Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Protektor odnotował 0,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 18,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vantage Development odnotował 3,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia odnotował 21,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion odnotował 14,35 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 12,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum dysponuje portfelem zamówień obejmującym 39 umów o wartości 132,9 mln zł na lata 2018-2019, podała spółka.

Feerum odnotowało 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 3,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 7,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze QubicGames zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 25 czerwca.

Zarząd Grupy Azoty zaproponował 25 lipca na dzień dywidendy i 8 sierpnia na dzień wypłaty dywidendy, podała spółka.

Qumak złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy zarzuty do nakazu zapłaty wydanego na rzecz Oracle Polska, wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów postępowania oraz wnioskiem o uchylenie nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczającego, podała spółka.

Elektrobudowa obniżyła prognozę finansową na 2018 rok - jednostkowy zysk netto ma wynieść 34,8 mln zł wobec 41,9 mln zł zakładanych wcześniej, zaś skonsolidowany zysk netto prognozowany jest na 27,3 mln zł wobec 46 mln zł wcześniej, wynika z komunikatu. Zmiana prognoz to m.in. efekt znaczącego wzrostu kosztów na realizowanych kontraktach

Energa-Obrót - spółka zależna Energi - zawarła ugodę z kolejnym z 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka.

Akcjonariusze Vistuli zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 27 czerwca.

Akcjonariusze LC Corp zdecydują o przeznaczeniu 107,4 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) ustaliły cenę emisyjną w ofercie publicznej akcji serii E na 2 zł za akcję, podała spółka.

Mostostal Warszawa otrzymała pozew wzajemny złożony przez gminę Olsztyn, w którym powód wzajemny domaga się zapłaty dwóch roszczeń w łącznej kwocie 13,55 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, podała spółka. Mostostal Warszawa uważa roszczenie za bezzasadne.

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 26 czerwca.

Polnord ocenia, że w II kw. br. liczba przekazań mieszkań będzie "znacząco mniejsza" niż w I kw., kiedy spółka przekazała 323 lokale, a najwięcej przekazań będzie w IV kw. tego roku. Pozwoli to na ok. 1 030 -1 050 przekazań w całym roku, poinformowali przedstawiciele Polnordu. Jednocześnie podali, że spółka chciałaby mieć sprzedaż w 2018 r. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, ale możliwa jest korekta, związana ze sterowaniem tempem wprowadzania mieszkań do realizacji.

Budimex zawarł umowę z Muzeum Historii Polski na budowę siedziby muzeum w Warszawie za 459,74 mln zł netto, podała spółka.

Akcjonariusze Introlu zdecydują o przeznaczeniu 7,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca.

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 28 czerwca o przeznaczeniu zysku za 2017 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują o przeznaczeniu 4,26 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,9 zł na akcję , wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca.

Murapol nie wykonał opcji zakupu 79% udziałów w spółce Widzew Łódź S.A. (klubie piłkarskim Widzew Łódź), która wygasa z dniem 31 maja br. Powodem decyzji są prace przygotowujące spółkę do debiutu na giełdzie warszawskiej i w tym kontekście - potrzeba reorganizacji spółki w kierunku klasycznego dewelopera, ograniczającego ryzyko dywersyfikacji działalności poza działalność podstawową, podał Murapol.

Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o przeniesieniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca.

Akcjonariusze Baltony zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.

Zarząd Banku Zachodniego WBK podjął uchwałę wyrażającą zgodę na ustanowienie programu emisji euroobligacji, w ramach którego łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji w żadnym czasie nie przekroczy 5 mld euro (lub równowartości tej kwoty w innych walutach), podał bank w komunikacie.

Hollywood odnotował 28 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Larq zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca.

Marvipol Logistics - spółka zależna Marvipol Development - i PG Europe S.A R.L. zawarły z ELP Holdco (Poland) B.V. przedwstępną umowę sprzedaży udziałów PDC Industrial Center 60, realizującym projekt magazynowy w gminie Grodzisk Mazowiecki, podał Marvipol. Cena udziałów sprzedawanych przez Marvipol Logistics to ok. 2,36 mln euro (ok. 10,16 mln zł).

Zarząd Airway Medix przyjął ramową strategię dystrybucji nadwyżek pieniężnych do akcjonariuszy, która zakłada dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami na zasadach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz w zakresie, w jakim spółka będzie posiadać niezbędne środki pieniężne, poinformowała spółka.

T-Bull planuje premierę gry "Top Speed 2" na grudzień br., podała spółka.

Polnord nie wyklucza, że w obliczu rosnących kosztów wykonawstwa zleci spółce budowlanej ze swojej grupy - Polnord Construction - więcej zadań niż cztery inwestycje zaplanowane pierwotnie i piąta dodana później, poinformował prezes Dariusz Krawczyk.

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują o o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

Polnord jest w trakcie wyboru doradcy, który wesprze spółkę w procesie przeglądu opcji strategicznych, poinformował prezes Dariusz Krawczyk.

Dom Development rozpoczął sprzedaż 202 lokali w ramach III etapu osiedla Amsterdam na Targówku Mieszkaniowym, podała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kw. 2019 roku.

Work Service spodziewa się kontynuacji trendów, które wpłynęły na wyniki I kw., w kolejnych kwartałach 2018 r., poinformował prezes Maciej Witucki. Spółka w szczególności liczy na kontynuację obecnych zmian na rynku pracy w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

Próchnik złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości bez wstrzymania rozpoznania tego wniosku do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i bez przyjęcia obu tych wniosków do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem, poinformowała spółka. O powyższym wniosku poinformowany zostanie także tymczasowy nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

OEX ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 17 zł za jedną akcję oferowaną, a ostateczna liczba akcji wynosi 1 101 445, poinformowała spółka.

Oferta spółki NB Tricity należącej do Nextbike Polska, warta 40,27 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą i wybrana przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w przetargu na dostawę, uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu roweru metropolitalnego dla Trójmiasta i okolicznych gmin, poinformowało Nextbike Polska. Oznacza to, że wkrótce może nastąpić podpisanie umowy na realizację tego zadania.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Alma Market w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 3 czerwca, podała giełda.

Zarząd Medicalgorithmics zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 5,12 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,42 zł na akcję, podała spółka.

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 6,57 mln zł skonsolidowanego zysku w I kw. 2018 r. wobec 15,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rodzice oraz dzieci do 13. roku życia korzystające z SKO i PKO Junior zgromadzili na rachunkach ponad 1,3 mld zł w ciągu 5 lat, podał PKO Bank Polski.

Akcjonariusze Redanu zdecydują o o przeznaczeniu zysku za 2017 r. kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Indykpolu podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r., na którą przeznaczono 2,5 mln zł, czyli 0,8 zł na jedną akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Enei zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na zwiększenie kapitałów rezerwowych, wynika z projektów na walne zgromadzenie.

Boryszew podpisał z Krezusem aneks do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży 100% akcji spółki Walcownia Metali "Dziedzice", poinformowała spółka.

OncoArendi Therapeutics odnotował 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Immofinanz odnotował 4,34 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 101,7 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują 29 czerwca o przeznaczeniu 866,75 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

ML System ustalił cenę emisyjną na 27 zł za akcję, a inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje nowej emisji, podała spółka.

Warimpex odnotował 2,02 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,33 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 26 czerwca o przeznaczeniu 1,28 mld zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję , wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017, podała spółka. Jednocześnie podtrzymuje dotychczasową politykę dywidendową.

IMS odnotował 2,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GetBack zmienił termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego dla grupy kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku na 29 czerwca 2018 roku, poinformowała spółka.

Archicom odnotował 6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem za I kw. 2018 r. to 8,49 mln zł w porównaniu z 2,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Qumak odnotował 0,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech odnotował 73,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 1,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

HubStyle odnotowało 1,32 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GetBack odnotował 1 327,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 200,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service odnotował 5,87 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 5,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - z uwzględnieniem działalności zaniechanej wyniósł w tym czasie 4,5 mln zł w porównaniu z 6,61 mln zł rok wcześniej.

AAT Holding odnotował 0,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem