Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PKN Orlen sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów w czeskim Unipetrolu, podał koncern.

Grupa AmRest uruchomiła transzę F kredytu w kwocie 190 mln euro na finansowanie planowanych akwizycji jak również na finansowanie ogólnych potrzeb grupy, podała spółka.

Action w restrukturyzacji jest gotowy do głosowania nad układem, podała spółka.

Action w restrukturyzacji odnotował 7,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 43,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wzrosły o 13% r/r i wyniosły 432,7 mln zł we wrześniu 2018 r., podała spółka. Przychody za okres styczeń - wrzesień wyniosły 3 270,6 mln zł i były wyższe o 15% r/r.

Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka.

Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Kania) odnotowały 27,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 21,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta Wasko na "Rozbudowę systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną, z podziałem na 3 części" została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez Zarząd Dróg i Miasta we Wrocławiu, poinformowała spółka.

Mirbud podpisał umowę z Gminą Miasto Świnoujście na realizację zadania pn.: "Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły", poinformowała spółka.

Grupa Wikana zawarła 170 umów deweloperskich i przedwstępnych w I-III kw. 2018 r. wobec 191 lokali rok wcześniej. Liczba umów przenoszących własność wyniosła 103 wobec 132 rok wcześniej, podała spółka.

Erbud zrealizuje budowę hali produkcyjnej z funkcją magazynową oraz częścią socjalno-biurową i budynkami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem i instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną w Sanoku. Wartość umowy na roboty budowlane to 49,9 mln zł, podała spółka.

W związku ze spełnieniem wszystkich warunków formalnych nastąpiło przeniesienie 75% udziałów w spółce Lawrence David Limited - jednego z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim - na Wielton SA, podał Wielton.

Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 21,05 mln zł w III kwartale (do 28 września 2018 r.), podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,59 USD na baryłce we wrześniu br. wobec 8,96 USD miesiąc wcześniej i 10,4 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

ABC Data zakłada stabilny wzrost przychodów i stabilny wynik EBITDA w 2019 roku, poinformowała prezes Ilona Weiss.

Studio Jujubee ustaliło datę premiery gry ?Kursk" na 7 listopada br., podała spółka.

ABC Data spodziewa się płaskiego III kwartału, a także wzrostowego oraz decydującego dla całokształtu tegorocznych wyników finansowych IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss.

ABC Data spodziewa się pozyskania nowego znaczącego partnerstwa strategicznego z firmą z Chin jeszcze w tym roku, poinformowała prezes Ilona Weiss.

Rada nadzorcza Torpolu powołała Marcina Zachariasza na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka.

i2 Development zawarł 91 umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych w III kwartale br., tj. o 50% mniej licząc rok do roku, podała spółka.

Zarząd Celon Pharma powziął dziś informację od partnera biznesowego o pozytywnym zakończeniu europejskiej procedury rejestracyjnej (MRP, mutual recognition process, procedura wzajemnego uznania) dla leku Salmex na rynkach Czech i Słowacji, podała spółka.

i2 Development dokonał przedterminowego wykupu całości obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka.

ABC Data pracuje nad strategią rozwoju na kolejny okres i nadal jest w trakcie przeglądu opcji strategicznych, poinformowała prezes Ilona Weiss.

Dwa wskaźniki określone w warunkach emisji obligacji serii C i D Unified Factory przekroczyły dopuszczalny poziom, podała spółka. Obligatariusze mają prawo w ciągu 30 dni wystąpić z żądaniem przedterminowego wykupu.

Murapol sprzedał 2 691 mieszkań w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2018 r., co oznacza wzrost o 9% r/r, podała spółka. W tym samym czasie przekazał klientom 1 204 lokale, czyli o ok. 30% więcej r/r. W samym III kwartale w wynikach finansowych firmy zostaną rozpoznane przekazania 826 lokali, co jest rekordem w historii Murapolu.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) pod koniec br. zmieni strategie 4 funduszy: Quercus Europa, Quercus Rosja, Quercus Selektywny i Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ i doda dwa nowe obszary: akcje globalne oraz dłużne instrumenty skarbowe. Z początkiem 2019 roku do zespołu inwestycyjnego dołączy trzech doświadczonych specjalistów: Jarosław Jamka, Mariusz Zaród i Piotr Miliński, podała spółka.

Dekpol spodziewa się bardzo dobrych wyników w 2018 r., poinformował prezes Mariusz Tuchlin. W przyszłym roku spółka chce utrzymać sprzedaż na poziomie spodziewanym w tym roku (800 mln zł według nowej prognozy), licząc jednocześnie na poprawę wyników.

Mercator Medical uruchomił ósmą linię produkcyjną i zakończył budowę fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii, podała spółka. Inwestycja o wartości 119 mln zł zwiększyła moce produkcyjne grupy o ponad 150%, do ponad 3 mld sztuk rękawic rocznie.

Zbiory kawy na świecie w sezonie 2018-2019 będą o ok. 7% większe niż przed rokiem, podczas gdy jej spożycie zwiększy się o ok. 3%, prognozują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas. W sezonie 2017/2018 światowa produkcja kawy wyniosła 159,8 mln 60 kg worków (USDA). Oznacza to, że globalne zbiory kawy odnotowano na poziomie ok. 9,6 mln t, czyli mniej więcej tyle, ile wyniosły tegoroczne zbiory pszenicy w Polsce.

Odsetek badanych pracowników, którzy dobrze oceniają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wynosi 66%, a najwięcej badanych za instytucje godne zaufania przy prowadzeniu PPK wskazuje zakłady ubezpieczeń, wynika z badań CBM Indicator, przeprowadzonych dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Erbud podpisał umowę na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym oraz infrastrukturą zewnętrzną w Ostaszewie k/Torunia za 40,55 mln zł netto, podała spółka.

Infoscan podjął uchwałę o utworzeniu spółki zależnej w Polsce, która po dokonaniu wpisu do stosownego rejestru, będzie pełniła w grupie kapitałowej Infoscan rolę podmiotu leczniczego, podał Infoscan.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) uruchomiło dziś platformę internetową inPZU umożliwiającą zakup produktów inwestycyjnych w prosty sposób, poinformował prezes PZU SA Paweł Surówka. Każdy fundusz dostępny na platformie ma stałą opłatę za zarządzanie na poziomie 0,5% rocznie od zgromadzonych aktywów. W ofercie inPZU znalazły się także fundusze pasywne.

Work Service ocenia, że sprzedaż udziałów w węgierskiej Prohuman 2004 KFT, w połączeniu z wpływami ze sprzedaży Exact Systems zredukuje do minimum zadłużenie grupy, poinformował wiceprezes Tomasz Ślęzak. Oszacował wartość sprzedawanej spółki (bez długu) na ponad 300 mln zł.

Pfleiderer Group liczy, że w 2018 roku wypracuje wynik EBITDA wyższy niż oczekiwania rynkowe i wyższy r/r, poinformował prezes Tom K. Schäbinger.

Work Service zamierza zbyć udziały w węgierskiej spółce zależnej Prohuman 2004 KFT, podał Work Service.

Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2019 r. Michała Litwinowicza do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych (CFO) na okres bieżącej kadencji.

Work Service odnotował 46,54 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 18,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 32,48 mln zł wobec 77,55 mln zł straty rok wcześniej.

Lokum Deweloper sprzedał 253 lokale w III kw. 2018 r. wobec 213 w analogicznym okresie w 2017 roku, podała spółka. Grupa podtrzymuje cel sprzedaży na poziomie powyżej 1 000 lokali w 2018 r. Jednocześnie na koniec III kw. podpisanych było 206 umów rezerwacyjnych, czyli o 24% mniej r/r.

Grupa Recykl uzyskała pozwolenie na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie, podała spółka. Ponadto spółka wybrała generalnego wykonawcę pierwszej części prac budowlanych, z którym niebawem zawrze umowę. Wartość prac pierwszego etapu wynosi 9,9 mln zł.

Sfinks Polska odnotował 3,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pfleiderer Group odnotowała 1,56 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 8,26 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NanoGroup odnotowało 1,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules, mając na uwadze fakt, iż 20 września 2018 r. upłynął terminu ważności oferty nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych udziałów, podjął decyzję o zakończeniu negocjacji, podała spółka.

ABC Data odnotowała 9,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 24,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 5,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sygnity podjęło decyzję o obniżeniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy na rok obrotowy 2017/2018. Po korekcie prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy 2017/2018 wynoszą 289 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 4 mln zł, a EBITDA 11 mln zł.

AmRest Holdings SE złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zawieszenie notowań akcji AmRest w terminie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie w związku ze zmianą kodu ISIN, podała spółka.

Gino Rossi odnotowało 18,64 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 2,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 9,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol odnotował 15,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Indykpol odnotował 82,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica w ramach skupu akcji własnych ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 250 tys. akcji (do 2,38%) po 120 zł za sztukę, podała spółka w raporcie bieżącym.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 12,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 107,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hubstyle odnotowało 4,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arteria odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 37 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem