Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - 95 przedsiębiorstw leasingowych w ciągu całego 2017 r. zawarło 469 tys. nowych umów leasingu na 636 tys. środków (przedmiotów) oddanych w leasing o wartości 58 186 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny. Dynamika wartości nowych umówi wyniosła 114% r/r.

"Według stanu na koniec 2017 r. z usług przedsiębiorstw leasingowych korzystało 627 tys. leasingobiorców, którzy wzięli w leasing 1 749 tys. środków (przedmiotów) o wartości 86 848 mln zł. Natomiast w ciągu 2017 r. badane przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 469 tys. nowych umów z 368 tys. leasingobiorcami, przekazując w leasing 636 tys. środków (przedmiotów) na kwotę 58 186 mln zł. Przedmiotem tych umów leasingowych były zarówno środki nowe (o wartości 47 306 mln zł), jak i używane (10 880 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

GUS podał, że we wszystkich ww. branżach, za wyjątkiem pozostałej działalności usługowej, zarejestrowano wzrost wartości nowych umów leasingu, który łącznie przekroczył 14%.

"W przetwórstwie przemysłowym w 2017 r. zawarto nowe umowy leasingu na wartość 9 935 mln zł, w budownictwie 4 570 mln zł, w handlu hurtowym i detalicznym 9 148 mln zł, w transporcie i gospodarce magazynowej 11 046 mln zł, a w pozostałych działalnościach usługowych 5 846 mln zł. W innych rodzajach prowadzonej działalności zawarto nowe umowy leasingu na wartość 14 168 mln zł" - czytamy dalej.

Najwięcej umów zostało zawartych w polskich złotych - na kwotę 45 136 mln zł. W obcej walucie wyleasingowano (wartość po przeliczeniu na złote) środki na kwotę 13 049 mln zł, w tym 98,7% tej wartości stanowiły umowy zawarte w euro.

"Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu drogowego - 74,2% wartości ogółem nowych umów leasingowych. Udział samochodów osobowych stanowił 58% wartości środków transportu drogowego, a samochodów ciężarowych i dostawczych ciężarowych 14,3%. Ważnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, które stanowiły 21,4% wartości nowo zawartych umów. W tej grupie 17,5% stanowił sprzęt budowlany, 13,3% maszyny do obróbki metali, 11,3% maszyny rolnicze.

Nieruchomości oddane w leasing stanowiły 1,3% wartości ogółem nowych umów leasingu" - czytamy dalej.

Analizowane przedsiębiorstwa leasingowe (65) uzyskały w 2017 r. dodatni wynik finansowy, zarówno brutto jak i netto. Wynik finansowy w ujęciu brutto wyniósł 1 005 mln zł, a wynik netto sięgnął 712 mln zł.

"Zyski brutto w kwocie 1 079 mln zł osiągnęło 50 przedsiębiorstw leasingowych. Straty brutto poniosło 15 przedsiębiorstw leasingowych (74 mln zł). Wynik finansowy netto w tej grupie przedsiębiorstw wyniósł 712 mln zł, z tego zysk netto 803 mln zł, a strata netto 91 mln zł. Zyski netto osiągnęło 50 przedsiębiorstw leasingowych, straty netto poniosło 15 przedsiębiorstw. Spośród 65 przedsiębiorstw o jedynej lub dominującej działalności leasingowej zysk netto w 2017 osiągnęło 50 przedsiębiorstw, a 15 poniosło stratę" - czytamy dalej.

Wskaźnik poziomu kosztów analizowanych 65 przedsiębiorstw wyniósł 91,1%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł 8,9%, a wskaźnik rentowności netto 6,3%, podano także.

GUS podał, że przychody z całokształtu działalności omawianych 65 przedsiębiorstw leasingowych wyniosły 11 349 mln zł. W strukturze przychodów z całokształtu działalności największy udział zanotowano w pozycji przychody ze sprzedaży ? 79,6%.

Z kolei koszty z całokształtu działalności 65 przedsiębiorstw ukształtowały się na poziomie 10 344 mln zł. Koszty działalności operacyjnej w strukturze kosztów z całokształtu działalności osiągnęły poziom 56,7%.

Wartość aktywów 65 firm (20 firm, w których działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności oraz 45 z leasingiem jako dominującym rodzajem działalności) wyniosła 122 381 mln zł według stanu na koniec 2017 r.

"Największą pozycję (65,3%) stanowiły aktywa trwałe o wartości 79 942 mln zł. Udział należności długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł 42,0%, a inwestycji długoterminowych 36,5%. Aktywa obrotowe tych 65 przedsiębiorstw osiągnęły wartość 42 439 mln zł, co stanowiło 34,7% wartości majątku ogółem. W aktywach obrotowych udział należności krótkoterminowych osiągnął poziom 52,8%, a inwestycji krótkoterminowych 42,7%" - podał także GUS.

Zakupione w 2017 r. przez przedsiębiorstwa leasingowe przedmioty leasingu w 74,0% były finansowane środkami uzyskanymi z kredytu. Źródłem pokrycia zakupu środków oddanych w leasing były także fundusze własne (5,7%), emisje papierów dłużnych (1,0%) oraz fundusze inwestycyjne (0,1%).

W przedsiębiorstwach leasingowych wartość należności przeterminowanych na koniec 2017 r. wyniosła 3 741 mln zł, co stanowiło 6,4% ogólnej wartości należności leasingowych.

W 2017 r. sieć dystrybucji produktów leasingowych w badanych przedsiębiorstwach tworzyło 1 689 oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw zatrudniających 17 125 pracowników.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem