Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PZ Cormay zdecydują 27 czerwca o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 7 mln nowych akcji serii M w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie PZ Cormay postanawia:

Podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 77 205 008 zł, o kwotę nie mniejszą niż 1 z i nie większą niż 7 000 000 zł, do kwoty nie mniejszej niż 77 205 009 zł i nie większej niż 84 205 008 zł, w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 7 000 000 sztuk, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Objęcie akcji serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. [...] Akcje serii M zostaną zaoferowane wybranym przez zarząd [...] w każdym przypadku w liczbie nie większej niż 149 inwestorów" - czytamy w projekcie uchwały.

Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) i w związku z powyższym nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja), czytamy także.

Z projektów uchwał wynika także, że cena emisyjna akcji serii M zostanie ustalona przez zarząd za zgodą rady nadzorczej, przy czym nie może ona być niższa niż 1 zł za każdą akcję, zaś każda umowa objęcia akcji serii M powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.

"Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie spółki, uwzględniając pisemną opinię zarządu [...], wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii M przysługujące akcjonariuszom spółki" - podano także.

"Uchwalenie przez walne zgromadzenie wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do nowych akcji pozwoli przeprowadzić transakcję pozyskania przez spółkę środków pieniężnych w zamian za akcje spółki bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, zatem w sposób optymalny kosztowo i czasowo. Opisana powyżej konstrukcja emisji akcji pozwoli w ocenie zarządu osiągnąć zamierzony cel w postaci odpowiedniego pozyskania finansowania w związku z koniecznością kontynuowania programu inwestycyjnego grupy kapitałowej emitenta, przede wszystkim w zakresie dokończenia projektów strategicznych, tj. własnych analizatorów biochemicznych i hematologicznych" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Akcjonariusze PZ Cormay będą też głosować 27 czerwca za przyjęciem programu motywacyjnego na lata 2018-2020 dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki.

"W ramach Programu uczestnikom Programu przyznawane będą prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 2 316 141 akcji zwykłych na okaziciela spółki serii N, w związku z czym spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 2 316 141 warrantów subskrypcyjnych serii A inkorporujących prawa do objęcia nie więcej niż 2 316 141 akcji serii N. Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 2 316 141 zł. Jeden warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii N" - czytamy w propozycji uchwały.

Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 149 osób. Cena emisyjna akcji serii N obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego wynosić będzie 1 zł za jedną akcję serii N, podano także.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem