Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 495,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 559,91 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 422,22 mln zł wobec 1 340,97 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 515,65 mln zł wobec 526,91 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 177,4 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 1 569,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 664,06 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 516,03 mln zł wobec 1 466,99 mln zł zysku rok wcześniej.

W okresie 9 pierwszych miesięcy 2018 r. Grupa Santander Bank Polska odnotowała wyraźny wzrost dochodów z działalności podstawowej, w tym wyniku z tytułu odsetek o 8% r/r do 4 208,3 mln zł i wyniku z tytułu prowizji o 4,2% r/r do 1 560,5 mln zł, podano w raporcie.

"Niemniej zysk przed opodatkowaniem grupy był niższy od ubiegłorocznego o 4,6% i wyniósł 2 381,5 mln zł, odzwierciedlając wpływ inicjatyw rozwojowych oraz presji otoczenia, z uwzględnieniem wymogów regulacyjnych. Ilustrują to m.in. następujące zmiany w rachunku zysków i strat:

* Wzrost kosztów pracowniczych i działania o 10,5% r/r w związku z realizacją projektu przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., rebrandingu oraz pozostałych projektów rozwojowych i transformacyjnych.

* Zwiększone odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych (52,0% r/r) ze względu na słabszy niż w okresie porównywalnym pozytywny wpływ sprzedaży wymagalnych wierzytelności oraz dynamikę wzrostu portfela należności kredytowych.

* Wyższa o 5,3% r/r kwota podatku od instytucji finansowych wskutek organicznego wzrostu bazy aktywów podlegających opodatkowaniu.

* Ruchy na rezerwach na sprawy sporne istotnie zwiększyły pozostałe dochody (+21,0% r/r) i pozostałe koszty operacyjne (+72,8% r/r). Łączna wartość netto rozwiązań, zawiązań i przychodów z tytułu rezerw na sprawy sporne w obu analizowanych okresach była ujemna i wyniosła odpowiednio 39,9 mln zł za trzy kwartały 2018 r. oraz 1,4 mln zł za trzy kwartały 2017 r., co oznacza wzrost obciążenia z tego tytułu wyniku brutto bieżącego okresu o 38,5 mln zł r/r" - czytamy w raporcie.

Po serii systematycznych wzrostów, utrzymujących się od początku 2017 r., kwartalna marża odsetkowa netto (zannualizowana w ujęciu kwartalnym) uległa zawężeniu w II i III kwartale b.r. odpowiednio o 18 pb kw/kw i 19 bp kw/kw do poziomu 3,61%.

"Powodem zmiany jest szybsze tempo wzrostu kosztów finansowania aktywów w związku z przyspieszoną akwizycją depozytów terminowych i środków oszczędnościowych oraz wzmożoną aktywnością grupy w zakresie emisji własnych papierów wartościowych w ramach przygotowań do przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. W tym samym czasie przychody odsetkowe systematycznie wzrastały pod wpływem powiększającego się portfela kredytowego (kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, kredytów gospodarczych) oraz portfela inwestycyjnych papierów dłużnych" - tłumaczy bank.

W ciągu trzech kwartałów 2018 r. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy Santander Bank Polska z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 725,8 mln zł wobec 477,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odpisy Grupy SCB S.A. wyniosły 214,9 mln zł wobec 68,9 mln zł rok wcześniej, podano także.

"W okresie 9 pierwszych miesięcy 2018 r. Santander Bank Polska S.A. sprzedał niepracujący portfel wymagalnych wierzytelności o wartości 841,9 mln zł wobec 780,3 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. (w tym kapitał kredytowy o wartości odpowiednio 762,0 mln zł i 711,5 mln zł). Wpływ tych transakcji na wynik finansowy brutto bieżącego okresu był dodatni i wyniósł 8,4 mln zł, natomiast rok wcześniej zamknął się kwotą 153,4 mln zł" - napisano także w raporcie.

Po 9 pierwszych miesiącach 2018 r. całkowite koszty Grupy Santander Bank Polska S.A. osiągnęły poziom 2 803,6 mln zł i były wyższe o 12% r/r za sprawą wszystkich kluczowych składowych. Największy wpływ na bazę kosztową miały strategiczne projekty rozwojowe i transformacyjne (w tym przejęcie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., rebranding, rozbudowa infrastruktury IT, wymogi otoczenia konkurencyjnego i regulacyjnego oraz rezerwy na zobowiązana sporne), podano dalej.

"Wyłączając dwa flagowe projekty Santander Bank Polska, tj. rebranding (39,9 mln zł) i przejęcie Deutsche Bank Polska S.A. (71,7 mln zł), koszty ogółem grupy wzrosły o 7,6% r/r" - podkreślono.

Wskaźnik koszty/ dochody grupy wyniósł 45,2% w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 43,5% rok wcześniej. ROE wyniosło odpowiednio 11% wobec 11,7%, a ROA - odpowiednio: 1,3% wobec 1,4%. Współczynnik kapitału Tier I ukształtował się na poziomie 15,51% wobec 15,92% rok wcześniej.

Zgodnie ze strategią dystrybucji biznesu detalicznego w III kwartale 2018 r. Santander Bank Polska S.A. uruchomił 4 kolejne oddziały w nowym innowacyjnym formacie. Jednocześnie otworzono 3 kolejne strefy Santander w galeriach handlowych tzw. "wyspy akwizycyjne", przekształcono 11 kolejnych oddziałów w placówki partnerskie i kontynuowano racjonalizację oddziałów, podano też w materiale.

W III kwartale 2018 r. liczba oddziałów (lokalizacji) spadła o 20 do 520, a liczba placówek partnerskich zwiększyła się o 7 do 120.

Santander Bank Polska ( d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.