Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Scenariusz bazowy przedstawiony w "Programie dla sektora górnictwa węgla brunatnego", obejmującym lata 2018-2030 z perspektywą do 2050 r., zakłada zagospodarowanie złóż Gubin 2, Złoczew, Ościsłowo i Dęby Szlacheckie i przewiduje 6 000 MW mocy zmodernizowanych i nowych jednostek wytwórczych, podało Ministerstwo Energii.

"Wśród rozpatrywanych w Programie scenariuszy zagospodarowania złóż, rekomendowanym scenariuszem jest tzw. scenariusz bazowy. Zgodnie z tym scenariuszem, inwestycje w poniżej wymienione nowe złoża węgla brunatnego dają możliwość skutecznego wypełnienia luki powstałej po wyeksploatowaniu aktualnie pracujących kompleksów energetycznych opartych na tym surowcu" - czytamy w Programie.

Zdaniem autorów dokumentu, opcje szczególnie perspektywiczne, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i społeczne oraz stan zaawansowania prac koncepcyjno-projektowych, to:

- Zagospodarowanie złoża Gubin 2,

- Zagospodarowanie złoża Złoczew,

- Zagospodarowanie złóż konińskich (Ościsłowo i Dęby Szlacheckie)

"Przy założeniu realizacji wszystkich wskazanych powyżej opcji, moc zmodernizowanych istniejących jednostek wytwórczych dla potrzeb zagospodarowania nowych złóż oraz budowa nowych kompleksów wynosiłaby około 6 000 MW, a potencjał produkcji energii około (40 - 45) Twh/rocznie" - czytamy dalej.

Scenariusz zakłada, że jednostki wytwórcze budowane byłyby na bazie złoża Złoczew i Gubin 2, a wprzypadku złóż konińskich założono wydłużenie czasu pracy elektrowni Pątnów II w oparciu o złoże Ościsłowo.

Po zakończeniu wydobycia węgla w obecnie funkcjonujących kopalniach odkrywkowych, pokrywałoby to około 25% prognozowanego w tym okresie zapotrzebowania na energię elektryczną, pozostawiając przestrzeń na wykorzystanie innych technologii i dywersyfikację przyszłego krajowego miksu paliwowego.

"Strategiczne decyzje odnośnie przyszłej roli węgla brunatnego i budowy nowych kompleksów powinny zostać podjęte najpóźniej w latach 2018/2019. Brak takich decyzji przełoży się na powstanie znaczącej luki w pokryciu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w KSE po 2030 roku, która będzie musiała zostać uzupełniona w oparciu o inne technologie i paliwa lub import energii elektrycznej spoza Polski" - napisano także w dokumencie.

Przy projektowaniu miksu paliwowo-energetycznego Polski w perspektywie po 2050 roku brane będą pod uwagę również inne perspektywiczne i niezagospodarowane dotąd złoża węgla brunatnego, a w szczególności złoża: Legnica oraz Oczkowice, które do tego czasu będą podlegać ochronie przed zabudową powierzchniową poprzez niezbędne zmiany w prawie, podkreślono również.

Autorzy programu szacują, że:

- złoże Gubin 2 może być zagospodarowane do 2030 r. i zapewnić wydobycie 18-20 mln t rocznie;

- złoże Złoczew może być zagospodarowane do 2030 r. i zapewnić wydobycie 18-20 mln t rocznie;

- złoże Dęby Szlacheckie może być zagospodarowane do 2050 r. i zapewnić wydobycie 4 mln t rocznie;

- złoże Ościsłowo może być zagospodarowane do 2030 r. i zapewnić wydobycie 3 mln t rocznie;

- złoże Legnica może być zagospodarowane do 2050 r. i zapewnić wydobycie 30-40 mln t rocznie;

- złoże Oczkowice może być zagospodarowane do 2050 r. i zapewnić wydobycie 10-18 mln t rocznie;

Na podstawie informacji od spółek na temat nakładów inwestycyjnych na realizację nowych kompleksów paliwowo-energetycznych opartych o węgiel brunatny, w Programie oszacowano koszty realizacji tego celu szczegółowego w perspektywie do 2030 roku. Biorąc pod uwagę to, że poszczególne projekty znajdują się na wstępnym etapie analiz, oszacowano koszty realizacji zadań i przyjęto średnią wartości w rozbiciu na roczne nakłady.

Nakłady inwestycyjne w latach 2018-2030 na udostępnienie złóż oszacowano na 711,54 mln zł rocznie, a nakłady w latach 2018-2030 na budowę elektrowni na 3 846,15 mln zł rocznie.

"Wszelkie działania zmierzające do uruchomienia nowych kompleksów będą finansowane ze środków własnych spółek. W tym kontekście należy mieć jednak na względzie konieczność wypracowania rozwiązań zapewniających wykonalność ekonomiczną projektów inwestycyjnych. Bez odpowiednich rozwiązań spółki nie będą skłonne finansować nowych przedsięwzięć" - wskazano w dokumencie.

Głównym celem strategicznym programu, opracowanego w Ministerstwie Energii i przyjętego przez Radę Ministrów, jest stworzenie warunków sprzyjających wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla brunatnego w oparciu o innowacyjne i efektywne technologie, w tym również przez wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Powinno to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz wspieraniu konkurencyjności naszej gospodarki. W praktyce chodzi o zbudowanie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla brunatnego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.