Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 1 042 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 902 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 366 mln zł wobec 2 197 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 760 mln zł wobec 766 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 296,91 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 2 732 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 284 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wypracowany za 3 kwartały 2018 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 2 732 mln zł, co oznacza wzrost o 448 mln PLN, czyli o niemal 20% w relacji do wyniku roku poprzedniego.

Osiągnięty poziom zysku netto był determinowany przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 9 881 mln zł (+6,3% r/r), głównie w efekcie:

* wzrostu wyniku odsetkowego o 8,1% r/r, głównie dzięki wzrostowi portfela kredytowego,

* wzrostu wyniku prowizyjnego o 1,5% r/r, m.in. z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej oraz kredytów i ubezpieczeń,

2) poprawę poziomu wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 141 mln zł (+12% r/r),

3) wzrost kosztów administracyjnych o 148 mln zł (3,4% r/r), głównie kosztów świadczeń pracowniczych i kosztów regulacyjnych - wskaźnik C/I na koniec września 2018 roku wyniósł 45,1% w porównaniu do 47,2% na koniec września 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Wynik odsetkowy za 3 kwartały 2018 roku wyniósł 6 873 mln zł, tj. o 516 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższy wynik odsetkowy r/r był determinowany zarówno wzrostem wolumenów, jak i marży odsetkowej, podkreślił też bank.

"Marża odsetkowa wzrosła o ok. 0,13 pkt proc. r/r do poziomu 3,40% na koniec września 2018 roku. Średnie urocznione aktywa oprocentowane wzrosły o 4,5% r/r (gł. portfel należności udzielonych Klientom oraz portfel papierów wartościowych), natomiast wynik odsetkowy uroczniony wzrósł o 8,9%, głównie za sprawą wzrostu przychodów odsetkowych od kredytów i papierów wartościowych (efekt wzrostu wolumenu i dochodowości aktywów) oraz optymalizacji kosztu finansowania działalności" - czytamy dalej.

Uzyskany za 3 kwartały 2018 roku wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 2 242 mln zł i był o 33 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"Poziom wyniku prowizyjnego był determinowany m.in. przez:

* wyższy wynik z tytułu kredytów i ubezpieczeń (+24 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami konsumpcyjnymi i mieszkaniowymi oraz produktami leasingowymi,

* wyższy wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej (+23 mln zł r/r), w efekcie zainteresowania Klientów funduszami inwestycyjnymi, jako alternatywy dla depozytów bankowych oraz rozwoju oferty funduszy. Przełożyło się to na wzrost wartości zarządzanych aktywów PKO TFI SA o ok. 50% r/r,

* wyższy wynik z tytułu kart płatniczych i kredytowych (+13 mln zł r/r), w efekcie większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej,

* niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-27 mln zł r/r), m.in. związany ze zmianą struktury rachunków klientów, którzy decydują się na rachunki o niższych opłatach za prowadzenie konta" - napisano też w raporcie.

Grupa kapitałowa banku zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,5% i 17,5%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 2 510 mln zł wobec 2 039 mln zł zysku rok wcześniej.

Po 3 kwartałach 2018 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 4 458 mln zł i były wyższe o 3,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, podano także.

"W III kwartale 2018 roku grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA roku kontynuowała działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniego bufora kapitałowego, jak też wzmacniała swoją pozycję kapitałową. Na koniec września 2018 roku kapitały własne wyniosły 37,7 mld zł i były wyższe o 1,5 mld PLN w stosunku do grudnia 2017 roku, stanowiąc 12,3% pasywów grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (wzrost udziału o 0,1 pkt proc. w stosunku do końca 2017 roku)" - czytamy w materiale.

Na koniec III kwartału 2018 roku w stosunku do stanu na 31 grudnia 2017 roku łączny współczynnik kapitałowy grupy wzrósł o 1,04 pkt proc. do poziomu 18,41%, a współczynnik kapitału T1 o 0,57 pkt proc. i ukształtował się na poziomie 17,07%.

"Wzrost współczynników kapitałowych determinowany był zwiększeniem funduszy własnych o 3,2 mld zł,przy jednoczesnym podwyższeniu wymogów kapitałowych o ok. 0,5 mld zł (głównie na ryzyko kredytowe). Na wzrost funduszy własnych wpływ miały: zaliczenie za zgodą KNF części zysku wypracowanego w I półroczu 2018 roku w wysokości 1,1 mld zł, emisja długu podporządkowanego w kwocie 1 mld PLN, jak również akumulacja zysków spółek grupy kapitałowej banku oraz akumulacja 75,2% zysku banku z 2017 roku w kwocie 2,1 mld zł (co dało efektywny wzrost funduszy własnych o 0,3 mld zł, gdyż część zysku za 2017 rok w kwocie 1,8 mld zł była już zaliczona do funduszy własnych za zgodą KNF)" - napisano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.