostanie pomniejszony o kwotę 80,1 mln zł. Powyższa kwota wynika z odpisu wartości firmy zaalokowanej do segmentu Administracja Publiczna, co do której zarząd spółki na bazie przeprowadzonego testu stwierdził trwałą utratę wartości" ? czytamy w komunikacie.

Dokonanie powyższego odpisu nie będzie miało istotnego wpływu na zdolność dywidendową spółki, zaznaczono także.

?Jednocześnie w nawiązaniu [?] porozumienia regulującego wzajemne stosunki spółki oraz drugiego największego akcjonariusza spółki Formula Systems (1985) Ltd., na podstawie którego zarząd stwierdził odzyskanie kontroli nad Grupą Formula Systems, zarząd spółki informuje, że z tytułu przeszacowania posiadanego pakietu akcji Formula Systems (1985) Ltd. do wartości godziwej na dzień odzyskania kontroli w skonsolidowanych wynikach Grupy Asseco za rok 2017, ujęta zostanie kwota ok. 76 mln zł. Powyższe przeszacowanie nie ma wpływu na sprawozdanie jednostkowe Asseco Poland" ? czytamy dalej.

Mając na uwadze powyższe przewidywane wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę za 2017 r. są następujące: wstępny skonsolidowany wynik operacyjny - 585 mln zł,

? wstępny skonsolidowany wynik netto dla spółki (jednostki dominującej) - 466 mln zł, wskazano także.

?Przedstawione szacowane wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych zarządowi spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2017 roku osiągniętych przez spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszego raportu" ? podano również.

Roczne sprawozdanie finansowe spółki za 2017 r. i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych. O ostatecznych zbadanych wynikach spółka poinformuje dnia 19 marca 2018 r., zgodnie z przyjętymi terminami przekazywania raportów okresowych w 2018 r., podsumowano w informacji.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.