Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK odnotował 634,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 651,11 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1396,21 mln zł wobec 1 302,49 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 529,76 mln zł wobec 495,64 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,8% w II kw. wobec 3,82% rok wcześniej i 3,98% w I kw. br.

"Spadek w II kwartale 2018 r. kwartalnej marży odsetkowej netto (zannualizowanej w ujęciu kwartalnym) o 18 p.b. kw/kw do poziomu 3,80% - po serii systematycznych wzrostów ? wynika z wyższych kosztów finansowania aktywów w związku z napływem depozytów terminowych i wzmożoną aktywnością Grupy w zakresie emisji własnych papierów wartościowych w ramach przygotowań do przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. Przy szybko rosnącej bazie aktywów dochodowych (kredytów detalicznych i gospodarczych oraz inwestycyjnych papierów dłużnych) oraz lekkiej presji kosztowej, zannualizowany wynik odsetkowy netto ustabilizował się na poziomie z poprzedniego okresu, co znalazło odzwierciedlenie w niższym poziomie kwartalnej marży odsetkowej netto" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 251,79 mln zł w II kw. wobec 100,36 mln zł rok wcześniej.

W I połowie 2018 r. obciążenie rachunku zysków i strat grupy kapitałowej BZ WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 474,8 mln zł wobec 245,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odpisy Grupy SCB S.A. wyniosły 124,6 mln zł wobec 15,9 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost salda odpisów z tytułu utraty wartości należności kredytowych od klientów Grupy (z 294 mln zł w I poł. 2017 r. do 492,9 mln zł w I poł. 2018 r.) odzwierciedla różnicę w poziomie sprzedaży wierzytelności kredytowych w obu analizowanych okresach oraz zmianę podejścia do szacowania utraty wartości należności kredytowych wg MSSF 9 ?Instrumenty finansowe". Ww. zmiana powstała w okresie silnego wzrostu portfela kredytowego Grupy (+8,8% r/r), który w segmencie należności od przedsiębiorstw i sektora publicznego zwiększył się o 9,7% r/r, w segmencie detalicznym o 7,5% r/r, a w segmencie należności leasingowych o 17,4% r/r" - czytamy także.

Koszty operacyjne wyniosły 915,83 mln zł w II kw. wobec 828,58 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 168,52 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 149,77 mld na koniec II kw. 2017 r.

W okresie I-II kw. 2018 r. bank miał 1073,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1104,16 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I połowie 2018 r. grupa kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 608,1 mln zł, tj. niższy o 3,9% r/r. Zysk grupy, oprócz wzrostu wyników z działalności podstawowej (tj. wyniku z tytułu odsetek o 9,0% r/r i wyniku z tytułu prowizji o 7,6% r/r), odzwierciedla obciążenia wynikające z inicjatyw rozwojowych oraz presję otoczenia, szczególnie regulacyjnego. Ilustrują to m.in. następujące zmiany w rachunku zysków i strat:

- Wzrost kosztów pracowniczych i działania o 7,8% r/r w związku z realizacją projektu przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. oraz pozostałych projektów rozwojowych i transformacyjnych.

- Wyższe odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych (93,1% r/r) ze względu na znacznie słabszy niż w okresie porównywalnym pozytywny wpływ sprzedaży wymagalnych wierzytelności związany z niższą wartością portfela, a także w wyniku zastosowania po raz pierwszy modelu oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I połowie 2018 r. w pozostałych dochodach i pozostałych kosztach operacyjnych ujęte zostały rozwiązania i zawiązania rezerw na sprawy sporne, których łączna wartość netto była ujemna i wyniosła 24,6 mln zł, co oznacza wzrost obciążenia zysku brutto z tego tytułu o 22,4 mln zł w stosunku rocznym, podano także.

"Zysk należny udziałowcom banku wyniósł 1 073,7 mln zł i zmniejszył się o 2,8% r/r przy niższej efektywnej stopie podatku dochodowego z powodu obniżenia się w stosunku rocznym poziomu straty powstałej na sprzedaży pakietu wierzytelności kredytowych" - czytamy dalej.

Dochody ogółem grupy kapitałowej BZ WBK za I połowę 2018 r. wyniosły 4 162,9 mln zł i były wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku o 9,5%.

Koszty działania Grupy BZ WBK w I poł. 2018 r. zwiększyły się o 13,6% r/r i wyniosły 824,9 mln zł, w tym koszty Grupy SCB S.A. wzrosły o 3,1% r/r do 141,5 mln zł.

"Ww. wzrost kosztów całkowitych powstał pod wpływem:

- kosztów eksploatacji systemów informacyjnych (+30,0% r/r) oraz kosztów konsultacji i doradztwa (+71,3% r/r) w związku z realizacją projektu przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.;

- kosztów pozostałych usług obcych (+80,5% r/r) w związku z obsługą dokumentów zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), modyfikacją systemu rozliczeń z nadrzędną jednostką dominującą oraz przeprowadzką Centrum Wsparcia Biznesu we Wrocławiu do nowego budynku;

- kosztów remontu urządzeń (+176,3% r/r) w efekcie zakupu wyposażenia do oddziałów funkcjonujących w zmienionym formacie oraz nowego budynku Centrum Wsparcia Biznesu;

- kosztów marketingu i reprezentacji (+9,4% r/r) w związku z rebrandingiem" - czytamy także.

Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 45,3% wobec 44,6% w I poł. 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2018 r. wyniósł 1163,69 mln zł wobec 1039,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 17,78% (16,69% na 31 grudnia 2017 r. i 16,51% na 30 czerwca 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost, podał bank.

Bank Zachodni WBK od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln klientów, w 13,7 tys. oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku. Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem