Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Sierpniowa dynamika sprzedaży detalicznej realnie (w cenach stałych) znalazła się poniżej konsensusu rynkowego. Analitycy jednakże podtrzymują, że konsumpcja prywatna pozostanie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w tym roku.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 9% r/r w sierpniu 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,9%. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu była wyższa niż przed rokiem o 6,7% (wobec wzrostu o 6,9% w sierpniu ub.r.).

Sierpniowe dane wykazują, że na ich wynik wpłynęło głównie wyhamowanie dynamiki sprzedaży samochodów.

Analitycy oczekują, że dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej będzie nieco spowalniać w kolejnych miesiącach, jednakże pozostanie ona na stabilnym, wysokim poziomie.

Część ekonomistów wskazuje, że dynamika konsumpcji będzie stopniowo spowalniać w otoczeniu wolniejszego wzrostu funduszu płac w średnim terminie. Analitycy uważają, że wyhamowanie dynamiki realnej sprzedaży detalicznej w ostatnich dwóch miesiącach może odzwierciedlać niższą dynamikę realnego funduszu płac i wyższe ceny.

Większość ekonomistów uważa również, że obecne dane nie będą miały wpływu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Spodziewamy się, że w średnim terminie wzrost sprzedaży detalicznej będzie stopniowo spowalniał w otoczeniu wolniejszego wzrostu funduszu płac, który będzie z kolei konsekwencją wyhamowywania wzrostu zatrudnienia w warunkach zawężającej się dostępności podaży pracy" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

"Dane nt. sprzedaży detalicznej potwierdzają w naszej ocenie bardzo delikatny trend spadkowy dynamiki sprzedaży. Z drugiej strony biorąc pod uwagę bardzo powolny spadek tej dynamiki, bardzo dobre dane dot. spożycia gospodarstw domowych w II kw. br., utrzymującą się bardzo korzystną sytuację dochodową gospodarstw domowychw bazowym scenariuszu oczekujemy dalszego, jedynie powolnego spadku tej dynamiki" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.

"O ile sierpniowe dane o produkcji potwierdziły, że należy spodziewać się spowolnienia w tym sektorze w drugiej połowie roku, to odczyt sprzedaży detalicznej (i dane o koniunkturze w sektorze sprzedaży detalicznej) zasygnalizował, że prywatna konsumpcja pozostanie główną podporą wzrostu (nadal rosnąc ok. 5% r/r) w pozostałej części 2018 r." - analitycy Santander Bank Polska.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, zarówno nominalne, jak i realne, wciąż utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Sierpień to ogólnie czas przygotowań do nowego roku szkolnego, co zwiększa skłonność gospodarstw domowych do zakupów. Od kiedy wprowadzono w życie program Rodzina 500+ zauważalnie szybciej rosła sprzedaż detaliczna w sierpniu 2016 i 2017 r., a w tym roku dodatkowym impulsem mógł być uruchomiony program Dobry Start, tj. pieniądze na wyprawkę dla dzieci w wieku szkolnym. Świadczyć o tym mogą m.in. silne wzrosty sprzedaży w takich kategoriach jak "tekstylia, odzież, obuwie", "meble, rtv, agd" czy "pozostała sprzedaż". W kolejnych miesiącach sprzedaż detaliczna nadal pozostawać będzie relatywnie silna, do czego przyczyniać się będzie korzystna z punktu widzenia pracowników sytuacja na rynku pracy oraz realizowane programy rządowe zasilające budżety gospodarstw domowych. Konsumpcja tym samym pozostanie najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w kolejnych kwartałach. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w sierpniu, w połączeniu z lipcowymi, wskazują na wciąż wysokie tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale br., choć uwzględniając dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu czy produkcji budowlano-montażowej należy spodziewać się, że nie będzie ono już przekraczać 5.0%r/r. Dla Rady Polityki Pieniężnej nie jest to jednak żadne zaskoczenie i dlatego nie należy oczekiwać jakiejkolwiek zmiany jej dotychczasowej retoryki. Według naszych prognoz stopy procentowe pozostaną na obecnych poziomach co najmniej do końca 2019 r." ? główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Zaskakująco niska okazała się dynamika sprzedaży samochodów (11,0% r/r) w kontekście rekordowego wzrostu rejestracji nowych samochodów (ok. 58% r/r) tuż przed wejściem w życie nowych norm emisji spalin począwszy od września ? dowodzi to, że sporą liczbę rejestracji stanowiły rejestracje dokonywane przez dilerów aut na samych siebie, co umożliwia im sprzedaż starych modeli po 1 września. Warto zwrócić uwagę na poprawę dynamiki sprzedaży żywności (1,0% r/r) po nietypowo niskim odczycie za lipiec, a także solidny wzrost sprzedaży w kategorii ?meble, RTV, AGD" (9,1% r/r). Spodziewamy się, że w średnim terminie wzrost sprzedaży detalicznej będzie stopniowo spowalniał w otoczeniu wolniejszego wzrostu funduszu płac, który będzie z kolei konsekwencją wyhamowywania wzrostu zatrudnienia w warunkach zawężającej się dostępności podaży pracy. Co od sfery nominalnej, implikowany deflator sprzedaży detalicznej zanotował w sierpniu dalszy wzrost - do 2,2% r/r z 2,1% r/r w lipcu - przekraczając tym samym coraz wyraźniej poziom głównego wskaźnika inflacji konsumenckiej (2,0% r/r w sierpniu) po długim okresie wyraźnie niższych odczytów. Dzisiejsze dane pozostają bez istotnego wpływu na obecny konsensus w RPP wskazujący na długą stabilizację kosztu pieniądza, co jest wspierane przez cały czas umiarkowany poziom inflacji konsumenckiej. W scenariuszu bazowym spodziewamy się, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie pod koniec przyszłego roku (na koniec 2019 r. stopa referencyjna na poziomie 1,75% wobec 1,50% obecnie)" ? starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

"Realna sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 6,7% r/r (PKO: 8,0% r/r; kons:7,1% r/r, poprz: 7,1% r/r), utrzymując trend spadkowy. Na wyniku zaważyło wyhamowanie dynamiki sprzedaży samochodów. Potwierdzają to wyniki bazowej sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem samochodów, żywności i paliw), która wzrosła o 12,4% r/r vs 11,8% r/r w lipcu. Wyniki sprzedaży samochodów (11% r/r ale -8% m/m) kontrastują z silnym wzrostem ilości rejestracji pojazdów (57,7% r/r), napędzanym m.in. przez wejście w życie nowych norm dotyczących emisji spalin dla samochodów. Może to sugerować, że sporo z zarejestrowanych samochodów pozostało w placówkach dealerskich. W sierpniu dodatkowym czynnikiem wspierającym sprzedaż detaliczną było tzw. ?kredkowe" (blisko 800 mln PLN wypłaconych środków do końca sierpnia; copowinno także nieznacznie stymulować sprzedaż we wrześniu). W strukturze sprzedaży detalicznej wyróżnia się ponowne ożywienie w sprzedaży mebli, sprzętu rtv i agd, odzwierciedlające silny boom w budownictwie mieszkaniowym. Postępujący spadek bezrobocia, stabilnie silne wzrosty płac, bliskie historycznych szczytów oceny koniunktury konsumenckiej, w tym kluczowych dla perspektyw sprzedaży sytuacji finansowej i planów zakupowych budują otoczenie sprzyjające dalszym wzrostom sprzedaży detalicznej, chociaż ich skala nie będzie już tak duża jak w 1h18. Wyhamowanie dynamiki realnej sprzedaży det. w lipcu i sierpniu odzwierciedlać może niższą dynamikę realnego funduszu płac i wyższe ceny. Deflator sprzedaży detalicznej wzrósł w sierpniu do 2,3% r/r z 2,1% r/r w lipcu (vs 0,3% r/r średnio w 1q18) i był najwyższy od 2012. Dane o sprzedaży wpisują się tym samym w obraz wciąż silnego, ale spowalniającego tempa wzrostu krajowej gospodarki" - analitycy PKO Banku Polskiego.

"Sierpniowej stabilizacji wyników sprzedaży detalicznej sprzyjał brak zmian (w stosunku do lipca) wpływu efektów kalendarzowych (liczba dni handlowych), przy utrzymującym się zapewne stabilnym solidnym popycie konsumpcyjnym. W ujęciu zmian miesięcznych, oczyszczonych z wahań sezonowych, dynamika sierpniowej sprzedaży utrzymała się (tak jak w lipcu) wyraźnie poniżej wyników z maja i czerwca (średnio 0,3% m/m wobec 1,1% m/m). W większym stopniu spowolnienie to należy jednak uznać za powrót do stabilniejszej dynamiki wzrostu z podwyższonych majowo-czerwcowych poziomów, które z kolei były korektą po silnym osłabieniu sprzedaży w kwietniu. Uśredniając wyniki sprzedaży można wskazać na wciąż solidne tempo wzrostu sprzedaży, choć wyraźnie niższe od wyników z przełomu roku. Na podobne wnioski wskazują wyniki sprzedaży po wykluczeniu najbardziej zmiennych kategorii (tj. sprzedaży samochodów, paliw i żywności). Dane nt. sprzedaży detalicznej potwierdzają w naszej ocenie bardzo delikatny trend spadkowy dynamiki sprzedaży. Z drugiej strony biorąc pod uwagę bardzo powolny spadek tej dynamiki, bardzo dobre dane dot. spożycia gospodarstw domowych w II kw. br., utrzymującą się bardzo korzystną sytuację dochodową gospodarstw domowychw bazowym scenariuszu oczekujemy dalszego, jedynie powolnego spadku tej dynamiki. We wrześniu oczekujemy co prawda silniejszego obniżenia dynamiki sprzedaży w kierunku 5,5% r/r, niemniej będzie ono w decydującym stopniu efektem wpływu czynników kalendarzowych tj. niższej liczby dni handlowych we wrześniu wobec analogicznego okresu 2017 r. Pewnym czynnikiem niepewności co do krótkoterminowych prognoz sprzedaży są natomiast wyniki sprzedaży samochodów. Dane Samar dot. rejestracji nowych samochodów wskazały na rekordowy wzrost w okresie wakacyjnym (ponad 60% r/r w sierpniu), co powszechnie jest wiązane z wejściem w życie 1. września nowych (bardziej restrykcyjnych) przepisów dotyczących pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin przez samochody. W statystykach dot. sprzedaży detalicznej, przyspieszenie dynamiki sprzedaży samochodów w okresie wakacyjnym było jedynie umiarkowane. Taką sytuację, tj. sporą rozbieżność pomiędzy szeregami danych dot. sprzedaży samochodów i rejestracji samochodów można tłumaczyć np. finansowaniem ich zakupu przez firmy leasingiem lub dokonaniem pierwszej rejestracji samochodów przez dilerów samochodowych. Gdyby jednak wpływ zmian regulacyjnych na wyniki sprzedaży był silniejszy, spowolnienie dynamiki sprzedaży we wrześniu może być silniejsze " ? analitycy BOŚ Banku.

"Dynamika sprzedaży dóbr trwałych nadal powyżej 10% r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 6,7% r/r w ujęciu realnym wobec 7,1% za lipiec. Taki wynik trafił pomiędzy oczekiwania rynku (7%) a naszą prognozę (6,4%). W sierpniu osłabła dynamika realnego funduszu płac, ale nie widać, żeby odbiło się to istotnie na wynikach sprzedaży detalicznej. W ujęciu nominalnym sprzedaż detaliczna wzrosła o 9% r/r - w lipcu było to 9,3%) a w pierwszym półroczu średnio 8%. Szczegółowe dane takie jak sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (której wkład do wzrostu utrzymał się na podobnym poziomie co w okresie styczeń-lipiec) oraz dynamika sprzedaży dóbr trwałego użytku, sugerują, że popyt konsumpcyjny pozostaje mocny. Średni ważony wzrost wśród kategorii opisujących sprzedaż dóbr trwałych wyniósł w sierpniu 10,1% r/r wobec 8,5% średnio w II kw. oraz 10,7% w lipcu. O ile sierpniowe dane o produkcji potwierdziły, że należy spodziewać się spowolnienia w tym sektorze w drugiej połowie roku, to odczyt sprzedaży detalicznej (i dane o koniunkturze w sektorze sprzedaży detalicznej) zasygnalizował, że prywatna konsumpcja pozostanie główną podporą wzrostu (nadal rosnąc ok. 5% r/r) w pozostałej części 2018 r.. Dane o koniunkturze w sektorze przedsiębiorstw, oparte o badania ankietowe GUS, we wrześniu pokazały dalszy spadek nowych zamówień w przetwórstwie przemysłowym i usługach. Lepiej wypadło budownictwo, gdzie tempo pogorszenia nowych zamówień osłabło. Najjaśniejszym punktem publikacji była sprzedaż detaliczna ? ze wzrostem wskaźników oczekiwanej sprzedaży, potwierdzającym naszą pozytywną ocenę perspektyw sprzedaży detalicznej pomimo sieprniowego odczytu poniżej oczekiwań" - analitycy Santander Bank Polska.

"Czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia realnej dynamiki sprzedaży w sierpniu było spowolnienie wzrostu sprzedaży w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części" do 11,0% r/r wobec 16,7% w lipcu. Niższe tempo wzrostu w tej kategorii jest niespodzianką zważywszy na liczne doniesienia medialne wskazujące na silny wzrost liczby rejestracji nowych samochodów w lipcu i sierpniu związany z wejściem w życie nowych norm emisji spalin od 1 września br. Dzisiejsze dane GUS sugerują, że odnotowany w sierpniu wzrost liczby rejestracji był ? podobnie jak w lipcu - w głównej mierze efektem rejestracji dokonywanych przez dealerów, które nie zostały uwzględnione przez GUS w sierpniowej sprzedaży detalicznej. W strukturze sierpniowej sprzedaży na uwagę zasługuje również przyspieszenie wzrostu sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" (do 1,0% r/r wobec spadku o 0,6% w lipcu) oraz "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach", która obejmuje m.in. hipermarkety (do 6,9% r/r z 4,2%). Jest to zgodne z naszą oceną sprzed miesiąca, zgodnie z którą odnotowane w lipcu silne obniżenie rocznej dynamiki sprzedaży we wspomnianych kategoriach miało charakter obserwacji nietypowej i w kolejnych miesiącach ponownie się ona zwiększy (por. MAKROpuls z 22.08.2018). Warto odnotować również wyraźne przyspieszenie realnego wzrostu sprzedaży w kategorii "meble, RTV, AGD" (9,1% r/r wobec 4,4% w lipcu). 3-miesięczna średnia dynamika sprzedaży w tej kategorii wyniosła 9,3% r/r, kształtując się na poziomie najwyższym od lutego 2018 r. Wsparciem dla sprzedaży w tej kategorii jest wysoka skłonność gospodarstw domowych do nabywania dóbr trwałego użytku, umacniana przed bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach wrześniowego badania GUS dotyczącego koniunktury konsumenckiej, zgodnie z którym wskaźnik "obecne dokonywanie ważnych zakupów" ukształtował się na najwyższym poziomie w historii. Dodatkowym wsparciem dla sprzedaży w tej kategorii jest szybki wzrost akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych ? w lipcu ich roczna dynamika (z wyłączeniem kredytów w rachunku bieżącym i związanych z funkcjonowaniem kart kredytowych) wyniosła 11,0% r/r i była najwyższa od stycznia 2010 r. Opublikowane dziś dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu konsumpcji w III kw. (4,8% r.r wobec 4,9% w II kw.). Dodatkowym czynnikiem pobudzającym spożycie prywatne w III i IV kw. będą wypłaty w ramach programu "Dobry Start" (300 zł na dziecko). Szacujemy, że podbiją one roczną dynamikę konsumpcji w tych kwartałach o 0,2 pkt. proc. W IV kw. czynnikiem dynamizującym spożycie prywatne będzie przyspieszenie wzrostu realnego funduszu płac (por. MAKROpuls z 18.09.2018), związane ze spadkiem inflacji. W efekcie, mimo efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy, roczna dynamika konsumpcji w IV kw. obniży się nieznacznie w porównaniu z III kw. (o 0,1 pkt. proc.). Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji" ? główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem