Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rekomenduje, by dywidenda wypłacana przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) wynosiła maksymalnie 75% zysku za poprzedni rok - przy zachowaniu wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego na poziomie min. 1,5 lub powyżej 75%, ale nie więcej niż 100% zysku wypracowanego w roku poprzedzającym decyzję, o ile taki podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2, wynika z przyjętych dziś założeń dotyczących stanowiska w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich w perspektywie średnioterminowej.

"Rekomenduje się, aby przy podziale zysku za rok poprzedzający decyzję, towarzystwa funduszy inwestycyjnych uwzględniły łącznie następujące kryteria:

I. w roku poprzednim oraz w okresie od początku bieżącego roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełniania ustawowych wymogów kapitałowych;

II. przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok poprzedzający tak, aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach;

III. podjęcie decyzji o sposobie podziału zysku powinno uwzględniać, czy w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku nie zostały zgłoszone roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Komisja podała, że TFI, spełniające warunki, o których mowa w pkt I ? III oraz, które zarazem w toku ostatniego procesu Badania i Oceny Nadzorczej otrzymały ocenę końcową BION 1 lub 2, mogą rozdysponować - w sposób inny niż przeznaczając zysk netto na utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego lub pokrycie straty z lat ubiegłych:

1. maksymalnie 75% zysku wypracowanego w roku poprzedzającym decyzję, o ile podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5;

2. powyżej 75%, ale nie więcej niż 100% zysku wypracowanego w roku poprzedzającym decyzję, o ile podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.

"Podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie mogą także powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez Towarzystwo aktywów, charakteryzujących się najwyższym poziomem płynności i bezpieczeństwa, ustalonych jako suma wartości środków pieniężnych, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego Towarzystwo wymogu kapitałowego" - podsumowano.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem