Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Spółka wyemituje nie więcej niż 4 500 000 obligacji imiennych serii oznaczonej jako C1, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 18 000 000 zł, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które nastąpi na mocy odrębnej uchwały walnego zgromadzenia spółki" - czytamy w uchwale.

Celem emisji obligacji ma być umożliwienie wierzycielom, którzy zostaną objęci zawartym ze spółką układem restrukturyzacyjnym, dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje, zgodnie z postanowieniami układu.

Dzień wykupu obligacji przypada w dniu następującym po upływie 8 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego pomiędzy spółką a jej wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do zamiany obligacji na akcje serii I.

"Prawo zamiany będzie wykonywane po cenie zamiany jednej obligacji na akcje serii I równej każdorazowo wartości nominalnej jednej akcji spółki z dnia złożenia przez danego obligatariusza oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany. Liczba akcji serii i przyznawanych za jedną obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej obligacji oraz ceny zamiany" - czytamy dalej.

Zakładane jest wyłączenie w całości prawa poboru obligacji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom spółki.

"Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu jest niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy na mocy układu restrukturyzacyjnego obejmą obligacje serii C1, skorzystania z przysługującego im uprawnienia do zamiany przedmiotowych obligacji na akcje serii I. [?] Możliwość skorzystania przez dotychczasowych akcjonariuszy z przysługującego im prawa poboru w stosunku do akcji serii I powodowałaby bowiem wysokie ryzyko uniemożliwienia przeprowadzenia pełnej zamiany obligacji serii C1 na akcje serii I. Brak możliwości przeprowadzenia zamiany obligacji serii C1 na akcje serii I stanowiłby natomiast poważne naruszenie zobowiązań spółki jako emitenta obligacji serii C1" - czytamy w opinii zarządu do uchwały.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.