Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% w skali roku do do 3, 81 mld zł w I poł 2018 r. Składka przypisana brutto wyniosła 32,12 mld zł i była o 1,73% wyższa w ujęciu rocznym, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"W I półroczu 2018 r. wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń wyniósł 3,81 mld zł i wzrósł o 0,67%, tj. o 0,03 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przy czym wzrost odnotowano w dziale I, natomiast wynik działu II uległ niewielkiemu spadkowi, co stanowi odwrócenie dotychczasowej tendencji" - czytamy w "Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po I poł. 2018 r."

Wynik finansowy netto działu I (ubezpieczenia życiowe) wyniósł 1,29 mld zł i wzrósł o 8,01% r/r, tj. o 0,10 mld zł. Wynik finansowy netto działu II (ubezpieczenia majątkowe) osiągnął wartość 2,53 mld zł i spadł o 2,7% r/r, tj. o 0,07 mld zł.

Na koniec I półrocza 2018 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wyniosła 32,12 mld zł i była o 1,73% (0,55 mld zł) wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W dziale I nastąpił spadek składki o 8,76%, natomiast dział II odnotował wzrost przypisu składki o 8,35%.

Składka przypisana brutto za I półrocze 2018 r. zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 11,14 mld zł i była niższa o 1,07 mld zł (o 8,76%) w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.

"Spośród grup ubezpieczeń działu I największy spadek składki przypisanej brutto miał miejsce w grupie 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe) ? o 1,32 mld zł, tj. o 23,50%, z poziomu 5,63 mld zł do poziomu 4,31 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) ? o 0,19 mld zł tj. o 7,13%, do wartości 2,92 mld zł" - czytamy dalej.

Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych za I półrocze 2018 r. osiągnęła poziom 2,94 mld zł i zmniejszyła się o 1,08 mld zł r/r (36,73%). Natomiast składka płacona okresowo wyniosła w badanym okresie 8,2 mld zł i nieznacznie się zwiększyła, podano także.

Wysokość składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych za I półrocze 2018 r. wyniosła 20,98 mld zł i w porównywaniu ze składką w analogicznym okresie 2017 roku była wyższa o 1,62 mld zł (o 8,35%).

"Wzrost składki przypisanej brutto w dziale II z działalności bezpośredniej w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku odnotowano w trzynastu grupach ubezpieczeń. Największy miał miejsce w ubezpieczeniach komunikacyjnych, czyli w grupie 3 (auto-casco) o 0,39 mld zł (10,06%), do wartości 4,22 mld zł oraz w grupie 10 (OC komunikacyjne) o 0,34 mld zł (o 4,69%), do poziomu 7,69 mld zł. W grupie 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych), w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zebrano o 0,32 mld zł więcej składki (o 21,78%) do wysokości 1,78 mld zł" - podano także.

Zwiększenie składki przypisanej brutto o ponad 0,10 mld zł nastąpił w następujących trzech grupach ubezpieczeniowych: w grupie 2 (ubezpieczenia choroby), o 0,12 mld zł (o 39,73%) do wartości 0,43 mld zł, w grupie 13 (ubezpieczenia OC, nieujęte w grupach 10-12) o 0,11 mld zł (o 10,08%) do wysokości 1,18 mld zł, oraz w grupie 18 (ubezpieczenia świadczenia pomocy) o 0,10 mld zł (o 21,98%) osiągając 0,57 mld zł przypisu składki.

KNF podała, że przychody z działalności lokacyjnej ogółem za I półrocze 2018 r. wyniosły 5,98 mld zł, co stanowiło spadek o 27,12% (tj. o 2,22 mld zł) w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie II kwartałów 2018 r. wyniosły 37,96 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (54,64% łącznych kosztów) oraz łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne (20,78% łącznych kosztów).

W I półroczu 2018 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto 20,74 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. W porównaniu z I półroczem 2017 r. wartość ta zwiększyła się o 0,99 mld zł, czyli o 5,03%.

"W dziale I w ciągu I półrocza 2018 r. wypłacone zostały odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 10,83 mld zł (52,23% łącznych świadczeń brutto sektora ubezpieczeń), co stanowi kwotę o 0,44 mld zł (o 4,19%) wyższą, niż w I półroczu 2017 r. W dziale II w ciągu I półrocza 2018 r. wypłacone zostały odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 9,91 mld zł (47,77% łącznych świadczeń brutto sektora ubezpieczeń), co stanowi kwotę o 0,56 mld zł (o 5,96%) wyższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - wskazuje raport.

Łącznie koszty administracyjne i akwizycji wyniosły w I półroczu 2018 r. 7,89 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły o 5,03%, tj. o 0,38 mld zł. W tym samym czasie składka przypisana brutto wzrosła o 1,73% porównując do analogicznego okresu 2017 r.

Koszty akwizycji w dziale I wyniosły 1,85 mld zł (spadek o 0,06 mld zł z kwoty 1,91 mld zł, tj. o 3,38% w stosunku do I półrocza 2017 r.) i stanowiły 16,6% składki przypisanej brutto działu I. Koszty akwizycji w dziale II wyniosły 4,28 mld zł (wzrost o 0,48 mld zł z kwoty 3,79 mld zł, tj. o 12,73% w stosunku do I półrocza 2017 r.) i stanowiły 20,38% składki przypisanej brutto działu II.

Koszty związane z działalnością lokacyjną wszystkich zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2018 r. wyniosły 4,16 mld zł, co stanowiło wzrost o 122,96% r/r.

W I półroczu 2018 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 2,84 mld zł, co stanowiło wzrost o 7,12% r/r, tj. o 0,19 mld zł.

"Wpływ na tę zmianę miała głównie poprawa wyniku technicznego w dziale II, gdyż w dziale I odnotowano niewielki spadek wyniku technicznego (o 0,02 mld zł). W dziale ubezpieczeń na życie zysk techniczny wyniósł 1,49 mld zł (spadek o 1,16%, tj. o 0,02 mld zł w stosunku do I półrocza 2017 r.). W dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zysk techniczny wyniósł 1,35 mld zł (wzrost o 18,10%, tj. o 0,21 mld zł w stosunku do I półrocza 2017 r.)" - czytamy dalej.

Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń na koniec I półrocza 2018 r. wyniosła 196,79 mld zł i wzrosła o 0,73% r/r, tj. o 1,43 mld zł.

"Na dzień 30 czerwca 2018 r. wskaźniki wypłacalności większości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji pozostają na wysokim, bezpiecznym poziomie. Wszystkie zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniają wymogi wypłacalności" - podała także KNF.

Na koniec I półrocza 2018 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 60 krajowych zakładów ubezpieczeń ? 26 zakładów ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie) i 33 zakłady ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) oraz 1 zakład reasekuracji. Wszystkie zakłady posiadające zezwolenie prowadziły działalność.

W porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2018 r. liczba zakładów zmniejszyła się o 1, co było wynikiem połączenia dwóch zakładów" Cpmpensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (spółka przejmująca) i Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group (spółka przejmowana) pod nazwą Compenda TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy dokonał zmiany nazwy dwóch zakładów: BZ WBK-Aviva TU Ogólnych S.A. na Santander Aviva TU S.A. oraz BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A. na Santander Aviva TU na Życie S.A.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.