Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Alior Bank jest zobowiązany do wniesienia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2018 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 r. w kwocie 37 807 937,36 zł, podał bank w komunikacie. Bank skorzysta z możliwości wniesienia 30% składki w formie zobowiązania do zapłaty.

Netia odnotowała 21,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 12,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali miało 461 mln zł skonsolidowanych przychów w I kw. br., co stanowi wzrost o 102 mln zł w stosunku do VI kw. roku poprzedniego i 11,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w tym czasie, co stanowi wzrost o 593 tys. zł r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 119,57 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 64,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 959 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Należności grupy kapitałowej Idea Banku od spółki GetBack wynoszą 14,3 mln zł według stanu na 26 kwietnia br., w tym 8,3 mln zł to obligacje, a 6 mln zł to należności handlowe. Dodatkowo, należności Idea Banku od funduszy inwestycyjnych, w portfelach których znajdują się wierzytelności sprzedane przez Idea Bank w 2016 r. wynoszą 73,2 mln zł i są regulowane terminowo, podał bank.

Wszystkie warunki zawieszające, określone w umowie pożyczki zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), a Elektrociepłownią Stalowa Wola, w której Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Tauron Polska Energia mają pośrednio po 50% udziałów zostały spełnione, poinformowały PGNiG oraz Tauron Polska Energia.

Atal wyemitował trzyletnie, niezabezpieczone obligacje serii AH o wartości nominalnej 70 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot lub GPW, podano także.

Konsorcjum, w którego skład wchodzi Erbud Rzeszów - spółka zależna Erbudu, zawarło umowę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi na prace budowlane o wartości 25,1 mln zł, poinformowała spółka. Na Erbud Rzeszów przypada 63,03% kwoty umowy tj. 15,83 mln zł.

Lux Med, jako akcjonariusz posiadający 6 885 427 akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, stanowiących 93,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ma zamiar przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu, podał Lux Med.

Wiceprezes Inter Cars Robert Kierzek złożył rezygnację z ubiegania się o powołanie do zarządu na kolejną kadencję, podała spółka. Rezygnacja Roberta Kierzka jest podyktowana względami osobistymi.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił dla Getin Noble Banku (GNB) wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 rok na poziomie 39 941 829,15 zł, z uwzględnieniem korekty składki wniesionej w ub. roku, podał bank.

Zarząd CEZ zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę 17,8 mld CZK w formie dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadną 33 CZK brutto, podała spółka.

Akcjonariusze Wieltonu zdecydował o przeznaczeniu 15,09 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję w dwóch transzach, podała spółka.

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o przeznaczeniu 49,85 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co daje wypłatę 10,5 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponował na dywidendę przeznaczyć 37,9 mln zł, tj. po 8 zł na jedną akcję.

PKP Cargo przewiozło 9,4 mln ton towarów w marcu br., tj. o 3,5% więcej r/r, a wykonana praca przewozowa wzrosła o 2% r/r do 2,4 mld tonokilometrów, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Tauron Polska Energia szacuje, że odnotował 637 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka.

PKN Orlen chce otworzyć 800 punktów Stop Cafe do końca roku, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński.

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu powołała Krzysztofa Figata do składu zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa od 11 maja 2018 r., podała spółka.

Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating (IDR) GetBacku do RD z B- i usunął spółkę z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, podała agencja.

PKN Orlen rozpoczął testy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, a na czerwiec zaplanował dla niego miesiąc próbny, poinformował dyrektor wykonawczy ds. planowania i sprawozdawczości Rafał Warpechowski.

Orange Polska dzięki rozwojowi strategii konwergentnej i światłowodom operator chce stać się "ważnym graczem telewizyjnym", poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

Akcjonariusze Gobarto zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z przyjętych uchwał.

Rada nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska prezesa zarządu oraz trzech wiceprezesów: ds. finansowych, produkcji i handlu oraz inwestycji i innowacji, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 maja br.

Orange Polska ocenia, że osiągnięcie stabilnej EBITDA w tym roku da potencjał do wzrostu w roku następnym, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

W związku z obserwowanym w ostatnim czasie spadkiem kursu akcji Brastera, zarząd informuje, że nie doszło w spółce do jakichkolwiek zdarzeń uzasadniających obniżenie jej kapitalizacji, podał Braster.

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydują o przeznaczeniu 25,24 mln zł na dywidendę, tj. o wypłacie 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 maja.

Zarząd Inpro zaproponuje akcjonariuszom wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r., podała spółka.

Getin Noble Bank chce zwiększyć w tym roku sprzedaż kredytów gotówkowych, firmowych oraz samochodowych i liczy na dalszą obniżkę kosztów finansowania. Bank oczekuje, że wysokie odpisy zanotowane w ub. roku, nie powtórzą się, poinformowali przedstawiciele zarządu.

PKN Orlen spodziewa się, że marża downstream będzie w tym roku pod presją, a jej średnia wysokość w br. znajdzie się na poziomie niższym niż w ub.r., poinformował dyrektor wykonawczy ds. planowania i sprawozdawczości Rafał Warpechowski.

Dynamika sprzedaży mieszkań przez Dom Development w I kw. br., która osiągnęła 5% wzrostu w ujęciu r/r i spadek w ujęciu kwartalnym, jest efektem polityki spółki, poinformował prezes Jarosław Szanajca. Deweloper ocenia, że w obecnej sytuacji rynkowej wolniejsza sprzedaż jest bardziej racjonalna.

PKN Orlen skłania się do ogłoszenia kolejnego wykupu akcji czeskiego Unipetrolu - analizuje osiągnięcie 100-procentowej kontroli nad tą spółką, poinformował członek zarządu ds. finansowych Wiesław Protasewicz.

PKN Orlen planuje złożyć Komisji Europejskiej wniosek dotyczący koncentracji z Grupą Lotos do końca 2018 r. lub na początku 2019 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Wiesław Protasewicz.

Zarząd 11 bit studios zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 3,4 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku netto za 2017 r. w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka.

Nowo powołana spółka wykonawcza w grupie Dom Development może zacząć realizację pierwszego projektu w ciągu dwóch miesięcy, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Rosnąca dynamika wzrostu gospodarczego powinna w dalszej perspektywie mieć pozytywne przełożenie na wyniki spółek. Potencjał widoczny jest szczególnie w sektorze mniejszych spółek, które są atrakcyjnie wycenione, poinformował ISBnews analityk inwestycyjny w Esaliens TFI Łukasz Majkowski.

Banki komercyjne, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 90,2% na koniec 2017 r., spodziewają się, że wynik netto wzrośnie w tym roku o 5,2% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Getin Noble Bank planuje sprzedaż akcji Noble Securities w tym roku i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego. Ekspozycja GNB na obligacje GetBack jest znikoma - bank w lutym 2016 r. wycofał te papiery z oferty, poinformowali przedstawiciele banku.

Wysokość ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) dla ING Banku Śląskiego składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 rok wynosi 58,2 mln zł, poinformował bank.

Orion Ogrody 3 - spółka zależna Orion Investment - zawarł umowę nabycia nieruchomości położonych w Krakowie o łącznej powierzchni 3,3447 ha, poinformowała spółka. Orion Ogrody 3 zamierza zrealizować na nich inwestycję deweloperską na ok. 800 mieszkań.

Warimpex poszukuje atrakcyjnych celów akwizycji w kliku krajach i widzi szanse na finalizację transakcji także w tym roku, poinformował dyrektor regionalny Christoph Salzer.

GetBack szacuje, że łączna wartość nominalna niewykupionych w terminie obligacji wynosiła 88,26 mln zł według stanu na 25 kwietnia br., podała spółka. Ponadto łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek od obligacji wynosiła 3,32 mln zł.

PKN Orlen zanotował rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 464 mln zł w I kw. 2018 r., poinformowała spółka.

Action, na podstawie wniosków z analizy dokonanej przez KPMG Advisory, opowiada się za przyjęciem wariantu zmodyfikowanego, zakładającego spłatę wierzycieli w drodze układu w łącznej kwocie 200 mln zł, jako podstawy formułowania propozycji układowych, podała spółka.

Paweł Frańczak, dotychczasowy członek zarządu X-Trade Brokers, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, jako przyczynę rezygnacji wskazując chęć dalszego rozwoju zawodowego w ramach prowadzonej praktyki adwokackiej, poinformowała spółka. Równocześnie rada nadzorcza powołała Jakuba Kubackiego na członka zarządu X-Trade Brokers. Powołanie staje się skuteczne pod warunkiem i z chwilą udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody.

JHM Development miał wstępnie 39,33 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 95% r/r, podała spółka.

Elemental Holding skupi się w tym roku na osiągnięciu pełnego efektu synergii między dwunastoma dużymi spółkami grupy oraz uzyskania optymalizacji zarówno procesów operacyjnych, jak i przepływów finansowych, poinformował prezes Paweł Jarski. Celem spółki jest także zajęcie liczącej się pozycji na rynku recyklingu baterii, szczególnie baterii litowo-jonowych, zadeklarował także.

Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie spółki za wykonanie inwestycji wynosi 65 mln zł netto. Zamawiającym jest spółka należąca do grupy kapitałowej Okam Capital, tj. European Property Spot.

Elemental Holding odnotował 24,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 50,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Walne zgromadzenie Robyga zdecydowało o przeznaczeniu 86,82 mln zł na dywidendę za 2017 r., tj. o wypłacie 0,3 zł na akcję, podała spółka.

Dom Development będzie stopniowo wprowadzał do budowy inwestycje realizowane własnymi siłami, które docelowo będą uzupełniać dotychczasowy model współpracy z zewnętrznymi generalnymi wykonawcami, podała spółka. W tym celu zarejestrowano spółkę zależną Dom Development Construction.

Inter Cars podpisała z Liberty Motors porozumienie ustalające wstępne ramowe warunki transakcji tzw. term sheet dotyczące wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wspólnej inwestycji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV), która będzie prowadziła działalność w zakresie, między innymi, dystrybucji detalicznej i hurtowej motocykli, części motocyklowych, odzieży oraz akcesoriów motocyklowych, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249,83 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,01 zł na akcję, podała spółka.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce spodziewają się kontynuacji dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w całym 2018 r., poinformował prezes Józef Siwiec.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wypracowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 108,1 mln zł za I kwartał 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

Warimpex zaproponuje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 0,06 euro na akcję, podała spółka.

Warimpex odnotował 40,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,42 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wysokość ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) dla Idea Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 rok wynosi 5,95 mln zł, poinformował bank. Łączne koszty składek na BFG w Idea Banku wyniosły 14,45 mln zł w I kw. br.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie przez Bank BGŻ BNP Paribas zysku netto za II poł. 2017 r., wynoszącego 168,36 mln zł, do kapitału podstawowego Tier 1, podał bank.

PBG zakończył negocjacje w przedmiocie umowy sprzedaży wierzytelności względem Imidż Finans Group, poinformowała spółka. Zgodnie z wynegocjowaną umową PBG otrzyma od cesjonariusza tytułem przeniesienia wierzytelności kwotę 80 mln zł, w tym bezzwrotną zaliczkę w kwocie 20 mln zł w terminie do 25 czerwca 2018 roku oraz pozostałą kwotę - 60 mln zł, w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku.

Getin Noble Bank odnotował 574,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 58,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Pekabex odnotował 25,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 34,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 9,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems odnotował 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 14,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Development odnotował 17,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew oczekuje zachowania wysokiej dynamiki wolumenów sprzedaży, poinformował p.o. prezesa Piotr Szeliga.

Boryszew odnotował 173,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 134,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen odnotował 1 042 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 920 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem