Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw trafił do konsultacji publicznych. Projekt zakłada m.in. powstanie Funduszu Inwestycji Kapitałowych, którym będzie zarządzał premier, a którego przychodami będą m.in. będą głównie wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wpłaty środków finansowych w wysokości odpowiadającej 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie nowych regulacji oraz korektę niektórych rozwiązań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Wpłaty na Fundusz Inwestycji Kapitałowych będą uszczupleniem dochodów budżetu państwa: z tytułu dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa - dochody niepodatkowe - w kwocie 1,4 mld zł rocznie, zaś z tytułu wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa - dochody niepodatkowe - w kwocie maksymalnie 429,6 mln zł rocznie. Średnie dochody z tytułu dywidend w ostatnich 10 latach (łącznie z planem na rok 2018) wyniosły 4,7 mld zł rocznie. Przy założeniu wpłaty na Fundusz Inwestycji Kapitałowych 30% daje to szacunkowo kwotę 1,4 mld zł, podano także.

"Średnioroczne dochody z tytułu wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w ostatnich 10 latach (łącznie z planem na rok 2018) wyniosły 429,6 mln zł. Zmiana ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa spowoduje wzrost przychodów Funduszu Inwestycji Kapitałowych maksymalnie w powyższej kwocie (będzie to kwota niższa gdyż ze względu na podawanie danych zagregowanych nie można wyodrębnić kwoty dotyczącej jedynie wpłat z zysku od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa)" - czytamy dalej.

Ponadto, projekt przewiduje, iż źródłem przychodów Funduszu Inwestycji Kapitałowych będą środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260), wraz z należnymi odsetkami, a także dotacje celowe z budżetu państwa.

"Projekt będzie miał znaczny wpływ na mienie państwowe, w szczególności na należące do Skarbu Państwa akcje i udziały w spółkach oraz na sposób wykonywania praw z tych akcji i udziałów. Projekt będzie miał duży wpływ na zasady zbywania akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, gdyż zmienia postępowanie w tym zakresie m.in. wyjątki od konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów. Projekt przyczyni się do uporządkowania sfery dotyczącej zarządzania mieniem państwowym" - czytamy także.

Wśród najistotniejszych rozwiązań przyjętych w projekcie są m.in.: wprowadzenie rozwiązania zmierzającego do wzmocnienia, doprecyzowania oraz uzupełnienia kompetencji i zadań prezesa Rady Ministrów, wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, co przyczyni się do optymalizacji systemu zarządzania mieniem państwowym, jaki powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. i uwypuklenia szczególnej roli, którą pełni Prezes Rady Ministrów w tym systemie. Projekt zakłada także korektę mechanizmu przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

"W projekcie przesądzono, że przekazanie będzie następowało w drodze rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, które będzie określać wykaz spółek, w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym także jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki, członka Rady Ministrów, pełnomocnika rządu lub państwową osobę prawną, w tym jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, właściwych do wykonywania w stosunku do tej spółki uprawnień" - czytamy dalej.

Rozszerzono w projekcie także listę spółek, w których akcje i prawa z akcji Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu o następujące spółki:

1) PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku,

2) Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

3) Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

4) Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

5) spółka celowa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 12 w zakresie art. 19c, art. 4 pkt 2, art. 6 oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz art. 1 pkt 24, art. 2, art. 11 oraz art. 15, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem