Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bumechu zdecydują o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenia zwołane na 25 maja.

"Spółka wyemituje nie więcej niż 4 500 000 obligacji imiennych serii oznaczonej jako C1, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 18 000 000 zł, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które nastąpi na mocy odrębnej uchwały walnego zgromadzenia spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Celem emisji obligacji ma być umożliwienie wierzycielom, którzy zostaną objęci zawartym ze spółką układem restrukturyzacyjnym, dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje, zgodnie z postanowieniami układu.

Dzień wykupu obligacji przypada w dniu następującym po upływie 8 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego pomiędzy spółką a jej wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do zamiany obligacji na akcje serii I.

"Prawo zamiany będzie wykonywane po cenie zamiany jednej obligacji na akcje serii I równej każdorazowo wartości nominalnej jednej akcji spółki z dnia złożenia przez danego obligatariusza oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany. Liczba akcji serii i przyznawanych za jedną obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej obligacji oraz ceny zamiany" - czytamy dalej.

Zakładane jest wyłączenie w całości prawa poboru obligacji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom spółki.

"Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu jest niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy na mocy układu restrukturyzacyjnego obejmą obligacje serii C1, skorzystania z przysługującego im uprawnienia do zamiany przedmiotowych obligacji na akcje serii I. [?] Możliwość skorzystania przez dotychczasowych akcjonariuszy z przysługującego im prawa poboru w stosunku do akcji serii I powodowałaby bowiem wysokie ryzyko uniemożliwienia przeprowadzenia pełnej zamiany obligacji serii C1 na akcje serii I. Brak możliwości przeprowadzenia zamiany obligacji serii C1 na akcje serii I stanowiłby natomiast poważne naruszenie zobowiązań spółki jako emitenta obligacji serii C1" ? czytamy w opinii zarządu do projektu uchwały.

W odrębnym projekcie uchwały przewidziano warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę do 18 mln zł poprzez emisję do 4,5 mln akcji serii I.

Projekty przewidują też pozbawienie mocy prawnej uchwały z 29 marca 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Bumech S.A., emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.