Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Tarczyński odnotował 23,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kopex odnotował 67,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 781,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 2,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin odnotował 83,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrociepłownia Będzin może zrealizować nakłady inwestycyjne w wysokości do 12 mln zł w 2018 roku, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ustalił cenę emisyjną akcji serii V na 10 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 40 000 000, podał bank.

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 19,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 254,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 325,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podejmuje wiele inicjatyw na rzecz większego wykorzystania gazu jako paliwa i tym samych poprawy jakości powietrza w Polsce, w tym rozbudowę infrastruktury i działania edukacyjne, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

Wysokość ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla Banku BGŻ BNP Paribas składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 rok wynosi 52 777 541,35 zł (z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 rok), podał bank. Łącznie składki na BFG zaksięgowane przez bank w ciężar kosztów I kw. br. wynoszą 39,05 mln zł.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Sare za I kwartał 2018 roku wyniosły ok. 10 137 tys. zł, szacunkowa EBITDA grupy wyniosła ok. 1 391 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł ok. 566 tys. zł, podała spółka.

Oferta Rafako warta blisko 124,9 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na budowę odcinka Goleniów-Płoty gazociągu Szczecin-Gdańsk, podało Rafako.

Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członków zarządu w związku z upływem kadencji, podała spółka.

Zarząd MLP Group zdecydował o emisji w ramach oferty prywatnej 10 000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10 000 000 euro, podała spółka.

Polnord ocenia, że sytuacja finansowa spółki po 2018 r. będzie pozwalała na "rozmowę" o wypłacie dywidendy, poinformował prezes Dariusz Krawczyk.

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" (ZA Puławy) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 5,94 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka.

Polnord zamierza przeznaczać na odtwarzanie banku ziemi średnio 10 mln zł kwartalnie, poinformował prezes Dariusz Krawczyk.

Stan realizacji projektu EFRA wynosi ok. 93,7%, a jego budżet jest utrzymany, poinformowali przedstawiciele Grupy Lotos.

Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowo-usługowej przy ulicy Woronicza w Warszawie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie spółki za wykonanie inwestycji wynosi ok. 42 mln zł netto. Zamawiającym jest Dantex.

Grupa Lotos nie podjęła jeszcze decyzji w zakresie rekomendacji co do wysokości dywidendy za 2017 r., poinformował p.o. prezesa Mateusz Bonca.

Pełniący obowiązki prezesa Grupy Lotos Mateusz Bonca zadeklarował, że weźmie udział w konkursie na prezesa i trzech wiceprezesów spółki, ogłoszonym wczoraj przez radę nadzorczą.

Energa planuje ogłosić dziesięcioletnią Strategiczną Agendę Badawczą w III kwartale 2018 r., podała spółka.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kupił od PKO Banku Polskiego (PKO BP) udziały w europejskim funduszu inwestycyjnym Marguerite I, jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych, podały banki. W ciągu ośmiu lat działania funduszu Marguerite I inwestorzy zrealizowali projekty infrastrukturalne warte blisko 2 mld zł w Polsce.

Sprzedaż gry "Frostpunk", której premiera odbyła się dzisiaj o godz. 15.00 przekroczyła poziom 250 tys. szt., podało 11bit Studios.

Akcjonariusze Bowim zdecydują 24 maja o przeznaczeniu 1,8 mln zł z zysku za ubiegły rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Ciech zdecydował o przystąpieniu do fazy wykonawczej inwestycji w budowę zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech, podała spółka. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 100 mln euro.

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium na pozytywną ze stabilnej. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB, podała agencja.

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 16,49 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 29 maja.

Polnord podtrzymuje strategiczny cel sprzedaży min. 1 500 mieszkań w 2019 r., poinformował prezes Dariusz Krawczyk.

Akcjonariusze Ulma zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 3,81 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd przeznaczy na dywidendę 18,35 mln zł z zysku netto za 2017 rok oraz część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1,67 mln zł.

PKN Orlen podpisał aneks do kontraktu z Saudi Aramco, który zwiększa wolumeny dostaw ropy naftowej do 100 tys. ton miesięcznie, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało wstępnie 1 566 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1 599 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2 674 mln zł wobec 2 769 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Mirbud, który na początku tego roku zarejestrował spółkę na Ukrainie, liczy na pozyskiwanie na ukraińskim rynku 100-200 mln zł przychodów, poinformował prezes Jerzy Mirgos.

PKO Bank Polski planuje zaoferować pracownicze plany kapitałowe (PPK) za pośrednictwem należącego do grupy kapitałowej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI), poinformował ISBnews wiceprezes PKO BP nadzorujący obszar rynku detalicznego Jan E. Rościszewski.

Netia nie jest zadowolona z tempa prac dotyczącego modernizacji własnej sieci, ale widzi już pierwsze efekty akcji marketingowej i liczy na wzrost liczby usług szerokopasmowych na sieci własnej w II kw. br., wynika z wypowiedzi prezes Katarzyny Iwuć.

Unijna dyrektywa w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywa PSD2) niesie w sobie istotne ryzyka dla bezpieczeństwa obrotu finansowego, poinformował ISBnews wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący obszar rynku detalicznego Jan E. Rościszewski.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) widzi potencjał we współpracy z giełdami w regionie i realizuje działania w tym kierunku. Ponadto nie zamyka się na zagraniczne debiuty, poinformował prezes Marek Dietl.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wśród inicjatyw w ramach przyszłej aktualizacji strategii, przewiduje projekt "private market", poinformował prezes Marek Dietl.

HubStyle zawarł z Sare umowę inwestycyjną oraz umowę sprzedaży akcji, na mocy której sprzedał 100% akcji spółki Sales Intelligence za łączną kwotę 1,8 mln zł, poinformowały spółki. Cena sprzedaży może zostać powiększenia o earn-out, przy spełnieniu dodatkowych warunków, dodano

Tauron Polska Energia podpisał umowy z 13 szkołami, w których powstanie 21 klas patronackich, podała spółka. Łącznie Tauron obejmuje już patronatem 40 takich klas, a dodatkowo współpracuje z 12 uczelniami wyższymi.

Kruk zakłada, że przekroczy kwotę 275 mln zł inwestycji w Polsce, założoną w budżecie na ten rok, i oczekuje spadku cen nabywanych wierzytelności w związku z tym, że jeden z konkurentów "jest już nieaktywny" na rynku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Kruk będzie finansował inwestycje głównie z linii kredytowych w bankach.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Orlen Upstream - spółka zależna PKN Orlen - rozpoczęły wiercenie w poszukiwaniu gazu ziemnego na odwiercie Chwalęcin-1K w ramach wspólnego projektu Płotki w województwie wielkopolskim, podało PGNiG. Spółki przygotowują się także do zagospodarowania złoża Miłosław, gdzie rozpoczęcie wydobycia planowane jest na I poł. 2019 r.

Kruk posiada zdolność sfinansowania zakupu wszystkich portfeli wierzytelności, które są obecnie w posiadaniu GetBack i może obsłużyć je operacyjnie. Spółka ma ok. 1 mld zł dostępnego finansowania bankowego, może też przeprowadzić emisję obligacji, ale nie zakłada emisji akcji, by taką potencjalną transakcję sfinansować, poinformował członek zarządu Kruka Michał Zasępa.

Grupa Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S5, na odcinku łączącym Wrocław z Poznaniem, poinformowała spółka. Łącznie Grupa Lotos planuje uruchomić 8 tego typu stacji w latach 2018-2020.

Zadłużenie netto Grupy Lotos zmniejszyło się o 2,2 mld zł r/r na koniec I kw. 2018 r., co skutkowało osiągnięciem wskaźnika dług netto/EBITDA wg LIFO r/r na poziomie 0.9x, poinformowała spółka.

Orbis planuje capex bez zdarzeń jednorazowych - takich jak wykup hoteli, czy ewentualne akwizycje - w przedziale 150-170 mln zł w latach 2018-2019, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Pomimo wzrostu kosztów Orbis liczy na wzrost wyników operacyjnych i marżowości, dodał.

Grupa Lotos przerobiła 39% ropy pochodzenia innego niż Ural w I kw. 2018 r., poinformowała spółka.

Wzrost przychodu na 1 dostępny pokój (RevPAR) o 5,8% r/r w hotelach Orbisu w I kw. 2018 r. "pozytywnie nastraja na dalszą część roku", poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) za kilka tygodni przedstawi aktualizację strategii do 2020 roku, poinformował prezes Marek Dietl.

Akcjonariusze Dom Development zdecydują o przeznaczeniu 189,76 mln zł na dywidendę, tj. o wypłacie 7,6 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 czerwca.

ERG odnotowało 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Mirbud S.A. wynosi ponad 800 mln zł, w tym na rok 2018 przypada ok. 620 mln zł. Natomiast portfel PBDiM Kobylarni - infrastrukturalnej spółki z grupy Mirbudu - wynosi ok. 600 mln zł, w tym 420 mln przypada do realizacji w br., podano w raporcie rocznym.

Walne zgromadzenie Quercus TFI powołało Pawła Pasternoka na stanowisko członka zarządu oraz Pawła Sanowskiego na członka rady nadzorczej, podała spółka.

Budimex Nieruchomości sprzedał 270 mieszkań w I kw. 2018 r., a przekazał 688, poinformował prezes Dariusz Blocher. Według niego, w II połowie roku sprzedaż powinna przyspieszyć w związku z rozbudową oferty.

Archicom Polska, jednostka zależna Archicomu, zawarła z osobą fizyczną umowę przyrzeczoną sprzedaży dotyczącą zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni - Oksywie, o powierzchni ok. 0,4 ha, za cenę netto 2,5 mln zł, poinformowała spółka. Na przedmiotowej nieruchomości Archicom Polska zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną pozwalającą na budowę ok. 60 mieszkań.

WDX odnotował 6,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 27,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 22,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion odnotował 57,89 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 55,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 10,4 mld zł na koniec marca br., poinformował prezes Dariusz Blocher. Wskazał, że spółka nie planuje jego dalszej rozbudowy ze względu na sytuację rynkową.

Grupa Mirbud celuje w 1 mld zł przychodów i dalsze obniżanie zadłużenia w tym roku, podała spółka.

Konsorcjum Stali odnotowało 41,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 46,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mirbud odnotował 22,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 14,72 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 13,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budimex odnotował 63,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 85,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czerwona Torebka w toku prac nad rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2017 podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł, poinformowała spółka. Odpis dotyczy pozostałej kwoty należności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za akcje Małpka S.A.

Rada nadzorcza Elemental Holding podjęła uchwałę o odwołaniu następujących członków zarządu: Marty Rutkowskiej i Almontasa Kybartasa, poinformowała spółka. Jednocześnie rada powołała Krzysztofa Spyrę na nowego członka zarządu spółki. Spyra pełnił dotychczas funkcję prokurenta spółki. Ponadto w związku ze złożeniem przez Agatę Jarską rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej spółki rada podjęła uchwałę o dokooptowaniu do składu nowego członka w osobie Jarosława Michalika i powierzyła mu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Polnord odnotował 3,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service miał 623,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 24,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I kwartale 2018 r. (wobec odpowiednio 583,7 mln zł i 23,6 mln zł w I kw. 2017 r.), podała spółka, prezentując wstępne niezaudytowane dane, podała spółka.

Introl odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orbis odnotował 4,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Seco/Warwick odnotowało 41,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk odnotował 90,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 115,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa PBG weszła w bieżący rok z portfelem zamówień wynoszącym 3,25 mld zł, podała spółka.

PBG odnotowało 30,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 838,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service odnotowało 96,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Lotos odnotowała 320,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 410,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 28,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 27,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem