Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw zakładający ułatwienia i uproszczenia w ramach procedury koncesyjnej w zakresie węglowodorów.

Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 412 posłów, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Według uzasadnienia projektu, dla dużych przedsiębiorstw przyjęcie ustawy wpłynie na ułatwienie i uproszczenia w ramach procedury koncesyjnej w zakresie węglowodorów.

"Odblokowanie obszarów kraju dla działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej w zakresie węglowodorów; większe udokumentowanie zasobów; większe wydobycie. Koszt uzyskania przez przedsiębiorcę pakietu danych geologicznych jest znacznie niższy niż koszt sporządzenia go przez PIG-PIB (finansowany ze środków NFOŚiGW). Ułatwienia w uzyskaniu przedłużenia terminu ważności koncesji wydobywczych dla złóż węgla kamiennego i brunatnego" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

W przypadku sektora małych i średnich firm również oznaczać to będzie ułatwienie i uproszczenia w ramach procedury koncesyjnej w zakresie węglowodorów. Odblokowanie obszarów kraju dla działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej w zakresie węglowodorów; większe udokumentowanie zasobów; większe wydobycie. Koszt uzyskania przez przedsiębiorcę pakietu danych geologicznych jest znacznie niższy niż koszt pozyskania go przez PIG-PIB (finansowany ze środków NFOŚiGW).

W ocenach skutków wprowadzenia projektów ustawy napisano, że dodatkowe wpływy dla NFOŚiGW oraz JST będą generowały opłaty eksploatacyjne za wydobycie gazu ziemnego zawierającego hel.

"Współwystępuje on w Polsce w złożach gazu ziemnego jako kopalina towarzysząca. Stawka opłaty eksploatacyjnej dla gazów szlachetnych została ustalona w wysokości 40 zł/tys. m3. Wprowadzono dwie nowe stawki dla gazu ziemnego z zawartości helu > 0,2%, w zależności od ilości wydobytego gazu ziemnego w okresie rozliczeniowym (powyżej i poniżej 2 500 m). Proponowane stawki opłat dla tego rodzaju gazu ziemnego wynoszą 23,40 zł/tys. m3 i 6,07 zł/tys. m3. Ponadto wprowadzona stawka za wydobycie pierwiastków ziem rzadkich wynosi 500 zł/kg. Nie sposób wyliczyć potencjalnych wpływów z wprowadzenia stawki" - czytamy dalej.

Według ustawodawcy, obniżenie kosztów przygotowania informacji o obszarze dla którego ma być wydana koncesja - w ramach procedury "open door" w zakresie węglowodorów - nie ma obowiązku przygotowywania jej.

"Wydatki, jakie poniósł Skarb Państwa (NFOŚiGW) na przestrzeni lat 2016-2017 w związku ze zleceniem Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu (PIG-PIB) przygotowania pakietów danych geologicznych niezbędnych do ogłoszenia procedury przetargowej, wyniosły około 2,4 mln zł. Koszt sporządzenia 1 pakietu przez PIG-PIB wyniósł średnio 89 tys. zł. Wydatkiem tym zostaną obciążeni przedsiębiorcy, przy czym koszt sporządzenia jednej informacji przez agencje konsultingowe wynosi około 20 tys. zł. Wprowadzenie procedury 'open door' zmniejszy zatem wydatki NFOŚiGW, a wydatki przedsiębiorców będą niższe niż w przypadku zleceń kierowanych do PIG-PIB" - czytamy także.

W związku z przesunięciem na dzień 1 stycznia 2020 r. przepisów regulujących wysokość stawek opłaty eksploatacyjnej dotyczącej gazu ziemnego zawierającego hel ustawa nie będzie wywierała skutków w roku 0, tj. 2018, i w 1 roku, tj. 2019, na dochody JST i NFOŚiGW.

"Ponadto przewidywane są wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie górnicze, które stanowią dochód Skarbu Państwa. Nie sposób oszacować tych wpływów. Użytkowanie górnicze ustanawia się w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów. Wysokość opłat ustanawia się w ramach umowy cywilno-prawnej o ustanowienie użytkowania górniczego, chyba że ustanowienie użytkowania górniczego jest poprzedzone przetargiem lub procedurą porównania wniosków. Wtedy wysokość wynagrodzenia proponowana jest przez oferenta, przy czym jest nie niższa niż określona w obwieszczeniu o przetargu/procedurze, i stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty" - czytamy także.

Planuje się, że nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 57 lit. b, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.