Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Maxcom zdecydują o przeznaczeniu kwoty 2,7 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca.

PCC Exol odnotował 3,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Próchnik złożył do sądu rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Zarząd nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki.

Portfel zamówień APS Energia do realizacji w 2018 roku miał wartość ponad 43,5 mln zł na koniec marca i był najwyższy w historii spółki, podała firma.

APS Energia odnotowało 3,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria w Gdańsku (SKOK Rafineria) przez Bank BGŻ BNP Paribas, podała Komisja. W jej ocenie, przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Rafineria.

GLG Pharma otrzymała decyzję prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wydaniu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego: "Otwarte badanie fazy I/II w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i ustalenia zalecanej dawki dla fazy II (RP2D) GLG-801 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi (faza I) oraz oceny bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwnowotworowej GLG-801 u pacjentów z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi i aktywnym STAT3 (faza II)", poinformowała spółka.

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu 14,09 mln zł na dywidendę z zysku za 2017 r. i kapitału zapasowego spółki, tj. o wypłacie łącznie 1,1 zł na akcję, podała spółka.

Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na rozbudowę 5,8-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 94, stanowiącego obwodnicę Łańcuta, o wartości 115,8 mln zł, podało Ministerstwo Infrastruktury.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Fortuna Entertainment Group N.V. (z dniem 10 czerwca), WDX (z dniem 10 czerwca) i Robyg (z dniem 29 maja) dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podał urząd.

Rada wierzycieli Hawe Telekom wycofuje swoje propozycje układowe, podała spółka.

Katarzyna Iwuć złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Netii, dyrektora generalnego, podała spółka. Rada nadzorcza oddelegowała członka RN Wojciecha Pytla do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres nieprzekraczający 3 miesięcy do dnia 18 sierpnia 2018 roku.

Szacunkowa wartość wpłat dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę kapitałową Kredyt Inkaso wyniosła 52 mln zł w IV kw. roku obrotowego 2017/2018 i była wyższa o 27% w skali roku, zaś w całym roku obrotowym wyniosła ok. 185 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 30% r/r, podało Kredyt Inkaso

Ile firm, tyle pomysłów i strategii na ekspansję zagraniczną. Wszystkie łączy jedno - zasada: myśl globalnie, działaj lokalnie, ocenili uczestnicy panelu pt. "Ekspansja zagraniczna firm" który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) szacuje, że potencjalne korzyści z tytułu zwrotu podatku VAT do węgierskiej spółki Krio Intezet Zrt. mogą w tym roku wynieść łącznie w ok. 9,5 mln zł, poinformował prezes Jakub Baran. Spółka oczekuje także zwiększenia dynamiki pozyskiwania nowych próbek na rynku węgierskim.

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) i Acciona Construcción, warta 234,5 mln zł brutto, na zaprojektowanie oraz budowę odcinka Kamień - Sokołów Małopolski Północ (długości ok. 7,9 km) drogi ekspresowej S19, została ponownie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, podała spółka.

Getin Holding oczekuje dalszego wzrostu biznesu za granicą, w szczególności spółek w Rosji, na Ukrainie i w Rumunii i nie wyklucza, że bank w Rumunii będzie wymagał w tym roku niewielkiego dokapitalizowania, poinformował prezes Piotr Kaczmarek.

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydują o przeznaczeniu 10,91 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca.

Sukcesja w firmie rodzinnej to złożony proces, który może potrwać kilka lat, dlatego im wcześniej podejmie się odpowiednie działania, tym lepiej zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i rodziny, uważają uczestnicy panelu pt. "Sukcesji w firmach rodzinnych", który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Grupa WP.pl negocjuje z TVP warunki emisji sygnału telewizji publicznej w usłudze WP Pilot, poinformowała spółka. WP w geście dobrej woli zdecydowała się wyłączyć stacje TVP ze swojej usługi do 16 lipca, na czas planowanych negocjacji, w wyniku których strony będą poszukiwały nowej formuły porozumienia na warunkach komercyjnych, dodano.

Na polskim rynku mieliśmy dotychczas dwie rewolucje: pierwsza to e-commerce, oraz druga, trwająca obecnie, czyli rewolucja w sklepach stacjonarnych. Jednak u podstaw we wszystkich nowych rozwiązaniach technologicznych pozostają zawsze oczekiwania i potrzeby klienta, ocenili uczestnicy panelu pt. "Zarządzanie informacją...dźwignią handlu" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zarząd Wawelu postanowił przedłożyć radzie nadzorczej wniosek o przeznaczenie 29,995 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, to jest 20 zł na jedną akcję, podała spółka.

Konrad Kowalczuk z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Braster. Jednocześnie rada nadzorcza powołała z dniem 17 maja Edwarda Mojeścika oraz Krzysztofa Rabiańskiego na członków zarządu, podała spółka.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznało Cherrypick Games 2,6 mln zł dofinansowania do projektu opracowania inteligentnej platformy do analizy środowiska gry i zachowań użytkowników gier typu freemium wartego łącznie 3,6 mln zł, podała spółka.

i2 Development rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 10,86 mln zł, czyli 1,12 zł na akcję, podała spółka.

i2 Development prognozuje ok. 197 mln zł skonsolidowanych przychodów i ok. 30 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka. Zysk brutto na sprzedaży ma wynieść ok. 46 mln zł, wynik z działalności operacyjnej ok. 33 mln zł, a wynik brutto ok. 31 mln zł. Projekcja zakłada też, że i2 Development przekaże klientom i rozpozna w wyniku sprzedaż około 660 lokali w br.

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 zawarł z PayPal Holdings Inc. umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym iZettle AB, podał MCI Capital. Szacowana wartość transakcji to 44 mln USD.

ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20-25% skonsolidowanego zysku netto w latach 2019-2020. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego, firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka.

Ceny ropy wzrosły w ostatnim roku o 61%, zaś na stacjach PKN Orlen wzrost cen paliw sięgnął tylko 11%, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży PKN Orlen Zbigniew Leszczyński.

Rada nadzorcza MCI Capital powołała Pawła Kapicę do zarządu po rezygnacji Tomasza Masiarza, podała spółka.

Spółka celowa BBI Development - Centrum Praskie Koneser, realizująca kompleks biurowo-handlowy Kwartał Centralny projektu deweloperskiego Centrum Praskie Koneser w Warszawie - podpisała z firmą Temex umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie prac wykończeniowych w budynku hotelu Moxy w kompleksie Centrum Praskie Koneser za ryczałtowo 4,3 mln euro netto (18,45 mln zł netto), podało BBI.

Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała zarząd XI kadencji z Wojciechem Wardackim jako prezesem, podała spółka. Do zarządu wszedł Mariusz Grab jako wiceprezes.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie przez grupę Eurocash 100% udziałów w cypryjskiej spółce Domelius Limited kontrolującej Mila S.A. ? właściciela sieci 187 supermarketów zlokalizowanych głównie w centralnej Polsce, poinformował Eurocash.

Dekpol zawarł z Panattoni Development Europe umowę na realizację dwóch budynków magazynowych w Gdańsku, podała spółka.

Zarząd Action wnioskuje o pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. w kwocie 52,08 mln zł z kapitału zapasowego. Przedmiotowy wniosek zostanie skierowany na posiedzenie rady nadzorczej, a w dalszej kolejności po uprzednim zaopiniowaniu przez radę zostanie poddany pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia, podała spółka.

Marvipol Development zawarł z niepowiązaną z grupą kapitałową spółką przedwstępną umowę nabycia nieruchomości gruntowej w Warszawie, w dzielnicy Bielany, o powierzchni ok. 0,17 ha, podała spółka. Nabycie nieruchomości nastąpi po uprzednim uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji mieszkaniowej.

Backlog ML System na bieżący rok wynosi 113 mln zł, co oznacza podwojenie w porównaniu z poziomem ubiegłorocznej sprzedaży, poinformował prezes Dawid Cycoń.

ML System rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności, zaś łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł. Spółka dzięki środkom pozyskanym z IPO chce rozwijać m.in. Quantum Glass z kropkami kwantowymi.

Akcjonariusze Emperii Holding zdecydują o zniesieniu dematerializacji i wycofaniu wszystkich akcji spółki z obrotu giełdowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 13 czerwca.

Simple odnotowało 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekabex zdecydował o rozpoczęciu prac nad ustanowieniem programu emisji obligacji o wartości do 80 mln zł. Emisja pierwszej serii obligacji może nastąpić w II kw. 2018 r., podała spółka.

Oferta publiczna ML System rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Jednocześnie cena maksymalna została ustalona na 29 zł. Spółka chce pozyskać z emisji akcji serii C ok. 35 mln zł.

Akcjonariusze Unimotu zdecydowali o przeznaczeniu 13,94 mln zł na dywidendę z zysku za 2017 r., tj. o wypłacie 1,7 zł na akcję, podała spółka.

Benefit Systems zawarł umowy objęcia 184 tys. akcji serii F po cenie 1 035 zł za sztukę w ramach subskrypcji prywatnej, podała spółka. Łączna wartość oferty wyniosła 190,44 mln zł.

IMC odnotowało 8,23 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,68 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 1,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.\

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 13 mln zł i były wyższe o 3% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-kwiecień przychody wyniosły ok. 46,5 mln zł i były na tym samym poziomie co w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Portfel zamówień Seco/Warwick spadł o 11% r/r i wyniósł 366 mln zł na koniec I kw. 2018 r., podała spółka.

Seco/Warwick odnotował 3,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

WDX odnotował 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Standard and Poor's przywrócił długo- i krótkoterminowy rating kredytowy GetBack w restrukturyzacji, obniżając je jednocześnie do poziomu D/D, podała agencja.

NTT System odnotował 0,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w kwartale 2018 r. przy przychodach 66,3 mln zł, podała spółka w raporcie, prezentując szacunkowe dane.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 9,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany portfel zamówień budowlanych Trakcji PRKiI wynosił 1 958 mln zł na koniec marca br., podała spółka.

Trakcja PRKiI odnotowała 22,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wittchen odnotował 2,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur odnotował 32,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 36,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Holding odnotował 24,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 17,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik netto ogółem wyniósł 31,64 mln zł w porównaniu z 41,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Kopex odnotował 18,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 7,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem