Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Poprawa wyników banków zrealizowana głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego, połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania wpłynęła na lekką poprawę wskaźników efektywności w I połowie br. Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) sektora wzrósł do 7,63%, zaś wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) lekko spadł do 57,12%, wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

"W szczególności odnotowano obniżenie wskaźnika kosztów (z 57,84 w I półroczu ub.r. do 57,12 w I półroczu br.), marginalny wzrost marży odsetkowej (z 2,62 do 2,63) oraz wzrost ROA (z 0,77 do 0,86) i ROE (z 6,97 do 7,63). Należy jednak zaznaczyć, że pomiędzy bankami istniały istotne różnice w tym zakresie, a w przypadku banków spółdzielczych główne wskaźniki uległy pogorszeniu" - czytamy raporcie "Sytuacja sektora bankowego w okresie I-VI 2018".

KNF wskazuje, że pomimo generalnie korzystnej sytuacji, obserwowany w ostatnich okresach spadek dochodów w niektórych obszarach, jak też wzrost obciążeń oraz wzrost wymagań regulacyjnych, stanowi istotne wyzwanie dla niektórych banków i wymaga podjęcia przez nie działań, które zapewnią im odpowiedni poziom zyskowności.

W I poł. br. banki kontynuowały działania zmierzające do wzrostu efektywności działania w drodze optymalizacji zatrudnienia i sieci sprzedaży. Proces ten był wzmocniony przez dokonane w minionych okresach przejęcia i fuzje oraz rozwój bankowości elektronicznej. Wprawdzie w I półroczu br. liczba zatrudnionych w sektorze bankowym uległa zwiększeniu (o 0,8 tys. osób), ale sieć sprzedaży uległa redukcji (o 56 placówek).

Zrealizowany w I półroczu br. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 7 826 mln zł i był znacznie wyższy (o 1 127 mln zł, tj. o 16,8%) w skali roku oraz od planowanego (na podstawie planów finansowych banków komercyjnych można było oczekiwać wzrostu wyników sektora o około 9%). Poprawę wyników odnotowano w bankach komercyjnych (o 20,2%), podczas gdy w bankach spółdzielczych uległy one obniżeniu (-15,2%), podobnie jak i w oddziałach instytucji kredytowych (-17,5%).

"W skali całego sektora poprawę wyników odnotowano w dwustu siedemdziesięciu sześciu podmiotach (skupiających 86,5% aktywów sektora), a w pozostałych ich pogorszenie. Jednocześnie cztery banki komercyjne, pięć banków spółdzielczych oraz dziesięć oddziałów instytucji kredytowych (skupiających łącznie 6,0% aktywów) wykazało stratę (w łącznej wysokości 247 mln zł)" - czytamy dalej.

Poprawa wyników nastąpiła głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego, połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania. Wpływ pozostałych pozycji na zmiany wyniku finansowego był znacząco mniejszy.

Całkowite przychody operacyjne netto sektora bankowego wzrosły o 6,7% r/r, głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego o 8,9%. Poprawa wyniku odsetkowego, nastąpiła na skutek wzrostu przychodów odsetkowych (o 7,5%), których przyrost w ujęciu wartościowym był znacząco wyższy niż odnotowany w tym okresie wzrost kosztów odsetkowych (o 3,6%). Głównym czynnikiem wzrostu przychodów odsetkowych było ich zwiększenie z tytułu kredytów konsumpcyjnych (o 10%), mieszkaniowych (o 8,7%) oraz od sektora przedsiębiorstw (o 5,8%), czemu sprzyjał m.in. wzrost wolumenów biznesowych.

W kierunku wzrostu całkowitych przychodów operacyjnych oddziaływał również wzrost przychodów z tytułu dywidend (o 30,7%) oraz wyniku z tytułu pozostałej działalności bankowej (o 5%). Z kolei w kierunku ich obniżenia oddziaływał spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (o -3,1%), który nastąpił na skutek obniżenia przychodów z tytułu opłat i prowizji (w tym od udzielonych kredytów), a jednocześnie wzrostu kosztów z tego tytułu.

W I półroczu br. banki odnotowały wzrost kosztów działania i amortyzacji o 5,4% w skali roku, który wynikał głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych (o 6,6% r/r) oraz kosztów ogólnego zarządu (o 5% r/r), podczas gdy koszty amortyzacji pozostały na poziomie zbliżonym do ub.r.

"Z punktu widzenia poszczególnych rodzajów kosztów, największy wpływ na wzrost kosztów miał wzrost kosztów wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia (o 353 mln zł; 4,6%), a w mniejszym stopniu wzrost kosztów z tytułu marketingu (o 140 mln zł; 31,0%), wydatków na informatykę (o 96 mln zł; 10,2%) oraz z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (o 68 mln zł; 3,8% - w I półroczu br. 22 podmioty zapłaciły z tego tytułu podatek w łącznej wysokości 1 863 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub.r. 1 794 mln zł)" - czytamy dalej.

W I poł. br. sektor odnotował też marginalny wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw (o 0,6% r/r), dzięki znacznemu obniżeniu ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów mieszkaniowych (o -35,7%) oraz odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych i rezerw. Z drugiej strony, odnotowano znaczny wzrost ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów konsumpcyjnych (o 22,6%), pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych (o 23,5%) oraz kredytów dla przedsiębiorstw (o 14,9%).

KNF wskazała w raporcie, że na poziomie poszczególnych banków sytuacja w zakresie spełnienia wymagań regulacyjnych wyglądała korzystnie. Na koniec czerwca br. tylko 4 banki spółdzielcze nie spełniały wymogów regulacyjnych w zakresie minimalnego poziomu kapitału założycielskiego lub minimalnych poziomów współczynników kapitałowych.

"Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej w skali całego sektora, rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie" - zaznaczono.

Baza kapitałowa pozostawała stabilna. W I połowie br. odnotowano wzrost funduszy własnych (z 197,6 mld zł na koniec ub.r. do 205,3 mld zł na koniec czerwca br., tj. o 3,9%), ale na skutek wyższego przyrostu łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (o 4,0%), współczynniki kapitałowe uległy nieznacznemu obniżeniu (współczynnik kapitału Tier I z 17,2% do 17%, a łączny współczynnik kapitałowy z 19% do 18,9%).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.