Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

CCC Shoes & Bags - spółka zależna CCC - zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Shoe Express S.A. z siedzibą w Bukareszcie, podało CCC. Łączna wartość transakcji to 33 mln euro.

Open Brokers, spółka w 100% zależna od Open Finance, wypłaci łącznie 5 mln zł dywidendy z kapitału rezerwowego i części zysku za 2017 r., poinformowało Open Finance.

Zarząd Rawplug zamierza zaproponować przeznaczenie na dywidendę 10,74 mln zł z ubiegłorocznego zysku netto, co oznacza wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, podała spółka.

Baza klientów światłowodowych Orange Polska przekroczyła próg 250 tys., poinformował prezes Jean-François Fallacher.

Akcjonariusze Grupy WP.pl zdecydowali o wypłacie 0,96 zł na akcję dywidendy z zysku za 2017 r. oraz z zysków lat ubiegłych, wynika z podjętych przez walne uchwał.

Orange Polska potwierdza cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.

Orange Polska odnotowało 50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. według MSSF15 (8 mln zł zysku według MSSF18 wobec 39 mln zł zysku rok wcześniej według MSSF 18), podała spółka w raporcie.

Polwax miał 49,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 2,9 mln zł EBITDA i 1,4 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali na dzisiejszym walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, podała spółka.

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego aktywów netto w związku z planowaną sprzedażą 100% akcji spółki Simple Creative Products, podała spółka. Odpisy obciążą wyniki finansowe kwotą 8,15 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 5,11 mln zł na poziomie jednostkowym za 2017 r., podano także.

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wliczone w ciężar kosztów I kw. 2018 r. Banku Handlowego wyniosą łącznie 47,79 mln zł, podał bank.

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok wstępny, uznając powództwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Olkuszu wobec spółki zależnej Stalproduktu - ZGH "Bolesław" - o zapłatę odszkodowania za szkody górnicze za uzasadnione, poinformował Stalprodukt. Ewentualna kwota odszkodowania będzie przedmiotem dalszego postępowania i może wynosić maksymalnie 64 mln zł, dodano.

Erbud zawarł z firmą Student Depot Foxtrot umowę na realizację inwestycji domu studenta Akademik Foxtrot w Warszawie, podał Erbud. Wartość kontraktu to 39,5 mln zł.

Danwood Holding zawiesił pierwotną ofertę publiczną akcji z powodu ceny zgłoszonej przez inwestorów instytucjonalnych w procesie budowania księgi popytu, która w opinii akcjonariusza sprzedającego nie odzwierciedla wartości i potencjału spółki, podał Danwood w aneksie do prospektu.

Infoscan podpisał porozumienie o współpracy z partnerem z Singapuru w zakresie sprzedaży badań diagnostyki bezdechu sennego na rynkach Azji Południowo-Wschodniej za pomocą urządzenia MED Recorder, podała spółka. Współpraca z partnerem azjatyckim będzie dotyczyła szczególnie Singapuru, Malezji, Indonezji i Filipin, podano także.

Bowim odnotował 5,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r., co stanowi spadek o 3,33 mln zł wobec I kw 2017 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody jednostkowe wzrosły do 355,49 mln zł, dodano.

Zwyczajne walne zgromadzenie Echo Investment zdecydowało o przeznaczeniu 206,35 mln zł na dywidendę, co oznaczał wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.

Wysokość ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r. wynosi 14,39 mln zł (z uwzględnieniem korekty składki wniesionej za 2017 r. w kwocie 398,9 tys. zł), podał bank.

Spółka zależna Enter Air zawarła aneks do umowy czarteru z Itaka Holdings, dotyczącej sezonu Lato 2018 - Zima 2018/2019, który rozszerza zakres uzgodnionego programu handlowego. Skutkuje to zwiększeniem szacunkowej wartości programu do 67,6 mln USD (233,54 mln zł) z pierwotnie zakładanych 51 mln USD, podał Enter Air.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus miała 18,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 roku wobec 16,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

PKO Bank Hipoteczny wyemituje 27 kwietnia br. listy zastawne o wartości 700 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 25 kwietnia 2024 roku. W procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym wczoraj marża została ustalona na 49 pb ponad WIBOR 3M.

Dom Development rozpoczął sprzedaż 153 lokali w ramach nowej inwestycji Apartamenty Dolny Mokotów w Warszawie, poinformowała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kw. 2019 r.

Mennica Polska rozpoczęła podpisywanie aktów notarialnych w inwestycji Mennica Residence i spodziewa się, że przychody z tego tytułu rozpozna w II kwartale br., poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.

Mennica Polska spodziewa się, że "lada dzień" otrzyma decyzje o warunkach zabudowy (WZ) dla 5 kolejnych budynków w projekcie "Jagiellońska", poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował, że wysokość składki mBanku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2018 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 wynosi 92,02 mln zł. Łączne koszty składek na BFG w Grupie mBanku wyniosły 117,32 mln zł w I kw. br.

Atal rozpoczął sprzedaż 98 mieszkań oraz 8 lokali usługowych w poznańskiej inwestycji Rezydencja Chwaliszewo, poinformowała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji to II kw. 2020 r.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 55,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 53,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas chce mieć łącznie 175 sklepów własnych w Polsce i za granicą na koniec 2018 r., podała spółka. W planach jest także m.in. zwiększenie sprzedaży internetowej w Polsce. Na koniec ub.r. Wojas miał łącznie 177 własnych sklepów.

Sytuacja Idea Banku pozostaje stabilna, strategia jest nadal realizowana i nie zachodzą fundamentalne przesłanki uzasadniające znaczące wahania kursu giełdowego, podała instytucja.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zaproponować przeznaczenie na dywidendę 92,34 mln zł z skonsolidowanego ubiegłorocznego zysku netto, co oznacza wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Towarowej Giełdy Energii (TGE) polegającej na powołaniu w skład zarządu TGE Piotra Listwonia i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa TGE, poinformowała KNF.

Wojas odnotował 14,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu PZU (PTE PZU) na przejęcie zarządzania Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao, podała Komisja. Aktywa Pekao OFE mają być przeniesione do OFE PZU "Złota Jesień" 12 października br.

IMS odnotował 7,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd GK Immobile zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 5,27 mln zł zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę wysokości 0,07 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj do 386 mln w I kw. 2018 r. (wobec 404 mln sztuk w I kw. 2017 r.), podała spółka. Wielkość sprzedaży jaj w skorupkach wzrosła o 24% do 342 mln jaj.

GK Immobile odnotowało 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impexmetal odnotował 74,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 130,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji zdecydował o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerw, które obniżą skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r. łącznie o ok. 149,6 mln zł, podała spółka.

Sfinks Polska zakończył proces testowania wartości znaku Chłopskie Jadło, w rezultacie którego podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości w/w znaku na dzień 31 grudnia 2017 r. ? o kwotę 8 839 tys. zł, poinformowała spółka. Odpis ten pomniejszy wynik finansowy za rok obrotowy 2017 r. o kwotę 7 160 tys. zł.

Na wniosek Prairie Mining Limited, Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenie o ustanowienie użytkowania górniczego i postanowił zakazać ministrowi środowiska (MŚ) udzielania innym podmiotom koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych lub wydobywczych i zawierania umów o ustanowienie użytkowania górniczego obejmujących złoże "Lublin" oraz historyczne złoża K-4-5, K-6-7, K-8 i K-9" (teren planowanej kopalni Jan Karski) do czasu zakończenia postępowania sądowego, podała spółka.

Monnari Trade odnotowało 21,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 35,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OEX dokonał ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia Voice Contact Center (VCC) za łączną cenę 7 352 094,11 zł i ArchiDoc za łączną cenę 45 942 335,2 zł, poinformowała spółka.

PCC Rokita przydzieliło wszystkie 200 tys. obligacji serii EF o łącznej wartości 20 mln zł, emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 28,349%.

Akcjonariusze Simple zdecydują o przeznaczeniu łącznie 1 058 675,2 zł na dywidendę, czyli 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 22 maja br.

Mennica Polska odnotowała 10,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Emperia Holding odnotowała 34,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 50,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen wyemituje do 2 mln obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka. Zapisy będą przyjmowane od 7 do 21 maja br.

Agencja S&P Global Ratings zawiesiła rating GetBacku, podał S&P.

Plan ochrony kapitału Getin Noble Banku (GNB), zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza, poinformował wiceprezes Jerzy Pruski. Łączny wzrost funduszy własnych banku realizowany w drodze podwyższenia kapitału w 2018 r. wyniesie 390 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem